Direkte til indholdet
Gå til forsiden

08. februar 2024

 

2024

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 8. februar 2024 - d. 08-02-2024 kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra Provstiet

Bilag:
Aktdokument

Orientering om renoveringsprojektet Ringkøbing Kirke.

Bygningsanalyse i Provstiskyen udføres inden udgangen af marts måned. Provstiudvalget vedtog at formand, provst og provstisekretær tager sig af dette.

Debat om den grønne omstilling og bæredygtigt byggeri/renovering. Det er noget vi skal have meget fokus på i fremtiden. Vi skal forsøge at holde os ajour
på området bla. via nyhedsbreve.


På baggrund af formands- og kasserermødet er det besluttet, at der ved provstesyn skal fremlægges måleresultater af den relative luftfugtighed
(dataloggere) i kirken. Dette for at forebygge fugtskader i kirkerne. Graverne og MR kan henvende sig til Jens Thomsen ved problemer med aflæsning af
dataloggerne.

3 - Oversigt kvartalsrapporter MR (3. kvartal)

Oversigten indeholder 3 faner - hhv. 1. - 2. og 3. kvartal 

5 menighedsråd mangler at aflevere 3. kvartals
regnskabsrapport i kirkeportalen

 

Bilag:
Aktdokument, Oversigt MR kvartalsrapporter 2023
Ringkøbing Provsti

Provstiudvalget tog 3. kvartalsrapport for MR til efterretning.

Den manglende overholdelse af tidsfristen pr. 30. november 2023 i kirkeportalen, for aflevering af kvartalsrapport, er ikke i orden.

Der efterlyses i provstiudvalget klare retningslinier for, hvem der i menighedsrådets regi har opgaven for at aflevere/uploade kvartalsrapporter og
budgetter på kirkeportalen.

4 - Oversigt over afleverede budgetter MR

En del menighedsråd mangler at godkende det
endelige budget

Bilag:
Aktdokument, 2024 Endelig budget afleveret og
godkendt af MR

 

Provstiudvalget tog budgetter 2024 for menighedsråd til efterretning. Vedrørende aflevering af budgetter på kirkeportalen henvises til referatet i pkt. 3.

5 - Evaluering formands- og kasserermøde 31. januar
 

 

Der var et godt fremmøde - næsten alle menighedsråd var repræsenteret.

Indlæg fra Skovdyrkerne viste, hvor vigtig skovdyrkning er for vores klima.

Indlæg om fugt og affugtning i kirkerne blev fremlagt på fin og overbevisende måde.

Et fint indlæg fra fælles regnskabskontor (Kirke Admin Vest) om deres udfordringer i forbindelse med opstart og hvordan de ønsker udviklingen skal
være fremadrettet.

Regnskabskontorets intentioner om indførelse af godkendelsesprocedurer ved aflevering af arbejdstimer fra menighedsrådenes ansattte kan
provstiudvalget kun bakke op om.

6 -  Præstegårdsvej 20 Vemb - fugtproblemer

Sager:
Præstebolig - Ringkøbing Provsti - Vemb Præstebolig
- skimmelsvamp (2023 - 15168)
Præstebolig - Ringkøbing Provsti - Vemb Præstebolig
- skimmelsvamp (2023 - 15168)
Bilag:
Aktdokument, Præstebolig 2, Aktdokument,
Undersøgelse ved Vemb præstegård (1),
Præstegården Vemb omfangsdræn

Problemerne vedrørende fugt på Præstegårdsvej 20 Vemb er kørt lidt fast. Der er en del tvivl om hvor og hvordan fugtproblemerne opstår.

Det blev besluttet, at provstiudvalget vil hjælpe menighedsrådet med vejledning til at få løst problemerne.

I første omgang tages der kontakt til en bygningsrådgiver som skal besigtige ejendommen.

Efterfølgende er der taget kontakt fra provstiet til rådgivende ingeniør Finn Balle, Herning som vil gennemgå præstegården. Menighedsrådet er
orientereret.
 

7 - Stadil MR - Stadil kirke - Udskiftning blytag tårn og våbenhus

Udskiftning af blytag på våbenhus og østside af
kirketårn pga. råd

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Stadil Kirke - Tim-
Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning
(2024 - 2493)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Stadil Kirke - Tim-
Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning
(2024 - 2493)
Bilag:
Aktdokument, Stadil Kirke - Forprojekt blytag,
Opsummering, Aktdokument, Opsummering af
indberetning, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om godkendelse af projektet til efterretning og med forbehold for budgetmæssig dækning

Sagen sendes videre til stiftet.

8 - Lem MR - Ansøgning om træfældning på øvre kirkegård

Sager:
Lem MR - ansøgning om træfældning på øvre kirkegård (2024 - 3356)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om vedligeholdelse af kirkegård

 

Provstiudvalget godkender ansøgningen jf vedlagte tegning til ansøgningen.

Men menighedsrådet må tage posten med som et anlægsønske på det kommende budget 2025.

9 -  Sønder Lem MR - flytning af midler til indkørsel

Sager:
Ansøgning - sønder Lem MR - 5% midler - nedkørsel Højmark Præstegård (2023 - 32988)
Ansøgning - sønder Lem MR - 5% midler - nedkørsel Højmark Præstegård (2023 - 32988)

Bilag:
Aktdokument, Referat MR møde onsdag 06122023,
Aktdokument, Referat MR møde onsdag 10012024

Provstiudvalget godkender ansøgning om konvertering af midler til indkørsel.

Da det i stedet bliver en anlægsbevilling, bedes der indsendt et byggeregnskab når arbejdet er udført.

10 - Husby og Sdr. Nissum MR - Ansøgning om indkøb af minilæsser

Anette Lillevang - deltager ikke i dette punkt.

Bilag:
Aktdokument, IMG_20240126_0001, Referat MR møde d.23.01.2024 Husby Sdr. Nissum Thorsminde

 

 

Provstiudvalget kan ikke godkende en så stor investering til en maskine drevet på fossile
brændstoffer, når vi også skal have den grønne omstilling for øje.

Provstiudvalget anbefaler, at det undersøges om en mini-ellæsser med eksempelvis overfaldsgreb og skovl kan udføre de krævede opgaver. Der skal så
påtænkes en minilæsser til hver af de to kirkegårde.

Desuden skal der tages priser hjem på separat løvsuger/blæser.

Andre kirkegårde som har erhvervet elmaskiner kan måske dele ud af deres erfaringer.

 

11 - Tim Stadil Vedersø - Behandling af jagtleje kontrakt

Sager:
Vedtægt - Tim Stadil Vedersø Menighedsråd - skov i Vedersø. (2023 - 13078)
Sag hørende til mødet: Ringkøbing Provsti. PU møde den 25. oktober 2023. (2023 - 29539)
Bilag:
Aktdokument, Image_20231219_0001, Image_20231219_0002, Image_20231219_0003,
Image_20231219_0004, Aktdokument

Provstiudvalget godkender kontrakten på jagtleje.

Det skal i øvrigt påpeges, at menighedsråd ikke kan indgå en forpagtningsaftale uden Provstiets godkendelse.

Der henvises ligeledes til referatet fra provstiudvalgsmøde den 25. oktober 2023 pkt. 7 - pricipper for jagtleje og udbud.

12 - Ølstrup MR - omkonvertering af bevilling Omkonvertering af bevilling til varmeanlæg til
opgradering/forbedring af orgel

Sager:
Ølstrup MR - ansøgning omkonvertering vedr. orgel (2024 - 4650)
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning om omkonvertering bevilling vedr. orgel

Inge-Dorthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.

Provstiudvalget godkender omkonvertering af bevilling til nyt varmeanlæg, så den i stedet kan bruges til opgradering af orgel med elektrisk
klaviatur og pedalklaviatur.

13 - Ølstrup MR - Ansøgning vedrørende kalkning af kirke

Sager:
Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning kalkning kirken (2024 - 4653)
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning om kalkning af kirken


 

Inge-Dorthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.

Provstiudvalget godkender ekstra bevilling til kalkning af kirken. Det billigste tilbud fra Dansk Kirkekalk benyttes.

14 - Ølstrup MR - Ansøgning vedrørende reparation af fugt i tårnet

Sager:
Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning vedr. fugt i tårnet (2024 - 4652)
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning om reparation af fugt i tårn

Inge-Dorthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.

Provstiudvalget godkender omkonverteringen fra anlægsbevilling til nyt varmeanlæg til i stedet at få udbedret fugtproblemer.

Menighedsrådet er fritstillet til valg af tilbud for udførelse af opgaven.

15 -  Ølstrup MR - Ansøgning om konvertering af anlægsbevilling varmeanlæg
Ansøgning om omkonvertering fra anlægsbevilling til nyt varmeanlæg, til styring - sammen med det
øvrige varmeanlæg og af el-radiatorer i koret.

Sager:
Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning omkonvertering af anlægsbevilling (2024 - 4651)
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning om omkonvertering af anlægsbevilling

Inge-Dorthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.
Provstiudvalget godkender omkonvertering af anlægsbevilling til nyt varmeanlæg til i stedet, at få sat styring på elradiatorer i kor.

16 - Sønder Lem MR - renovering af kirke - udskiftning vinduer

Orienteringspunkt 

Udskiftning af vinduer i stedet for renovering, da det ikke lod sig gøre at reparere dem.
Meromkostning indeholdes i projektets ekstraarbejder.

Sendt til høring i Stiftet - og accept herfra.

Sager:
Byggesag - Sønder Lem Sogns Menighedsråd - Ringkøbing Provsti - Sdr. Lem Kirke - Kirkebygning -
udskiftning af 2 vinduer (2024 - 1553)
Byggesag - Sønder Lem Sogns Menighedsråd - Ringkøbing Provsti - Sdr. Lem Kirke - Kirkebygning -
udskiftning af 2 vinduer (2024 - 1553)
Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. et revideret projekt til udskiftning af to vinduer i forbindelse med indvendig istandsættelse i kirken, Sønder Lem Kirke -
Udskiftning af vinduer i. forb. m. indvendig istandsættelse, j.nr. 2024-1553, 240113 Sønder Lem
Kirke, vinduer, Aktdokument, Afgørelse vedr. et revideret projekt til udskiftning af to vinduer i
forbindelse med indvendig istandsættelse i kirken, Sønder Lem Kirke - Udskiftning af vinduer i. forb. m.
indvendig istandsættelse, j.nr. 2024-1553, 240113
Sønder Lem Kirke, vinduer


 

 

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

17 - Hvide Sande - Helligåndskirken - ændring placering transformator - fredet område

Orienteringspunkt

Møde den 31. januar 2024 - med Ringkøbing Skjern Kommune, Ribe Stift, den kongelige
bygningsinspektør og Ringkøbing Provsti.
Vedr. placering/flytning af transformer på fredet område.

Sager:
Plansag – Ringkøbing-Skjern Kommune – Fredning – Transformator ved Helligåndskirken i Hvide Sande –
Matr.nr. 11ea og 11g (matr.nr. gældende på kort fra Plandata: 11hr). (2023 - 18157)
Plansag – Ringkøbing-Skjern Kommune – Fredning – Transformator ved Helligåndskirken i Hvide Sande –
Matr.nr. 11ea og 11g (matr.nr. gældende på kort fra Plandata: 11hr). (2023 - 18157)
Bilag:
Aktdokument, Udkast til placering af transformerstationer øst for Kirkevej, Aktdokument,
SICHARGE-D-Brochure-EN_fulldcp


 

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

18 - Tim-Stadil-Vedersø MR - Nye døre, vinduer godkendelse fra Stiftet

Orienteringspunkt

Udskiftning af døre til redskabsrum, toilet og handicaptoilet. Sendt til høring i Stiftet og accept
herfra.

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vedersø Kirke - Tim- Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2023 - 30478) Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vedersø Kirke - Tim-
Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2023 - 30478)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. nye døre til redskabsrum, toilet og handicaptoilet, 231215
Vedersø Kirke, døre, Vedersø Kirke - døre - Nationalmuseets udtalelse, Aktdokument, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

19 -  Ulfborg MR - Udskiftning varmeanlæg - principgodkendelse

Orienteringspunkt

Stiftet har principgodkendt sagen. MR skal indsende revideret projekt og anbefales, at
udarbejde detaljeret projektbeskrivelse.


 

Provstiudvalget tager principgodkendelsen til efterretning og afventer revideret og deltaljeret
projektbeskrivelse.

20 - Status på ladestandere i Ringkøbing Provsti 

Orienteringspunkt
Rambøll har informeret om, at det er Clever som har vundet alle udbud i Ribe Stift.
Stiftet vil invitere de relevante menighedsråd til orienterende møde sammen med Clever. Der er en
fast pris pr. stander på 72.000,00 kr. + moms.

Sager:
Projekter - Opstilling af ladestandere (2022 - 37665)
Projekter - alle provstier i Ribe Stift - om elladestandere - Styregruppe (2023 - 8833)
Bilag:
Aktdokument, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt,
Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt, image005, Aktdokument, RDK2023N01276-RAM-PP-
00005, Eksempel på udfyldt skabelon til Fredningsnævnet, Bilag 9a - Skabelon til Fredningsnævnet
Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.
 

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

21 - Husby MR - Renovering Husby Kirke - endelig byggeregnskab

Orienteringspunkt
Renovering færdig - endelig byggeregnskab

Sager:
Byggesag - Husby - Ringkøbing Provsti - renovering af kor (2019 - 33983)
Bilag:
Aktdokument, Byggeregnskab_Hudby kirke_25.01.2024, Disp-forslag_Husby
Kirke_Istandsættelse af korets blytag med følgearbejd...

Provstiudvalget tager orienteringen og byggeregnskabet til efterretning.

22 - Eventuelt

Jens Nicolai orienterede om ministerbesøg i det vestjyske - en god dag med tid nok til teologiske drøftelser.

23 - 

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646