Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Vedtægter for fælles maskinpulje, Holstebro kommune

 

Vedtægt for samarbejde om fælles maskinpulje i sognene under Holstebro kommune i Ringkøbing provsti.

§ 1 Aftalens parter og aftalens grundlag

Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd, hjemmehørende i Holstebro kommune, i Ringkøbing provsti og er besluttet på provstiets budgetsamråd den 09. september 2020.

Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013, lov om menighedsråd, §43 a, jf. §43.


§ 2 Hjemsted

Samarbejdet har hjemsted i Holstebro kommune.


§ 3 Opgaver omfattet af samarbejdet, ikrafttræden og varighed

Maskinpuljen er oprettet til indkøb af bevilgede maskinindkøb i provstiets sogne.

Puljen har til formål at fremme fleksibiliteten og sikre finansiering af maskinindkøb, som menigheds-rådene har ønsket i budgettet, og som provstiudvalget har bevilget.

Baggrunden for puljen er at imødekomme menighedsrådenes ønske om at udskifte maskinparken på kirkegårdene, i takt med, at deres nuværende maskiner slides og i takt med, at der opstår behov for køb af nye typer maskiner. Ved hjælp af puljen kan midlerne udbetales der, hvor der løbende er størst behov for dem. Ved at have anlægsmidlerne i den oprettede pulje undgås en langsom opsparing i kirkekasserne, hvor midlerne ligger inaktive i en årrække, og forsinker andre projekter eller nødvendiggør låneoptag.

På budgetsamrådet oplyses hvert år, hvilke maskinønsker, der imødekommes det efterfølgende budgetår. Derudover kan der bevilges midler til indkøb af maskiner, som har akut karakter.

Puljemidlerne uddeles året igennem.


§4 Ikrafttræden

Samarbejdet træder i kraft pr. 1.1.2020.


§5 Ophør

Ophør kan ske hvert år pr. 31.12. Såfremt et af de i vedtægten deltagende parter ønsker vedtægten ophævet, skal det meddeles provstiudvalget senest den 31.12. året før ophør, således at ønsket om ophør kan bringes til afstemning på budgetsamråd.

Samarbejdet ophører hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7, 2. pkt.

Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte puljemidler i provstiudvalgskassen, og beløbet vil blive modregnet i kommende års ligning.


§ 6 Finansiering og bestyrelse af samarbejdet

Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Hvert år på budgetsamrådet træffes der beslut-ning om, hvor stort et beløb der afsættes til anlægspuljen i det kommende budgetår.

Provstiudvalget bestyrer samarbejdet/puljen.


§ 7 Tilsyn

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.


§ 8 Offentliggørelse

De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til Ringkøbing provsti. Denne vedtægt offentliggøres på stiftets og Ringkøbing provstis hjemmeside

Besluttet på budgetsamråd i Ringkøbing provsti den 09. september 2020.

Godkendt af provstiudvalget for Ringkøbing provsti den 25. august 2020.

På provstiudvalgets vegne:

 

Torben Høj

Fmd. for provstiudvalget

 

 

 

Menighedsrådet for _____________________ sogn tilslutter sig vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalget for Ringkøbing Provsti, og Gørding-Vemb-Bur, Husby, Sdr. Nissum, Ulfborg, Staby og Madum menighedsråd om fælles maskinpulje i Ringkøbing provsti.

 

_______________________ den______________________

 

 

_________________________________________________

Formand for menighedsrådet

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646