Direkte til indholdet
Gå til forsiden

04. april 2024

 

04/08/24

04. april 2024

2024

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

PU møde 4. april 2024 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Anette Lillevang, Jens Nicolai Vejlgaard
Christensen, Margrethe Dahlerup Koch
 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 4. april 2024 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra provstiet

Orientering:
Der er sendt kontrakter på ladestandere (Clever) til  de berørte menighedsråd sammen med et kort over forslag til placering af standeren.
Der blev afholdt orienteringsmøde i Tarm den 3. april.


Status Vemb præstebolig.

 


Provstisekretær deltagelse på webinar afholdt af EG
Brandsoft omkring tidsregistrering.

Sager:
EG Brandsoft Plantid tidsregistreringsmodul - fælles
projekt i provstiet (2024 - 10103)
Bilag:
EG Brandsoft Plantid, Tilbud fra EG Brandsoft plantid

 

Ribe Stift var arrangør af mødet. Clever orienterede om det praktiske forløb i forbindelse med opsætning af ladestandere.

 

 

 

Bygningsrådgiver Finn Balle har besigtiget Vemb Præstegård og aflagt rapport. Husets fugtproblemer kan og skal udbedres. Finn Balle udarbejder en plan over, i hvilken rækkefølge arbejderne skal udføres. Hans Ole Jessen hjælper MR med, at udarbejde  tilbudsmateriale.

 

 

EG plantid (Brandsoft) er et godt redskab til tidsregistrering - det er et modul der tilkøbes til Brandsoft - systemet kan implementeres i 2025 og
provstiet kan afholde udgiften efter afløftning af moms.

Årlig abbonnement for hvert menighedsråd er pt. 2.254,00 ex. moms. 

 

Ringkøbing Provstiudvalg tager orienteringerne til efterretning.

3 - Referat fra fælles provstimøde med Holstebro Provsti

Sager:
Holstebro provsti - fælles budgetmøde vedrørende budget 2025 (2024 - 7590)
Diverse generelle informationer 2024 (2024 - 58)

Bilag:
Til budgetudvalget vedr. referat fra budgetudvalgsmøde d. 14. marts 2024, Referat
budgetudvalgsmøde 140324, Fordeling ligning Holstebro og Ringkøbing Provsti, Fordeling og udkast til ligning Holstebro og Ringkøbing Provsti

Prognosen for 2025 i Ringkøbing Provsti Nord er 11.092.500,00 kr.

Beslutning om ændring af fordelingsprocenten mellem Holstebro provsti og Ringkøbing Provsti er udskudt til mødet i august, når Provstiskyen er implementeret i begge provstier.

4 - Referat fra fælles provstimøde med Skjern Provsti

Sager:
Sag hørende til mødet: Fælles provstiudvalgsmøde 19. marts 2024 (2024 - 5712)
Sag hørende til mødet: Fælles provstiudvalgsmøde 19. marts 2024 (2024 - 5712)

Bilag:
Aktdokument, Referat for Fælles provstiudvalgsmøde 19. marts 2024 - 1. udgave, VS
Udkast til fordeling af ligningsmidler budget 2025, 2025 Udkast til fordeling til drøftelse.

Prognosen på ligningen fra Ringkøbing Skjern Kommune for 2025 er en stigning på ca. 3%.
Ringkøbing Provsti´s andel af ligningen udgør omkring 36.900.000,00 kr.

5 - Forslag til skema MR skal bruge ved ansøgninger om midler fra reserven til provstiudvalget

Kunne det være en ide, at bruge et skema som udfyldes og indsendes sammen med ansøgninger om midler til Provstiet? Skal være tilgængelig fra hjemmesiden.

Sager:
Diverse generelle informationer 2024 (2024 - 58)
Bilag:
Eksempel på skabelon til brug ved ansøgning i provstiet

Ideén taget til efterretning.
Skabelonen lægges på hjemmesiden "når det er færdigt", og skal fremover benyttes ved ansøgning om midler til Provstiet.

6 - Årshjul for Ringkøbing Provsti kontor 

Sager:
Årshjul for provstikontoret (2024 - 10606)
Bilag:
2024 Årshjul PU Provstikontoret i Ringkøbing Provsti

Årshjulet til provstikontoret er blevet udarbejdet, så vi har en oversigt over de vigtige deadlines i løbet af året.

7 - Vedr. ajourføringsaftale med Landinspektør på kirkegårdskort

Bekræftelse af økomi bag ajourføringsaftale - refusion af udgiften til MR ligger i Ringkøbing Provsti?
Drøftelse om evt. ajourføring hvert 2. år i stedet for hvert år. Evt. opsigelse af nuværende ajourføringsaftale skal ske med 3 mdr. varsel til den 1/1.

Sager:
Diverse generelle informationer 2024 (2024 - 58)

Bilag:
Ny faktura vedr. 2024 fra Ringkøbing MR, Referat PUK april 2020, Referat PUK januar 2023,
Samarbejdsaftale om indkøb af digitale kirkegårdskort, Ajourføringstilbud Landinspektør og
Ringkøbing Provsti

Ajourføringsaftale med Landinspektørcentret A/S skal gennemgås.
Det er besluttet at kirkegårdskortene fremover skal ajourføres som følger:

Store kirkegårde - hvert år
Mellemstore kirkegårde - hvert andet år
Små kirkegårde - hvert tredje år

Provstiudvalget refunderer fortsat udgiften efter at momsen er afløftet.

8 - Hee No MR - Renovering Hee Præstegård

Orienteringspunkt
Tegninger

Sager:
Hee Præstegård totalrenovering 2024 (2024 - 9856)

Bilag:
tegninger af Hee præstegård, Etagedæk i træ Systemmanual, H 98 1.41, H 98 1.42, H 98 1.100 b, H
98 1.200, R 98 1.200, Varmetabsberegning

Tegningerne til renovering af Hee præstebolig er blevet gennemgået og taget til efterretning.

9 - Gammel Sogn - Ønske om fældning af 2 dårlige træer

Sager:
Gammel Sogn MR vedrørende 2 Træer som risikerer at vælte og som ønskes fældet (2024 - 8667)
Gammel Sogn MR vedrørende 2 Træer som risikerer at vælte og som ønskes fældet (2024 - 8667)
Gammel Sogn MR vedrørende 2 Træer som risikerer at vælte og som ønskes fældet (2024 - 8667)

Bilag:
Vedr. 2 Træer som risikerer at vælte, MR 21032024, Re Gammel Sogn MR vedrørende 2 Træer som
risikerer at vælte og som ønskes fældet (STPR F2 2855550)

Provstiudvalget har godkendt og givet grønt lys for fældning og genplantning af træer.

10 - Staby Madum MR - ansøgning om anskaffelse af traktor

Sager:
Staby Madum Ansøgning til maskinpuljen om køb af eltraktor (2024 - 8652)
Staby Madum Ansøgning til maskinpuljen om køb af eltraktor (2024 - 8652)

Bilag:
Scan_20240114, Re Fwd Ansøgning til maskinpuljen

Når menighedsrådets beslutningsreferat foreligger godkendes de ønskede omkonvertinger.

Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at gå videre med beslutningen om køb af en eldrevet traktor.

Der skal indhentes yderligere tilbud, evt. hvor en løvsuger indgår.

11 - Lem MR - Status på ansøgning om minilæsser

Sager:
Lem MR ansøgning om minilæsser - budget 2023 anvendes i 2024 (2024 - 3345)

Bilag:
RE Fra Lem MR Tilbagemelding på delreferat fra møde PU møde 7. marts 2024 ansøgning minilæsser
afvist (STPR F2 2848349)

Jf. modtaget mail den 2. april 2024 fra Lem MR, så er de stadig igang med at gennemgå tilbud.

Provstiudvalget udskyder punktet til næste møde.

12 - Staby Madum MR - Køb af grund på Madum Kirkevej, Ulfborg

Sager:
Staby Madum MR: Køb af grund på Madum Kirkevej 3 6990 Ulfborg (2024 - 10108)

Bilag:
Fwd Køb af Madum Kirkevej 3, 6990 Ulfborg

Provstiudvalget kan ikke tilslutte sig et køb af grunden.

13 - Ulfborg MR - Ansøgning om finansiering af katafalk

Sager:
Ulfborg MR - Ansøgning om midler til køb at eldrevet katafalk (2024 - 9722)
Ulfborg MR - Ansøgning om midler til køb at eldrevet katafalk (2024 - 9722)

Bilag:
Ansøgning om finansiering af katafalk, Referat MR 11.03.2024, Flere priser på katafalk


 

Provstiudvalget godkender ansøgningen om indkøb af eldrevet katafalk. 

14 - Sønder Lem MR - Ansøgning om midler til køb af minilæsser

Sager:
Sdr. Lem MR Højmark ansøger om midler fra maskinpuljen til ny minilæsser (2024 - 9588)
Sdr. Lem MR Højmark ansøger om midler fra maskinpuljen til ny minilæsser (2024 - 9588)

Bilag:
Re Højmark ansøger om midler fra maskinpuljen (STPR F2 2853235), Højmark ansøger om midler fra
maskinpuljen, ansøgning om udskiftning af minilæsser, tilbud schaffer 2024 (1)

Der skal indhentes flere tilbud på en eldrevet maskine. Desuden skal beslutningsreferat fra menighedsrådsmødet fremsendes.

15 - Husby MR - Præstebolig istandsættelse (konfirmandstue)

Sager:
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 -
4150)
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 -
4150)

Bilag:
Referat af MR møde Husby Sdr.Nissum Thorsminde d.25.01.23, Referat af MR møde Husby Sdr.Nissum
Thorsminde d.20.03.2024, Tillæg til MR møde d.20.03. - afholdt d.2.april

Provstiudvalget havde den 2. april et konstruktivt møde med Husby MR om mulighederne for en tilbygning ved præsteboligen i Husby.
MR arbejder videre med planerne.

16 - Hover Torsted MR - Byggeregnskab slutopgørelse varmestyring Hover Kirke

Sager:
Energioptimering - energipuljen syd - hover kirke - 2023 (2023 - 31019)

Bilag:
Referat21032024, Byggeregnskab - varmestyring Hover Kirke 21032024

Provstiudvalget tager byggeregnskabet til efterretning.

 

17 - Mellemkirkeligt- og migrantarbejde i Ribe Stift

Sager:
Diverse generelle informationer 2024 (2024 - 58) Bilag:
VS Anmodning om at deltage i jeres provstiudvalgsmøde, Ringkøbing Provsti, samlet
materiale, Rapport, mellemkirkeligt stiftsudvalg i Ribe Stift - ENDELIG sept. 2023 (1)

Margrethe D. Koch forespørger Peter Sode Jensen om muligheder for afholdelse af et teamsmøde -
nærmere herom senere.

18 - Eventuelt  
   
   
   
   
 

 

 
 
   
   
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646