Direkte til indholdet
Gå til forsiden

27. september 2023

 

2023

Referat

PU møde 27. september 2023 - kl. 14:00 til 16:00


Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Hans-Ole Jessen, Anette Lillevang

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt
2 - Nyt fra Provstiet

Bygningsanalyse i Provstiskyen ved Michael Truesen: møde 13.11.2023 kl. 14.00 aftales.

Ansættelseskontrakt vedrørende Mette Kjær Nielsen gennemgået.

Fællesprovstiudvalgsmøde 7. 11.2023, der er ikke aktuelt ønsker til punkter til dagsordenen.

Provice her efterspurgt tilbagemeldinger vedr. biodiversitet. Alle menighedsråd opfordres til at
udfylde skemaet, når det sendes bredt ud.

Der er udgivet en kortlægning af folkekirkens jorder, hvor det fremgår, hvordan områder dyrkes. Det kan
bringes i anvendelse ved fremtidige forpagtningsaftaler.

3 - Fra Staby-Madum menighedsråd, Tillæg til ansøgning om 5% midler

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Staby-Madum menighedsråd - fordamper til kølerum i kapel - 2023
(2023 - 24942)

Bilag:
Tillæg til ansøgning om 5% midler, Scan_20230904

Reparation af anlægget kr. 5.803,56 skal tages af daglig drift.

PU opfordrer til oprettelse af årlig serviceaftale, som
indeholdes i driften.

4 - Fra Staby-Madum menighedsråd, Til provstiudvalgsmøde 27/9

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Staby-Madum menighedsråd - fordamper til kølerum i kapel - 2023
(2023 - 24942)

Bilag:
Til provstiudvalgsmøde 279, Scan_20230831 (2),
Tilbud Ørnhøj køleteknik

PU godkender ansøgning om 5%-midler til udskiftning af fordamper i kølerummet, men der skal
indhentes endnu et tilbud.

Der skal indsendes beslutningsprotokol.

5 - Ansøgning fra Velling mr energipulje PU bevilger tilbuddet fra Jens Byskov til installation af varmepumpe af energipuljen.
Udgift til modem afholdes af driften.

6 - Velling MR - ansøgning Energipuljen

Sager:
Ansøgning - energioptimeringspuljen - Velling menighedsråd - 2023 (2023 - 24225)

Bilag:
Velling MR - ansøgning Energipuljen, 20230720
Varmepumpe Højmark EL tilbud, 20230724
Varmepumpe Wiese, 20230816 Energipuljen ansøgning

 
 7 - Tidsregistrering fra kirkegårdene, ændring af procedure PU beslutter at tidsregistreringsskemaet ikke skal afleveres på provstikontoret, men skal afleveres til
menighedsrådenes kontaktpersoner pr. 01.01.2024. Provstiet taget initiativ til møde omkring brugen af
tidsregistreringsskema primo 2024.

8 - Fra Velling mr forpagtningskontrakt 2023

Sager:
Kontrakt - Forpagtning - Velling - Ringkøbing Provsti (2023 - 19821)

Bilag:
Fwd Indscannet dokument, scan20230911113506

PU mangler en udtalelse fra præstegårdskonsulenten.
Har Menighedsrådet overvejet hvordan forpagtningen kan understøtte Folkekirkens grønne
omstilling?

9 - Fra Ringkøbing menighedsråd. vedr. omkonvertering af anlægsmidler

Sager:
Ansøgning - omkonvertering af anlægsmidler - Ringkøbing Menighedsråd 2023 (2023 - 26516)

Bilag:
Omkonvertering af anlægsmidler - ansøgning,
Bygningssyn 03-05-2023, Referat 7.9.2023, Revner kirkehus

PU godkender omkonvertering af anlægsmidler.

10 - Fra Hover-Torsted menighedsråd, vedr. ansøgning til maskinpulje

Sager:
Ansøgning - maskinpulje - finansiering af minilæsser
- Hover-Torsted menighedsråd - 2023 (2023 - 24346)

Bilag:
Ansøgning - maskinpulje, Ansøgning om minilæsser -
provstiudvalgets maskinpulje 24082023, Referat 24082023 med underskrift

Vagn Graversen og Inge Doprthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.
Ansøgning imødekommes. Billigste tilbud fra Smedegaard, Tim.

11 - Fra Sønder Lem menighedsråd, Kirkesyn 2023

Sager:
Synsudskrift - Sønder Lem Kirke og kirkegård - 2023 (2023 - 26533)

Bilag:
Kirkesyn 2023, Kirkesyn 2023 Sdr. Lem kirke og kirkegård

Synsrapport taget til efterretning med forbehold for budgetdækning.

12 - Til MR og præster i Hee, No, Rindum, Ny og Gammel Sogne, afgørelse strukturændringer

Sager:

Struktur - Ringkøbing Provsti - Hee, No og Rindum- 2022 (2022 - 11247)

Bilag:
Aktdokument, Til MR og præster i Hee, No og Rindum Sogne, afgørelse strukturændringer

Orientering om, at der ændres på strukturen af præstedækning for Hee, No og Rindum Sogne.
Den nye præst i Hee og No skal være 55% i Hee og No, og 45% i Rindum.

Orienteringen tages til efterretning.

13 - Kvartalsrapporter Menighedsrådene


Sager:
Regnskaber - kvartalsrapporter - Ringkøbing Provsti- 2023 (2023 - 24242)


Bilag:
Kvartalsrapporter Menighedsrådene, Oversigt kvartalsrapporter 2023 2. kvartal

Ingen bemærkninger til kvartalsrapporterne.
14 - orientering vedrørende budgetoverskridelse i PUK 2023 Orientering om overskridelsen i 1. kvartal.
15 - Evt

 

16 - Hover Kirke, Klima målinger, d. 19.09.2023

Sager:
Projekter - Klimastyring og dataloggere i kirken - Ringkøbing Provsti (2022 - 31407)

Bilag:
Fwd Klima målimger for Hover Kirke d. 19.09.2023

Taget til efterretning.

17 - No Kirke, Fugt måling for No Kirke

Sager:
Projekter - Klimastyring og dataloggere i kirken - Ringkøbing Provsti (2022 - 31407)

Bilag:

Fwd Fugt måling for No Kirke

Taget til efterretning.

18 - Vedersø Kirke, Måleresultater perioden 15 juni til 19 September

Sager:
Projekter - Klimastyring og dataloggere i kirken - Ringkøbing Provsti (2022 - 31407)

Bilag:
Fwd Måleresultater for Vedersø Kirke i Perioden 15 juni til 19 September

Taget til efterretning.
19 - Indkøb af affugtere PU indstiller til indkøb 10 stk. affugtere til udlån i hele provstiet.
Der indhentes 2 tilbud.
20 - Orientering om budgetudmelding 2024 Orientering taget til efterretning.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646