Direkte til indholdet
Gå til forsiden

11. januar 2024

 

2024

Referat

PU møde 11. januar 2024 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra provstiet

Information om hvordan samarbejdet omkring kordegn i Skjern fungerer

I Skjern Provsti foregår alle sognes personregistrering på nær et pastorat på Skjern kirkekontor.
Samarbejdet omhandler Personregistrering.
Det blev drøftet om et lignende initiativ i Ringkøbing Provsti ville gøre provstiet mere attraktivt for nye
præster og fastholde de "gamle".
Margrethe Koch undersøger hos Provsten i Skjern, hvordan ordningen er skruet sammen økonomisk og
praktisk.

3 - PUK budget 2024

Bilag:
Budget 2024, Årsbudget 2024 Ringkøbing Provsti
endeligt oplæg

Provstiudvalget godkender budgettet.

4 - Haurvig Menighedsråd - Ansøgning om konvertering af overskud
Overskud på 13.375 kr. efter kirkegårdskalkning ønskes omkonverteret til kirkegårdsprojekt.

Sager:

Haurvig MR - byggeregnskab - kalkning (2023 - 34600)
Haurvig MR - byggeregnskab - kalkning (2023 - 34600)


Bilag:
Haurvig Menighedsråd - byggeregnskab, Protokollat fra menighedsrådsmøde den 21. november 2023,
Byggeregnskab kirkekalkning 2023, Sv Haurvig Menighedsråd - byggeregnskab, Fakt Hvide Sande
Tagrens - efterår 2023, Dansk Kirkekalk - regning 2023

Provstiudvalget kan ikke godkende omkonvertering af overskud fra kalkning før vi kender budget og
tidsplan for hele kirkegårdsprojektet.
(Provstiudvalget godkendte strategiplan for Haurvig Kirkegård den 22.08.2023 med forbehold for
budgetmæssig dækning. I 2024 er der bevilliget 100.000 kr. til kirkegårdsprojektet.

5 - Haurvig MR - Ansøgning maskinpulje til køb af brugt minigraver
Ansøgning maskinpulje til køb af minigraver.
Den skal fortrinsvis bruges til kirkegårdsprojekt.

Sager:
Haurvig - ansøgning maskinpuljen - køb af minigraver (2023 - 36788)
Haurvig - ansøgning maskinpuljen - køb af minigraver (2023 - 36788)

Bilag:
Haurvig Menighedsråd - ansøgning til Maskinpuljen,
Referat menighedsrådsmøde 12. december 2023,
Haurvig MR - ansøgning maskinpulje, Haurvig
Menighedsråd - ansøgning til Maskinpuljen, Haurvig
Menighedsråd - Ansøgning til Maskinpuljen, Tilbud på minigraver

Der blev truffet en principbeslutning om, at Provstiudvalget ikke kan indgå en konstruktion som
den ansøgte.
Maskinpuljens midler gives til maskiner der bruges til kirkegårdens drift.

6 - Sønder Lem MR - merudgifter pga. manglende graver
 

Ansøgning om 5% midler til dækning af merudgifter i forbindelse med manglende graver

Sager:
Diverse - menighedsråd - Ringkøbing PU (2019 - 14877)

Bilag:
Sdr. Lem Menighedsråd - Ansøgning 5% midler - graver, Ansøgning 5 procents midler - graver

Provstiudvalget bevilliger merudgiften på 22.683,64 kr. til vikarudgifter pga. manglende graver
Provstiudvalget har tidligere (den 25.10.2023) givet tilsagn om dækning af merudgift når en opgørelse
forelå.

7 - Lem MR - udskiftning kirkeur

Kirkeur er itu - viser er skredet og antenne er gået i stykker

Sager:
Lem MR ansøgning 5% midler til kirkeur (2023 - 35442)
Lem MR ansøgning 5% midler til kirkeur (2023 - 35442)

Bilag:
VS Lem Sydsogns kirke - Ur - søge 5% midler, Lem Sydsogn - Tilbud på Apollo III, VS Lem Sydsogns kirke
- Ur - søge 5% midler

Punktet er udsat til et senere tidspunkt.

Provsten har aftalt med menighedsrådets kirkeværge Thorkild Hansen, at de vender tilbage med yderligere
oplysninger.

8 - Besøg fra Thy Provstiudvalg den 07. februar 2024

Følgende program for dagen er foreslået

Kl. 10.00 kaffe m/rundstykker i kirkehuset i Ringkøbing
- Anette Lillevang fortæller om hvordan vi i Provstiets nordlige del gennemgik en økonomisk kur
med henblik på at blive gældfri.
- Sognepræst Hanne Byskov fortæller om folkekirkens møde med Ukrainere og andre
europæiske tilflyttere.
Besøg i Rindum Kirke
Besøg i Stadil Kirke
Besøg på Lyngvig Kirkegård

Der afsluttes med frokost i Hvide Sande

 

Provstiudvalget godkender programmet for dagen.

9 - Formandsmøde den 31. januar 2024
Formandsmøde onsdag den 31. januar 2024 kl. 19.00 i Kirkehuset Rindum

Bilag:
Formandsmøde, Formandsmands- og kasserermøde 31.01.2024

Invitation er sendt ud til alle menighedsråd med tilmelding senest den 24. januar 2024
Der er udarbejdet et foreløbigt program
10 - Eventuelt  

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646