Direkte til indholdet
Gå til forsiden

25. oktober 2023

 

2023

Referat

PU møde de 25. oktober 2023 - kl. 14:00 til 16:00

Deltagere: Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Afbud: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt
2 - Nyt fra Provstiet

Provsten orienterede om, at der er møde i Ribe Stift

den 7. november. Anette Lillevang og Margrethe Koch deltager.

Provsten orienterede om fugtproblemer i Vemb præstegård.

PU formanden orienterede om, at vi fremover laver særskilte regnskaber for provstiets puljer.

3 - Byggesag Haurvig Kirke - Søjler

Sager: 

Ringkøbing Provsti - Byggesag - Haurvig Kirke -

Haurvig Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,

arealer og omgivelser - udskiftning af søjler Haurvig

kirke (2023-28768)

Bilag:

2023-10-08- 10-35, IMG_0427, Tilbud_8 Haurvig LVP,

Pris søjler Haurvig Kirke MJ, opsummering

Provstiudvalget godkender projektet med det

billigste tilbud fra murmester Lars Pedersen.

Menighedsrådet fremsender referat fra mødet, hvor

projektet er godkendt.

Sagen sendes videre til Ribe Stift.

4 - Fra Rindum MR: Ansøgning om midler fra maskinpuljen. Stama minitruck.

Sager:
Ansøgning - maskin puljen - Rindum MR - stamaminitruck (2023 - 29549)

Bilag:
Midler fra maskinpuljen, scan1131

Provstiudvalget forespørger, om menighedsrådet harundersøgt mulighederne for at købe en tilsvarende
eldrevet maskine.
Har dette været undersøgt, godkender Provstiudvalget tilbuddet fra Anker Bjerre på kr. 216.000. eksl. moms.
Menighedsrådet fremsender betalt faktura. Idet afløftningsprocenten er 46%, afregnes 54 % af momsen.
Refusion udgør kr. 245.160 incl. moms.

5 - Fra Hover-Torsted MR. Ansøgning om skovrejsning på præstegårdsjord.

Sager:
Ansøgning - Skovrejsning - Hover-Torsted - præstegårdsjord (2023 - 29559)

Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget, Ansøgning om skovrejsning - præstegårdsjord i Torsted 12102023,
Aftale BNBO 17072023, Forpagtningskontrakt - præstegårdsjord 14112019, Skovrejsning -
restriktionskort - Hover-Thosted menigshedsråd 12102023

Punktet udsættes til næste møde, da udvalget ikke er beslutningsdygtigt - Vagn Gravesen og Inge-
Dorthe Kaasgaard var inhabile

6 - Fra Sdr.Lem MR. Orientering om graversituationen og økonomiske konsekvenser heraf.

Sager:
Diverse - menighedsråd - Ringkøbing PU (2019 - 14877)

Bilag:
Orientering fra Sdr. Lem Kirke, Højmark

Provstiudvalget har modtaget orientering. Når en ny graver er ansat, udarbejder menighedsrådet en
opgørelse over evt. meromkostninger i forhold til ordinær graverløn i den periode, hvor der er
benyttet vikar.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at evt. feriegodtgørelse i forbindelse med graverskiftet ikke
kan dækkes af 5% midler.
 

7 - Principper for jagtleje og udbud.

Sager:
Vedtægt - Tim Stadil Vedersø Menighedsråd - skov i Vedersø. (2023 - 13078)

Bilag:
udkast til vedtægt Tm,Stadil Vedersø Menighedsråd

Provstiudvalget følger stiftets anbefaling vedrørende jagtleje, således at jagtleje sendes i udbud.
Kontrakten kan maksimalt gælde for 10 år, og PU anbefaler dog, at man sender jagtleje i udbud efter 5 år.
8 - Mødedatoer 2024. Husk kalender. Punktet udsættes til næste møde, fordi to medlemmer manglede.

9 - Orientering om ladestandere - hvor langt er vi.

Sager:
Projekter - Opstilling af ladestandere (2022 - 37665)

Bilag:
VS Første udkast til udbudsmateriale, Bilag 1 - Kravsspecifikation, Bilag 3 - Tilbudsbesvarelse af
underkriteriet Æstetik, Bilag 4 - Tilbudsbesvarelse af underkriteriet Procesbeskrivelse for etablering, drift
og vedligehold af ladestandere, Bilag 5 - Tilbudsbesvarelse af underkriteriet Funktionalitet,
betaling og data, Bilag 9a - Skabelon vedr. ladestandere ved kirker, Bilag 9b - Skabelon vedr.
ladestandere ved kirker(udfyldt eksempel), Udbudsbetingelser, Udkast til kontrakt

Margrethe Koch orienterede om, hvor langt vi i stiftet er i processen. Det ser ud til, at der skal opsættes ca 12 ladestandere i provstiet.

10 - Fra Lem og Velling MR. Vedtægt for kirkegårdssamarbejde.

Sager:
Vedtægter - samarbejdsaftale om fælles personale - Velling og Lem sogne - Ringkøbing Provsti 2023 (2023 - 28770)

Bilag:
Vedtægt, Vedtægter for samarbejde okt. 2023

Provstiudvalget godkender vedtægten for kirkegårdssamarbejdet mellem Lem og Velling menighedsråd.

11 - Fra Velling Menighedsråd, udtalelse fra specilakonsulent

Sager:
Kontrakt - Forpagtning - Velling - Ringkøbing Provsti (2023 - 19821)

Bilag:
Velling Menighedsråd - udtalelse fra specilakonsulent-

Provstiudvalget godkender kontrakten.

12 Affugtere, indkøb og Jens Thomsens tidsforbrug og aflønning.

Sager:
Fra Dantherm Tilbud CDT på affugter (2023 - 29587)
Fra Dantherm Tilbud CDT på affugter (2023 - 29587)
Fra Dantherm Tilbud CDT på affugter (2023 - 29587)
Fra Dantherm Tilbud CDT på affugter (2023 - 29587)
Bilag:
Fwd VS Dantherm Tilbud CDT affugter, Dantherm
Tilbud CDT 40 med pumpekasetter, Dantherm Tilbud
CDT 30 med pumpekasetter, Mobile-affugtere-CDT-
30-30S-40-40S-60-90-MK-III-datablad_DA, Fwd VS
Tilbud på affugter, kondensatpumpe og hygrostat, TRT-BA-TTK165ECO-TTK170ECO-TTK380ECO-TC-013- DA, KUNDEOPRETTELSE DK, Affugtere, VS Tidsforbrug på affugtning

Provstiudvalget godkender købet af 10 affugtere fra firmaet Condair til kr. 104.000 incl. moms, som finansieres af puljen til energibesparende foranstaltninger. Affugtere indkøbes til kirker, der har behov for affugtere.

Ved en beklagelig fejl er der i dette punkt også en afgørelse, som burde have været på en lukket dagsorden. Denne afgørelse sættes på som selvstændigt punkt på en lukket dagsorden til novembermødet.

13 - Haurvig MR ansøgning om 5% midler.
Sager:
Ansøgning - 5% midler -vedr. arbejdsskade - Haurvig menighedsråd - Ringkøbing Provsti 2023 (2023 -
29374)

Bilag:
Haurvig Menighedsråd - ansøgning af 5% midlerne i provstiet., Ansøgning 5% puljen - pga arbejdsskade, Opgørelse til 5% puljen efterår 2023, Protokollat menighedsrådsmøde 10. oktober 2023

Provstiudvalget godkender merudgiften forårsaget af langtidssygdom.

14 - Status på digearbejdet ved Højmark Kirke.

Sager:
Sønder Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018 - 26814)

Bilag:
Højmark Kirke, Referat

Etape 2 er afsluttet.

15 - Revisionsprotokollat for PUK

Sager:
Økonomi - PUK revisionsprotokollat regnskab 2022. (2023 - 30972)

Bilag:
Intet emne, 4500-21242071-pro-2022 Ringkøbing provstiudvalg Protokoller, 4500-21242071-erk-2022
Ringkøbing provstiudvalg Påtegning

Vedr. punkt 13: likviditetslån på kr. 735.000 til Ny og Gammel sogn tilbagebetales i 2024 efter aftale.

Revisionsprotokollatet blev godkendt af provstiudvalget.

Revisionsprotokollatet blev underskrevet af hele provstiudvalget.

16 - Evt. Vi inviterer til formandsmøde onsdag den 31.januar
kl 19

17 - Referat
Sager:
Sag hørende til mødet: Ringkøbing Provsti. PU møde den 25. oktober 2023. (2023 - 29539)

Bilag:
Referat for PU møde den 25. oktober 2023. - 1. udgave

Referatet blev underskrevet.
   

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646