Direkte til indholdet
Gå til forsiden

27. april 2023

 

2023

Referat
PU møde 27. april 2023 - kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Afbud: Torbej Johnsen Høj

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.

3 - Nyt fra Provstiet

Vedtagelse af ny økonomilov. Hvilke muligheder vil provstiet udnytte. Vil vi lave en "samlet" anlægspulje i stedet for de nuværende puljer.

4 - No, etablering af tagrender og byggeregnskab

Til behandling:

Godkendelse af byggeregnskab med en samlet udgift på 19.375 kr. Bevillingen er på 15.000 kr., og merforbrug på 4.375 kr. ønskes dækket af frie midler.

Sager:

Ansøgning - om konvertering af anlægsmidler - No kirke - nedløbsrør - byggeregnskab projekt maling af loft (2022 - 21266)

Ansøgning - om konvertering af anlægsmidler - No kirke - nedløbsrør - byggeregnskab projekt maling af loft (2022 - 21266)

Bilag:

scan20230419074201, fwd referat

 

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og at merudgifterne 4.375 kr. må afholdes af frie midler.

5 - Heidi Sun, Budget Anker Fjord hospice præst

Til behandling:

Drøftelse af fremtidigt budget for hospicepræst og finansiering heraf.

Sager:

Personale - Heidi Sun Nielsen - ansøgning om ny telefon (2023 - 11994)

Bilag:

VS budget Anker Fjord Hospice præst, Heidi - budget 2023 - 2026

 

 

Provstiudvalget har besluttet, at der med virkning fra budget 2024 bevilges 12.000 kr. til dækning af udgifter på hospice, herunder kurser, telefon, abonnement m.v.

Provstiet afholder udgiften ti udskiftning af kirkenet-pc hvert 4. år.

6 - Ølstrup, udskiftning af tjørne træer (buske) på kirkegård

Til behandling:

Ansøgning om tilladelse til at fjerne to tjørnetræer på kirkegården.

Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ansøgning - om fældning/udskiftning af træer - Ølstrup Kirkegård (2023 - 11958)

Bilag:

Udskiftning af tjørne træer (buske) på Ølstrup Kirkegård

Det godkendes, under forudsætning af, at menighedsrådet godkender fældningen af træerne på næste menighedsrådsmøde, og at der plantes to nye træer.

7 - Regnskabsinstruks 2023

Til behandling:

Godkendelse og underskrift af regnskabsinstruks.

Sager:

Regnskabsinstruks 2023 (2023 - 12001)

Bilag:

Regnskabsinstruks folkekirkens lokale kasser 2020 12.4.2023

Provstiudvalget godkender og underskriver regnskabsinstruksen.

8 - Ansøgning til provstiudvalget

Til behandling:

Ansøgning om økonomisk bistand til udgivelse af landsdækkende fængselsblad "Åndehullet"

Sager:

Ansøgning - om økonomisk støtte til fængselsblad - fra Eva-Maria Schulz (2023 - 12548)

Bilag:

Til provstiudvalget

 

Provstiudvalget har ikke mulighed for at imødekomme ansøgningen og henviser til stiftsrådet.

9 - Ny Sogn, reparationer m.v. efter indbrud i kirken

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af reparationsarbejder efter indbrud i Ny Sogn kirke.

Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling

Sager.

Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ny Sogn Kirke - Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 11155)

Bilag:

Beskrivelse af indbruddet, kvittering for anmeldelse til politiet, kvittering for anmeldelse til FE, faktura, genkøb af lydudstyr, billede af altersølv, tilbud reparation af dåbsfad, notat fra kirkeværgen, faktura urne, tilbud køb af nye sølvvaser, tilbud indkøb af nyt pengeskab, tilbud fra tømrer/smed på reparationer, tilbud fra maler, samlet oversigt, videresendelse til stift.

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning og godkendelse af reparationer efter indbrug i Ny Sogn Kirke til efteretning.

Indbruddet er anmeldt til forsikringsenheden.

10 - Ny Sogn og Gammel Sogn MR, evt. indfrielse af stiftslån

Til behandling:

Menighedsrådet har optaget stiftslån til mellemfinansiering af tårnprojekt i Gammel Sogn, indtil midlerne fra kirkeistandsættelsesordningen udbetales,

Provstiudvalget har foreslået menighedsrådet at indfri stiftslånet af salsprovenuet fra sommerhusgrundene.

Forslaget medtages på næste menighedsrådsmøde den 25. april 2023

Sager:

Gammel Sogn - kirker - projekt murranke m.m. (2018 - 10206

Bilag:

SV

 

Behandlingen udsættes til næste møde.

11 - Sønder Lem Kirke, referat Hans Lund 19.3.2023

Til orientering:

Sager:

Sønder Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018 - 26814)

Bilag:

Referat

 

 

12 - Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, Høringssvar vedr. dispensation til at etablere en frugtplantage på matr.nr. 1z, den mellemste del, Hee, I.C. Christensens vej 13, 6950 Ringkøbing

Til orientering:

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens 50 stk. 1 og stk. 2 truffet afgørelse om at meddele dispensation til etablering af en frugtplantage på matr.nr. 1z, den mellemste del, I.C. Christensens vej 13 6950 Ringkøbing.

Fredningsnævnet har vurderet, at projektet ikke kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at frugttræerne og frugtbuskene med den ansøgte placering ikke vil hæmme eller skæmme udsigten til eller fra kirken.

Dispensationen er givet på følgende vilkår:

- Træerne ikke må blive højere end 3 meter

- Træer og buske skal placeres som vist på nedenstående kort

Sager:

Diverse plansager - Ringkøbing og Holstebro PU (2019 - 14899)

Diverse plansager - Ringkøbing og Holstebro PU (2019 - 14899)

Bilag:

Høringssvar ved. dispensation til at etablere en frugtplantage på matr.nr. 1z, Den mellemste del, Hee I. C. Christensens vej 13, 6950 Ringkøbing, Skærmbilleder - Hee kirke (8752) - Ringkøbing Provsti, 230315 Hee Kirke, dispensation fra fredning FN-MJV-06-2023 - afgørelse.

 

 

13 - Rindum, delregnskaber

Til orientering:

 

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Bilag:

Orientering om renovering til RP den 23.3.2023,

2295_Rindum_byggeregnskab (9)

2295_Rindum_byggeregnskab (10)


 

 

14 - Ribe stift, opdateret lånepolitik og låneskema, gældende fra 28/2-2023

Til orientering:

Sager:

Diverse - Ribe Stift og Kirkeministeriet - Ringkøbing provsti (2019 - 858)

Bilag: 

Aktdokument, Ribe Stiftsråd, lånepolitik 28-02-2023

Ansøgningsskema, lån i stiftsmidlerne 28-02-2023
 

 

15 - Stadil, referat Hans Lund, 3.4.2023

Til orientering:

Sager:

Ringkøbing Provsti - byggesag - Stadil kirke - Tim - Stadil - Vedersø MR - kirkegård - omsætning af norddige (2022 - 6157)

Bilag:

Referat

 

16 -Staby-Madum, afgørelse vedr. opsætning af gelændere på kirkegården ved Staby Kirke

Til orientering:

Stiftsøvrigheden principgodkender det af menighedsrådets ansøgning om opsætning af gelændere på Staby Kirkegård ved Staby kirke

For endelig godkendelse skal menighedsrådet indsende et revideret projekt, der indeholder vælg af en udformning, der er så enkel som mulig som antydet på skitserne, som konsulenterne anbefaler.

Sager:

Ringkøbing Provsti - Byggesag - Staby kirke - Staby - Madum MR - kirkegårde - opsætning af gelændere (2023 - 5454)

Bilag:

Afgørelse vedr. opsætning af gelændere på kirkegården ved Staby Kirke, Staby udtalelse 23 - gelændere, Staby kirke - opsætning af gelændere på kirkegården, j.nr. 2023-6273, 230222 Staby Kirke, gelændere på kirkegården.
 


 

 

 

 

17 -


 

 

18 - 

 

19 - 


 

 

20 -

 

 

21 -

 

22 -

 

23 - 

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646