Direkte til indholdet
Gå til forsiden

29. november 2023

 

2023

Referat

PU Møde den 29. november 2023 - kl. 16:00 til 18:00
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard
Afbud: Margrethe Dahlerup Koch


Der var på mødet et lukket dagsordenpunkt

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra provstiet


Hee Præstegaard

Møde den 21. november - grøn omstilling

Status omkring ladestandere

Orientering om fraflytning Hee Præstegård - hvor en renovering er i vente
Orientering fra mødet den 21. november om grøn omstilling - det var et spændende møde med stort engagement: Emnerne var bl.a omlægning af kirkens
jorde og reducering af energiforbrug m.m.


Orientering om ladestandere - Vi er nu nede på 8 standere - som skal sendes i udbud, tidshorisonten hedder januar 2025.

Orientering om Vemb præstegård - hvor der er problemer med fugt og vand, dræn og kloak
.
Onsdag den 7. februar kommer Thisted PU på besøg - der udarbejdes et program for dagens forløb.

Onsdag den 31. januar er der formandsmøde.

3 - PUK kvartalsrapport 3. kvartal 2023


Større udgifter ej budgetsat
kr. 34.864,45 Provstiskyen
kr. 32.796,75 Køb af dataloggere mv.

Større lønomkostninger pga. ansættelsesophør
- afregning feriepenge

Sager:
Regnskaber - kvartalsrapporter - Ringkøbing Provsti-
2023 (2023 - 24242)

Bilag:
Tilrettet kvartalsrapport 3. kvartal 2023 +
posteringsoversigt formål, 2023 09 30
Kvartalsrapport 2023, 2023 09 30 Kontospecifikation,
formål

Provstiudvalget godkendte kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023

4 - PUK endeligt budget 2024

Sager:
Sag hørende til mødet: PU Møde den 29. november 2023. (2023 - 30094)

Bilag:
budgetter, PUK-budget 2024, Budget 2024 brandsoft

Provstiudvalget godkendte budgettet for 2024.

5 - Godkendelse af regnskabsinstruks og bogføringsprocedure

Vedrørende funktionsadskillelse: PU har taget stilling til at der ikke er fuld funktionsadskillelse

Bilag:
regnskabsinstruks og bogføringsprocedure, Regnskabsinstruks Ringkøbing PU, Bilag til regnskabsinstruks, Beskrivelse af bogføringsprocedure

Provstiudvalget har drøftet og taget stilling til, at der ikke er fuld funktionsadskillelse.
6 - Beslutning om placering af likvide midler Alle konti er pt. placeret i Ringkøbing Landbobank. Provstiudvalget vurderer, at den nuværende placering af likvide midler i Ringkøbing Landbobank
er sikker.
 

7 - Nye mødedatoer for 2024 - Husk kalender 

Fælles PU-møde med Holstebro mandag d. 26. august 2024

kl. 13.30-14.30 i Holstebro er fastlagt

Der er aftalt følgende provstiudvalgsmøder for 2024:
Torsdag den 11. Januar 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 08. februar 2024 - kl. 14.00

Torsdag den 07. marts 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 04. april 2024 - kl. 14.00
Mandag den 13. maj 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 20. juni 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 22. august 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 19. september 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 24. oktober 2024 - kl. 14.00
Torsdag den 28. november 2024 - kl. 16.00

Budget møder:
Foreløbig budgetmøde torsdag den 23. maj 2024 - kl. 19.00 - 20.00 (i Ringkøbing?)
Budgetsamtaler tirsdag den 4. og tirsdag den 11. juni 2024 - ca. kl. 16.30
Budgetsamråd onsdag den 4. september 2024 - kl. 18.00 i Højmark forsamlingshus

8 - Revisionsprotokollater MR 

Mangler fortsat 4 underskrevne protokollater fra MR

Bilag:
Revisionsprotokollater MR, Bemærkninger
årsregnskab 2022 med MR kommentar

Et menighedsråd mangler at indberette behandling.
Provstiudvalget har taget revisionsprotokollaterne til efterretning.

9 - Høring om ændring i arbejdsdeling i provstiet

Sager:
Struktur - Ringkøbing Provsti - Ringkøbing, Ny Sogn, Gl. Sogn og Velling (2023-30249)

Sager:
Struktur - Ringkøbing Provsti - Ringkøbing, Ny Sogn, Gl. Sogn og Velling (2023 - 30249)

Bilag:
Aktdokument, Til præster og MR i Ringkøbing, høring om ændring i arbejdsdeling

Ændring af arbejdsfordeling mellem præsterne i Ringkøbing Pastorat, gældende fra 01. august 2024.
Sognepræsten i Velling Sogn får fuld tilknytning til Velling Pastorat incl. specialkonfirmanderne fra
Rindum Kjærgård og Special Center Vest. Sognepræsten i Ny Sogn og Gl. Sogn vil tage 1 gudstjeneste i kvartalet i Ringkøbing Pastorat. Ovenstående for at gøre ferie/fri nemmere.
Provstiudvalget har taget ovenstående til efterretning.

10 - Høring om lov om ligebehandling af mænd og kvinder

Sager:
Høring - KM - udkast til ny bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i
trossamfund udenfor folkekirken (2023-32851) 

Sager:
Høring - KM - udkast til ny bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i
trossamfund udenfor folkekirken (2023 - 32851)


Bilag:
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i
trossamfund udenfor folkekirken, Udkast til ny bekendtgørelse, Høring vedr. udkast til ny
bekendtgørelse, Høringsliste

Provstiudvalget drøftede sagen, og man blev enige om at sende et høringssvar.

Margrethe D. Koch laver et udkast til høringssvar - frist for svar er den. 11. december.

11 - Lem MR: Ansøgning af 5% midler ekstra lønudgifter

Sager:
Ansøgning - 5% midler - ekstra lønudgifter - Lem menighedsråd - Ringkøbing Provsti 2023 (2023 -
31646)

Bilag:
Ansøgning af 5% midler, Peder Mogensen fak.19273, kirkegaard_beregning_ekstra_løn

Provstiudvalget godkender ansøgningen om 5% midler til dækning af ekstra udgifter vedr.
graversygdom/skifte

12 - Synsrapport fra Rindum MR.

Sager:
Synsrapport - Rindum kirke - 2023 (2023 - 31134)

Bilag:
Intet emne, Notat ved syn 10. maj 2023 for Rindum

Provstiudvalget tager til efterretning.
Der skal være økonomisk dækning, og der skal indarbejdes i det kommende budget.

13 - Hover-Torsted MR. Ansøgning om skovrejsning på præstegårdsjord.
Inge Dorthe og Vagn deltager ikke i dette punkt

Sager:
Ansøgning - Skovrejsning - Hover-Torsted -
præstegårdsjord (2023 - 29559)

Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget, Ansøgning om skovrejsning - præstegårdsjord i Torsted 12102023,
Aftale BNBO 17072023, Forpagtningskontrakt - præstegårdsjord 14112019, Skovrejsning -
restriktionskort - Hover-Thosted menigshedsråd 12102023

Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltog ikke i dette punkt.

Provstiudvalget godkender ansøgningen.

14 - Ringkøbing MR: finansiering af anlægsbudget 2024 for tårnrenovering

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ringkøbing Kirke - Ringkøbing MR - Kirkebygning- istandsættelse af tårn (2023 - 8610)

Bilag:
Anlægsbudget 2024, Budgetforslag 2024, Ringkøbing
Referat budgetmøde 7.6.2023,
Okt_Budget2024FraRingkøbingProvsti

Det er provstiudvalgets opfattelse, at det er fuld
finansieret under forudsætning af at erstatning fra
forsikringen bliver udbetalt.

15 - Energiforbrug Ølstrup Kirke

Sager:
Ansøgning - energioptimeringspuljen - Ølstrup menighedsråd - 2023 (2023 - 24233)

Bilag:
Fwd Energi forbrug i Ølstrup Kirke i perioden 2021 - 2023

Der blev ved formanden orienteret om strømforbruget ved brug af affugtere.

16 - Budget Ringkøbing

Bilag:
VS Budget Ringkøbing, Ringkøbing MR - anlæg

Hører til pkt. 14

18 - Rindum MR: Byggeregnskab pr 10. november 2023

Til orientering.

Sager:
Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Bilag:
byggeregnskab Rindum, 2295_Rindum_byggeregnskab

Provstiudvalget har taget byggesagen til efterretning.  

19 - Tim-Stadil-Vedersø MR byggesag
kirkegårdslåger

 

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vedersø Kirke - Tim- Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2023 - 33307)

 

Bilag:
Aktdokument, tilbud døre Stadil Maskinforretning incl moms, Tilbud døre Ulfborg Byg, referat MRM 15- 11-2023 2, referat MRM 15-11-2023 1, Opsummering

Provstiudvalget har taget byggesagen til efterretning.

Sagen sendes videre til stiftet.

20 - Eventuelt Punkter/emner til formandsmødet.
Evt. vidensbank i provstiet. 
Dataloggere og affugtere.
Orientering om kirkeministerens besøg i Hvide Sande.

21 - Tim Stadil Vedersø MR - byggesag - udskiftning af døre i kapel på kirkegården Vedersø

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vedersø Kirke - Tim- Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2023 - 33307)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget har taget byggesagen til efterretning
Sagen sendes videre til stiftet

22 - Ulfborg MR - byggesag - varmeanlæg Ulfborg kirke

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
elvarme (2023 - 33496)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget har godkendt byggesagen under forbehold for budgetmæssig finansiering.
Sendes videre til stiftet.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646