Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Årshjul for MR 2024

 

Årshjul for menighedsråd 2024

MR = Menighedsråd; PU= Provstiudvalg; KM; Kirkeministeriet – MR/PU=Menighedsråd/provstiudvalg

 

Hvornår senest?

Hvem

Emne

Indhold

Noter

11.01

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

31.01

MR/PU

Formandsmøde

Møde mellem PU og formænd for MR

PU indkalder til formandsmøde.

01.02

PU

Regnskab

Regnskaberne offentliggøres på sogn.dk og provsti.dk

 

08.02

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

15.02

MR

Konsulentrunde

Frist ansøgning om at komme med på konsulentrunde.

(Der er konsulentrunde 10. og 11. april samt 25. september)

Ansøgning sendes til provstiet

20.02

MR

Workshop

Workshop om menighedsrådsvalg.

Arr. af Distriktsforeningen

Kl. 17.30 – 21.30 i kirkehuset – Fredensgade, Skjern

Marts

MR (kirkeværge)

Syn

MR afholder deres årlige syn af kirke, kirkegård og præstebolig m.m.

Præsteboligen behøver kun at blive synet hvert 2. år, men provstiet anbefaler, at det gøres hvert år. Det er en fordel at syne i foråret, så man kan tage højde for evt. udgifter i budgettet. (Synsprotokol behandles på et MR-møde og sendes derefter til provstiet.)

07.03

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

01.04

MR

Regnskab for 2023

Indlæser regnskabet i dataarkivet via økonomiportalen. Underskreven beslutningsprotokol med rekvisionsnummer fra det afleverede regnskab indlæses i dataarkivet.

Fuldtalligt MR. Ved afbud skal stedfortrædere indkaldes.

04.04

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

10.04

MR

Konsulentrunde

 

 

11.04

MR

Konsulentrunde

 

 

15.04

PU

Foreløbig driftsramme for 2024

Provstiets rammeudmelding ses i kirkeportalen og udsendes til MR

 

17.04

MR

Provstesyn

Gammel og Ny Sogn

 

30.04

Gravere MR

Studietur

Studietur for provstiets gravere og menighedsrådsmedlemmer med interesse for kirkegården.

 

01.05

MR

Provstesyn

Holmsland Klit Pastorat

 

01.05

KM

 

Kirkeministeriet offentliggør årsregnskabet 2023 på Sogn.dk

 

13.05

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

14.05

MR

Valg 2024

Orienteringsmøde i sognene.

 

23.05

MR/PU

Foreløbig budgetmøde

Info om foreløbig fordeling af driftsrammer, projekter og anlæg for det kommende år mm.

Ønsker til dagsorden senest 8 dage før.

Kl. 19.00-21.00 i Ringkøbing?

31.05

MR

Kvartalsrapport pr. 31.03

Gemmes i dataarkivet og afleveres i kirkeportalen under kvartalsrapporter.

Underskrevet af formand og kasserer.

04.06

MR/PU

Budgetsamtaler

 

Ca. kl. 16.30 -? Ringkøbing kirkehus

11.06

MR/PU

Budgetsamtaler

 

Ca. kl. 16.30 -? Ringkøbing kirkehus

15.06

MR

Foreløbigt budget 2025 (budgetbidrag)

Indlæser foreløbigt budget 2025 med fokus på oversigt over og fordeling af ansatte samt ønsker til drift, projekt og anlæg i prioriteret rækkefølge via kirkeportal.

Underskrevet beslutningsprotokol med revisionsnummer fra det afleverede foreløbige budget indlæses i kirkeportalen.

Fuldtalligt MR. Ved afbud skal stedfortrædere indkaldes.

20.06

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

22.08

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

31.08

MR

Kvartalsrapport pr. 30.06

Gemmes i dataarkivet og afleveres i kirkeportalen under kvartalsrapporter.

Underskrevet af formand og kasserer.

04.09

MR/PU

Budgetsamråd

Endelig fordeling af drifts-, projekt og anlægsrammer for det kommende år mm.

Ønsker til dagsorden skal være provstiet i hænde senest 8 dage før.

Møde i Højmark forsamlingshus kl. 18.00.

15.09

PU

Endelig driftsrammer og anlægsbevillinger

Provstiet udmelder endelige drifts-, projekt og anlægsramme til MR i kirkeportalen og pr. brev.

Provstiet sender endelig oversigt over ligningsmidler til kommunen.

Ligningsmidlerne – både drift, projekt og anlæg – modtages på MR-konto.

15.09

Revisor

Revisionsprotokollat

Revisor indlæser protokollat samt påtegning til MR digitalt. Dokumenttype: ”Revisors behandling af regnskabet”

 

17.09

MR

Valg 2024

Valgforsamling

Fælles annoncering i provstiet.

19.09

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

25.09

MR

Konsulentrunde

 

 

15.10

MR

MR behandler revisionsprotokollatet

Indlæser beslutningsprotokol i dataarkivet, hvori der står, at revisionsprotokollatet er behandlet og med evt. kommentarer hertil.

 

24.10

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

November

MR

Valg af formand og næstformand

Valget har virkning for et år ad gangen. Funktionsperiode begynder 1. søndag i advent.

Fuldtalligt MR. Ved afbud skal stedfortrædere indkaldes.

15.11

MR

Endeligt budget 2025

Indlæser specificeret endeligt budget ud fra de udmeldte rammer og bevillinger i kirkeportal.

Underskrevet beslutningsreferat med godkendelse af endeligt budget og revisionsnummer fra det afleverede budget indlæses i kirkeportalen.

Fuldtalligt MR. Ved afbud skal stedfortrædere indkaldes.

28.11

PU

PU møde

Provstiudvalgsmøde – sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest tirsdag kl. 12.00 i ugen før PU-mødet.

 

30.11

MR

Kvartalsrapport pr. 30.09

Gemmes i dataarkivet og afleveres i kirkeportalen under kvartalsrapporter.

Underskrevet af formand og kasserer.

15.12

PU

PU offentliggør budget 2025

Indlæser godkendelse af regnskabet via dataarkivet.

 

 

 

 

 

 

Revisionsnummer

 

Revisionsnummeret er den nederste linje på budget/regnskab, som er identifikationslinjen.

Revisionsnummeret kan kopieres i kirkeportalen ved aflevering og skal skrives i MR`s beslutningsreferat.

Eks.: XX Sogns menighedsråd, CVR.nr. XX, budget 202X, endeligt budget afleveret den xx-xx-202x 15:58

Underksrevet beslutningsprotokol

 

Underskrevet beslutningskontrol indlæses i dataarkivet og offentliggøres på kirkens hjemmeside senest 7 dage efter mødets afholdelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provstesyn 2024

 

Ny Sogn og Gammel Sogn

Holmsland Klit Pastorat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige opgaver for MR der ikke har faste datoer:

 

 

 

 

 

Medarbejdermøde:

MR kontaktperson

Afholdes en gang årligt.

 

 

 

 

 

MU-samtaler:

MR kontaktperson

Afholdes en gang årligt.

 

 

 

 

 

Menighedsmøde:

MR formand

Afholdes en gang årligt – i år er datoen fastsat centralt til 14. maj pga. menighedsrådsvalg.

Formanden aflægger beretning om MR`s arbejde, økonomi og fremtidsplaner -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferieplanlægning:

MR kontaktperson

Det er kontaktpersonens ansvar at følge op på, om medarbejderne får indberettet og afholdt ferie inden for den fastlagte tidsramme. Ferieåret løber fra 1. september 2023 – 31. august 2024 med mulighed for at afholde ferie yderligere 4 måneder efter ferieårets ophør. Der er med andre ord en periode (ferieafholdelsesperioden) på i alt 16 måneder til at afholde ferien i. Perioden løber fra 1. september – 31. december året efter.

Provstiet anbefaler, at kontaktperson senest i marts måned følger op på, om medarbejderes har fået indberettet periodens ferie.

 

 

 

 

 

Stiftsdag:

 

3. oktober 2024 afholdes den årlige stiftsdag i Ribe. Hele MR kan deltage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646