Direkte til indholdet
Gå til forsiden

07. marts 2024

 

2024

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

PU møde 7. marts 2024 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Anette Lillevang, Jens Nicolai Vejlgaard
Christensen, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Inge-Dorthe Kaasgaard

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 8. februar 2024 - d. 08-02-2024 kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra provstiet
Thisted Provsti vil stadig gerne besøge os - uge 23 eller 24 er blevet foreslået.

Invitation til udflugt med graverne den 30. april er udsendt. (Turen går i år til Thy, hvor der skal besøges
3 forskellige kirkegårde)

Tidsregistrering for gravere og øvrigt kirkegårdspersonale, som skal anvendes til databehandling i Provstiskyen.

Fra 1. juli 2024 er det fra Folketinget/EU blevet lovbestemt, at arbejdsgivere i Danmark registrere medarbejdernes daglige arbejdstid, og det indenfor alle erhverv.

Provstiudvalget arrangerer et fælles møde for gravere og MR-medlemmer med en konsulent fra Brandsoft, som leverer tidsregistreringsmodulet.

 

Øvrig orientering:
Status på Vemb præstegård - fugtproblemer - Der er lavet aftale med ekstern rådgiver Finn Balle som skal
foretage et gennemsyn af hele præstegården. 

 

Tim Stadil Vedersø MR og Velling MR - har fået Biskoppens tilladelse til, at nedsætte næste valgperiode til 2 år.

 

I uge 33 får vi i provstiet nogle teologistuderende i sommerpraktik. Praktikanterne skal følge nogle af Provstiets præster.

Søndagsakademiet er veloverstået for denne gang.

Der har været bestyrelsesmøde i Distriktsforeningen. På mødet udtrykte flere MR-medlemmer ønske om, at der ansættes en HR-medarbejder i Provstiet.

Fælles HR-medarbejder er ligeledes et punkt på dagsordenen til fælles provstiudvalgsmødet med Skjern Provsti den 19. marts 2024.

 

3 - Gennemgang 3. kvartalsrapporter og budgetter fra MR

Der mangles stadig 3. kvartalsrapporter fra 2 menighedsråd.

Og der mangles stadig en del indberetninger af  godkendelser (beslutningsprotokol) vedr. budgetter for 2024 fra MR

Sager:
Regnskaber - kvartalsrapporter - Ringkøbing Provsti -  2023 (2023 - 24242)

Bilag:
Aktdokument, 2024 Endelig budget afleveret og godkendt af MR, Oversigt MR kvartalsrapporter 2023
Ringkøbing Provsti

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Der blev informeret om de store udfordringer som det fælles regnskabskontor har.

4 - Foreløbigt PU årsregnskab for 2023


Endeligt årsregnskab fremsendt til Ringkøbing Provstiudvalg fredag den 1. marts 2024.

 

Provstiudvalget har gennemgået og godkendt årsregnskabet for Ringkøbing Provsti.

Kvittering fra Økonomiportalen
Ringkøbing Provstiudvalg, CVR-nr. 21242071, Regnskab 2023, Afleveret d. 07-03-2024 15:07

5 - Holstebro Provsti - fælles budgetmøde vedr. 2025

Orienteringspunkt

Der er fælles budgetmøde med Holstebro Provsti  torsdag den 14. marts 2024.

Sager:
Holstebro provsti - fælles budgetmøde vedrørende budget 2025 (2024 - 7590)
Budget - Kirkekasser Nord - Ringkøbing Provsti - 2024 (2023 - 26537)
Budget 2024 - Fordeling med Ringkøbing Provsti/Holstebro Provsti (2023 - 20976)
Ringkøbing PU- diverse (2018 - 16421) 

Bilag:
Aktdokument, Udkast til fordeling 2025, Større projekter 2024 og 2025, Dagsorden til Budgetudvalgsmøde 14. marts 2024, Aktdokument,
Aktdokument, NY fordeling 2024, Aktdokument, Referat fra budgetudvalgsmøde 210823

 

 

6 - Husby MR - Opførelse af ny konfirmandstue ved Husby Præstebolig

Sager:
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 - 4150)
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 - 4150)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Husby Præstegaard.pdf thorben frandsen, S0.01 Situationsplan.pdf torben
frandsen, S2.01 Skitseplan.pdfthorben frandsen, S3.01 Principsnit.pdfthorben frandsen, S4.01 Princip
facader.pdf thorben frandsen, Overslag på konfirmandstue 11.12.2023.pdf finn g, 11.12.23 Konfirmandstue.pdf finn g, Referat MR møde
d.23.01.2024 Husby Sdr. Nissum Thorsminde

Anette Lillevang deltog ikke i dette punkt.


Provstiudvalget er positive overfor at finde en løsning. Præstegården mangler køkkenfaciliteter så private og tjenstelige lokaler adskilles.


Provstiudvalget besluttede at indkalde til en samtale med menighedsrådet. Formålet med mødet er både at drøfte tankerne omkring projektet og forsøge at få alle facetter med.

7 - Sdr. Nissum MR - Anmodning om overførsel af anlægsmidler

Anette Lillevang deltager ikke i dette punkt.

Overførsel af anlægsmidler til renovering af kirkegård.

Sager:
Sønder Nissum MR vedrørende udsættelse af bevilligede anlægsmidler kirkegårdsomlægning (2024 - 6103)
Referat - menighedsrådsmøde - Husby - 2023 (2023 - 28320)

Bilag:
Aktdokument, omlægning, Aktdokument, IMG_3137

Provstiudvalget godkender anmodningen om overførsel af anlægsmidler 

8 - Lem MR - ansøgning om midler til køb af ny minilæsser

Sager:
Lem MR ansøgning om minilæsser - budget 2023 anvendes i 2024 (2024 - 3345)
Lem MR ansøgning om minilæsser - budget 2023 anvendes i 2024 (2024 - 3345)
Lem MR ansøgning om minilæsser - budget 2023 anvendes i 2024 (2024 - 3345)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Ansøgning om indkøb af minilæsser_ver2, Aktdokument, Ansøgning om
indkøb af minilæsser_ver2

Provstiudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.
Der henvises til begrundelse i referatets pkt. 13 om principbeslutning.

9 - Ulfborg MR - Ansøgning om konvertering Overførsel af midler til kalkning til i stedet, at renovere affaldsplads.

Sager:
Ansøgning om konvertering til forbedring af affaldsplads istedet (2024 - 6099)

Bilag:
Aktdokument, img20231207_16162714

Provstiudvalget godkender ansøgningen om konvertering til renovering af affaldsplads.

10 - Hvide Sande MR - ansøgning om 5% midler til reparation af skade efter jordskred

Jens Nicolai deltager ikke i dette punkt.

Sager:
Vedrørende jordskred ved kirkegård i Hvide Sande. (2024 - 6224)
Vedrørende jordskred ved kirkegård i Hvide Sande. (2024 - 6224)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, IMG_4267, IMG_4268,
IMG_4269, Aktdokument

 

 

Provstiudvalget godkender ansøgning om midler til reparation af skade.

Provstiudvalget imødeser en faktura på det udførte arbejde.

 

11 - Velling MR - ansøgning om midler til plænetraktor med klipper

Sager:
Velling MR - ansøgning om plænetraktor med klipper (2024 - 7401)

Bilag:

Aktdokument, 20240227 provsti, brev ang
plænetraktor, 20240227 plæneklipper tilb
Smedegaard, 20240227 pælneklipper tilbud
Maskinbørs, 20240227 maskinbørs bilag

Provstiudvalgets besluttede, at Velling menighedsråd skal indsende 2 identiske tilbud på tilsvarende
plænetraktorer drevet på el.
12 - Vedrørende fællesannoncering i lokale medier omkring Menighedsrådsvalg Distriktsforeningen sørger for fælles annonce.

13 - Principbeslutning i provstiet vedr. udbetaling af ansøgte midler fra reserven


 

Provstiudvalget har drøftet fremtidige udbetalinger fra reserven.

Vi skal tænke den grønne omstilling ind i beslutningerne, når der skal anskaffes nye maskiner - det være sig minilæssere, gravemaskiner, løvsugere mm. og det kan være ret bekosteligt.

Provstiudvalget har truffet en principbeslutning om, at der fremover ikke bevilges penge fra maskinpuljen til maskiner der drives på fossile brændstoffer.

Og der er truffet en principbeslutning om, at elmaskiner incl. tilbehør ikke må overstige et beløb på 300.000,00 kr. incl. moms.

Provstiudvalget har ligeledes taget en principbeslutning om en minimums/bagatelgrænse
på flg.:


Ved en ligning på:
                               under 1 mill. - er grænsen 10.000,00 kr.
                                    1 - 2 mill. - er grænsen  20.000,00 kr.
                                  over 2 mill. - er grænsen 30.000,00 kr.
 

14 - Højmark MR - Ændring afregningsform varme præsteboligen

Orienteringspunkt

Sager:
Sønder Lem - præstegård ændring afregningsform varme (2024 - 7586)

Bilag:
Aktdokument, Løsningsforslag til afregning af varme, Aftale omkring afregning af varme - el i Præstegården - udarbej

Provstiudvalget tager orienteringen til efterretning.

15 - Hvide Sande MR - beskrivelse projekt renovering/ombygning

Orientering om projektet ved Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Jens Nicolai fremlagde det foreløbige projekt vedrørende renovering og ombygning af kirken i Hvide Sande.
E+N Arkitekter er valgt som arkitekt. I øjeblikket afventes svar på ansøgninger til fonde om fondsmidler til projektet.

16 - Drøftelse af bæredygtighed i byggerier

Sager:
Sag hørende til mødet: PU møde 7. marts 2024 (2024 - 5361)

Bilag:
Aktdokument, 0. Vejledning i bæredygtighed - Bispebjerg Brønshøj Provsti - version 1, 1. Skema -
Oversigt over bæredygtighedskrav til byggearbejder, 2 Fagark maler - Bæredygtighedshensyn i alle
sognets opgaver, 2. Fagark murer - Bæredygtighedshensyn i alle sognets opgaver, 2. Fagark tømrer - Bæredygtighedshensyn i alle sognets opgaver

Der blev drøftet bæredygtighed indenfor byggeri/renovering i Folkekirken.

Der er enighed om, at der skal fokuseres på bæredygtigheder i fremtidige byggerier og renoveringer i Provstiet.

 

17 - Tim-Stadil-Vedersø

Orienteringspunkt
Godkendelse fra Ribe Stift vedr. udskiftning af blytag våbenhus og kirketårn

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Stadil Kirke - Tim- Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2024 - 2493)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. forprojekt om udskiftning af blytaget på våbenhuset og østsiden af kirketårnet, Stadil Kirke.Udskiftning af blytag på våbenhus og tårnets østside.NM udtalelse, 240215 Stadil Kirke, blytage

Provstiudvalget tager godkendelse fra Ribe Stift til efterretning.

Menighedsrådet skal huske at medtage dette i anlægsbudgettet for 2025 - anlægsbevilling.

18 - Eventuelt  
   
   
   
   
 

 

 
 
   
   
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646