Direkte til indholdet
Gå til forsiden

22. august 2023

 

2023

Referat
PU møde 22. august 2023 - kl. 14:00 til 18:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes
2 - Godkendelse af referat fra seneste møde.

Referat godkendes.

3 - Nyt fra provstiet

Der blev orienteret om konsulentrunde den 12. september 2023.

4 - Velling, byggeregnskab lapidarie og kalkning af kirke

Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på sikring af gravsten i lapidarie, 20.845 kr., og kalkning af kirke, 30.625 kr.
Menighedsrådet ansøger om, at overskydende anlægsmidler hhv. 1.655 kr. og 40.375 kr. må 

overføres til projekt varmeanlæg i præstebolig.

Sager:
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Velling - fra genvexanlæg til jordvarmeanlæg (2022 - 20480)

Bilag:
Regnskab lapidarie og kalkning den 25.5.2023, 20230525 referat i Velling

Byggeregnskabet godkendtes.

Ansøgning om omkonvertering af overskydende anlægsmidler blev imødekommet.

5 - Strategiplan Haurvig Kirkegård

Sager:
Henvendelse - Haurvig menighedsråd - kirkegårdsplan - 2023 (2023 - 23215)

Bilag:
Fwd Kirkegårdsplan, Haurvig Kirkegård Strategiplan
end

 

Strategiplanen blev godkendt med forbehold for budgetmæssig dækning.

6 - Hover-Torsted, Synsprotokol 2023

Til behandling:
Godkendelse af synsprotokol.
Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Synsudskrift - Hover kirke og kirkegård, Torsted kirke, kirkegård og præstebolig - 2023- (2023 - 18602)

Bilag:
Referat af menighedsrådsmøde 11052023

Synsprotokollen blev taget til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

7 - Ølstrup, synsprotokol 2023

Til behandling:
Godkendelse af synsprotokol. Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen
af dette punkt.

Sager:
Synsudskrift - Ølstrup kirke og kirkegård - 2021- (2022 - 5265)

Bilag:
scan20230613120058

Synsprotokollen blev taget til efterretning med
forbehold for budgetmæssig dækning.

8 - Sønder Nissum, Thorsminde, byggeregnskab døre i Thorsminde

Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på udskiftning af døre i Thorsminde kirke, med en samlet udgift på
91.593,21 kr.
Bevillingen er på 89.713,00 kr., og merforbruget på 1.880,21 søges dækket af anlægsmidler afsat til

maling og kalkning i Thorsminde kirke. Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Thorsminde Kirke - Sønder Nissum MR - Kirkebygning - Udskiftning af
døre (2022 - 21007)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Thorsminde Kirke - Sønder Nissum MR - Kirkebygning - Udskiftning af
døre (2022 - 21007)

Bilag:
byggeregnskab døre i Thorsminde med underskrift 8.3.2023, SV Til RF, Regnskab døre i Thorsminde
(STPR F2 2455869), referat 8. marts 2023

Byggeregnskabet godkendtes.

Underskuddet på 1.880,21 kr. kan medtages i et fremtidigt byggeregnskab.

9 - Hvide Sande, ansøgning om køb af plæneklipper.

Til behandling:
Menighedsrådet har sendt ansøgning om køb af plæneklipper til Hvide Sande kirkegård, jfr. indhentet
tilbud fra Anker Bjerre på 25.000 kr., incl. moms, efter afløftet moms, 22.350 kr.
Provstiet har givet accept til menighedsrådet til køb af plæneklipperen. Denne behandling er således
formalia aht. beslutningsprotokollen. Jens Nicolai Vejlgaard deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
Re Plæneklipper, VS Plæneklipper, Hvide Sande Kirkegård tilbud 280623, Fwd Plæne klipper,
Aktdokument, Hvide Sande Kirke - HQ R214TC,

Aktdokument

PU tager beslutning om køb af plæneklipperen til efterretning.

10 - Ulfborg, Ansøgning om godkendelse af forslag til finansiering af varmeanlæg

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om, at projekt varmeanlæg i Ulfborg kirke må finansieres således:
Anlægsmidler, varmeanlæg: 351.642 Forsikringssum fra bindbjælker: 425.647
Konvertering fra lektorieprædikestol: 42.791 Konvertering fra Ulfborg kirke: 157.906
Konvertering tagprojekt Ulfborg kirke: 150.000 Delvis konvertering af udbetaling fra
Kirkeistandsættelsesordningen vedr. lektorieprædikestolen 96.535
Ialt 1.224.521

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning- nyt varmeanlæg (2023 - 15893)

Bilag:
Ansøgning til provsti

PU godkendte konverteringen således at projekt nyt varmeanlæg er fuldt finansieret.

Hvad angår 88.960 kr.; PU afventer en nærmere projektbeskrivelse vedr. gulv.

11 - Sønder Lem, tilsagn kirkeistandsættelsesordningen 2023 (KM F2.: 300640)

Til behandling:
1) Klage fra menighedsrådet vedrørende proceduren med ansøgning af Kirkeistandsættelsesordningen og Augustinusfonden.
2) Gennemgang af indhentede tilbud.

Til orientering:
Menighedsrådet har modtaget tilsagn om 2.152.800 kr. fra Kirkeistandsættelsesordningen og 500.000 kr.
fra Augustinusfonden.

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sønder Lem Kirke - Sønder Lem MR- Kirkebygning - renovering (2023 -
6897)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sønder Lem Kirke - Sønder Lem MR- Kirkebygning - renovering (2023 -
6897)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sønder Lem Kirke - Sønder Lem MR- Kirkebygning - renovering (2023 -
6897)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sønder Lem Kirke - Sønder Lem MR- Kirkebygning - renovering (2023 -
6897)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sønder Lem Kirke - Sønder Lem MR- Kirkebygning - renovering (2023 -
6897)

Bilag:
Sønder Lem Menighedsråd - tilsagnsbrev, Kirkeistandsættelsesordningen 2023, Sønder Lem
Menighedsråd - Acceptskrivelse, underskrives & returneres., Sdr. Lem Kirke - projektbudget, Til
Sønder Lem menighedsråd, Svarskrift i forhold til mail af 15. juni., Indkomne priser i udbud, 20230707
Sdr. Lem Kirke - indkommende priser og indstilling

1. Svaret til MR fra provsten tages til efterretning.

2. De indhentede tilbud overskrider budgettet for renoveringen med 478.018 kr. Dette beløb forventes indeholdt i uforudsete udgifter.

12 - Ølstrup, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om delvis konvertering af anlægsmidler, 900.000 kr., fra projekt varmeanlæg
til:
1) elektronisk varmestyring, 18.500 kr.
2) udbedring af fugt i tårn (kælder), 723.530 kr. Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen
af dette punkt.

Sager:
Bygninger, Ølstrup kirke, nyt varmeanlæg, (varmeudgift), Ringkøbing Provsti (2021 - 33138)

Bilag:
scan20230710100256

PU imødekom ønsket om konverteringerne fra projekt varmeanlæg til hhv. elektronisk varmestyring og projekt udbedring af fugt i tårn (kælder).

13 - Ølstrup, Ansøgning til energipuljen

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om puljemidler, 80.000 kr. til energioptimering. Menighedsrådet ønsker at
udskifte gasfyret i graverhuset med varmepumpe. Menighedsrådet har indhentet to tilbud hhv. 83.250
kr. og 85.000 kr. Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ansøgning - energioptimeringspuljen 2023 - Ringkøbing provsti Syd (2023 - 297)
Ansøgning - energioptimeringspuljen 2023 - Ringkøbing provsti Syd (2023 - 297)

Bilag:
scan20230710100256, Ølstrup varmepunpe tilbud VVS Søren Jespersen, Ølstrup tilbud varmepumpe
Hee Smede- og Maskinforretning, Ølstrup ansøgning energpulje, Ølstrup varmepumpe tekniske data Hee
Smede- og Maskinforretning

PU godkendte, at Ølstrup MR vælger tilbuddet fra VVS Søren Jespersen på 110.000 kr. incl. moms.
Vi forventer, at MR godkender sagen som en efterretning og fremsender et underskrevet
beslutningsreferat herom til Provstiet.

14 - Gørding-Vemb-Bur, ansøgning om 5% midler til udskiftning af brandsikker boks

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til køb og montering af brandsikret skab på præstekontoret.
Der er indhentet tilbud på brandskab og montage på 25.250 kr. incl. moms.

Sager:
Ansøgning - om 5% midler - Gørding-Vemb-Bur menighedsråd - brandsikker boks - Vemb præstegård
(2023 - 21429)

Bilag:
Brandboks, Protokol 280623, Tilbud fra Herning, Tilbud fra Ørts

PU godkendte, at MR vælger tilbuddet fra Bjarne Ørts & Co. på 25.250 kr. incl. moms.
Vi forventer, at MR godkender sagen som en efterretningssag og fremsender et underskrevet
beslutningsreferat herom til provstiet.

15 - Kvartalsrapport 2.2023 PUK

Til behandling:
Kvartalsrapporten for 2. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket
skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget for hele året. Udgiftssiden
viser et underskud, hvilket skyldes betaling af licens til Provstiskyen, som ikke var budgetsat.

Sager:
Regnskaber - Ringkøbing Provsti - 2. kvt. 2023 (2023 - 22056)

Bilag:
Kvartalsrapport 2023

PU godkendte kvartalsrapporten. Vi er opmærksomme på overskridelse på ca. 13%,
årsagen til overskridelsen undersøges nærmere.

16 - Ulfborg, Afgørelse vedr. udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg Kirke

Til orientering:
Stiftsøvrigheden principgodkender det af Vilsbøll & Poulsen, Arkitektfirma MAA A/S udarbejdet
projektbeskrivelse af 31. januar 2023 om udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg Kirke.
Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på, at projektet ikke må påbegyndes, før
stiftsøvrigheden har givet en godkendelse. For endelig godkendelse skal menighedsrådet
indsende et revideret projekt, der indeholder de manglende oplysninger, som konsulenterne
forespørger. Læs konsulenternes udtalelser. Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet skal
udarbejde et revideret projekt, og at det reviderede projekt indeholdende manglende oplysninger
indsendes via FIN (Folkekirkens IntraNet): Byggesag (sharepoint.com)

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning- nyt varmeanlæg (2023 -
15893)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning- nyt varmeanlæg (2023 -
15893)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning- nyt varmeanlæg (2023 -
15893)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning- nyt varmeanlæg (2023 -
15893)

Bilag:
Afgørelse vedr. udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg Kirke, Nationalmuseets udtalelse vedr.
Ulfborg kirke Nyt varmeanlæg, 230524 Ulfborg Kirke, udskiftning af varmeanlæg, Ulfborg kirke nyt
varmeanlæg, Sagsnummer 2023 - 16227 Aktid. 2480033, img20230724_11054543,
img20230728_10104719, Varmesag vedr. Ulfborg kirke, Aktbilag, id nr 2498033: Til Ulfborg Sogns
Menighedsråd (8742), Stiftets bemærkninger til menighedsrådets klage, der vedrører udskiftning af
varmeanlæg i Ulfbork Kirke

 

Taget til efterretning.

17 - Rindum, delregnskab 2.6.2023
Til orientering:
Sager:

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)
Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Bilag:
byggeregnskab, 2295_Rindum_byggeregnskab, Foreløbig byggeregnskab.,
2295_Rindum_byggeregnskab

 

18 - Ulfborg, tilsagn ved kirkeistandsættelsesordningen 2023 (KM F2.: 300642)

Til orientering:
Sager: Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning - Gyldenstjernes Kapel III (2023 - 1918)

Bilag:
Aktdokument, Ulfborg Menighedsråd - tilsagnsbrev, Kirkeistandsættelsesordningen 2023, Ulfborg
Menighedsråd - Acceptskrivelse, underskrives & returneres.

 

19 - Gørding-Vemb-Bur, Afgørelse klokkeinskription, Vemb Kirke

Til orientering:
Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vemb Kirke. - Gørding-Vemb-Bur MR - Klokkestabel i Vemb II (2023
- 1919)
Bilag:


Aktdokument, Afgørelse, klokkeinskription, Vemb Kirke

 

20 - Ringkøbing, orientering om blytag på kirketårnet

Til orientering:

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ringkøbing Kirke - Ringkøbing MR - Kirkebygning- istandsættelse af tårn
(2023 - 8610)

Bilag:
Budgetmøde den 7. juni

PU takker for orienteringen om blytaget.

21 - Ringkøbing, bemærkninger til udmelding af budget 2024.

Til orientering:
Sager:
Budget - kirkekasser i Syd - Ringkøbing Provsti 2024 (2023 - 5507)

Bilag:
Budgetmøde den 7. juni

Mht. jeres bemærkninger om udmeldinger af BU 2024 henviser vi til budgetsamrådet den 29. august 2023

22 - Sønder Nissum, vedrørende graversituation 

Til orientering:
Sager:
Ansøgning - om 5% midler - Sønder Nissum menighedsråd - graver (2023 - 21104)
Ansøgning - om 5% midler - Sønder Nissum menighedsråd - graver (2023 - 21104)

Bilag:
VS Til Sønder Nissum Sogns menighedsråd vedrørende graversituation i Sdr. Nissum (STPR F2
2482373), VS brev fra Sdr.Nissum, brev til Ringkøbing provsti

PU takker for orienteringen om graversituationen ved Sdr. Nissum Kirke.

Med hensyn til ønsket om at overføre 50.000 kr. til kirkegårdsomlægning fra BU 2023 til BU 2024, skal MR ansøge om dette særskilt.

23 - Bilag til PU 22.08.2023 - fordeling af anlægsmidler

Sager:
Budget - kirkekasser i Syd - Ringkøbing Provsti 2024 (2023 - 5507)

Bilag:
Bilag til PU 22.08.2023 - fordeling af anlægsmidler, Kopi af Anlægsfordeling 2024 - Nord,
Anlægsfordeling 2024 - Syd, Kopi af Budgetudmelding nord2024 (003), Kopi af
Budgetudmelding Syd 2024

PU beslutter fordeling af anlægsmidler 2024.

Fordeling fremlægges på Budgetsamråd 29. august 2023.

På den baggrund besluttes også, at driftsbudgettet 2024 ikke fremskrives.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646