Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Vedtægt for samarbejdsaftale om digitalt kirkegårdssystem/kort

 

Samarbejdsaftale mellem de tilsluttende menighedsråd: Haurvig, Hee, Hover-Torsted,
Hvide Sande, Lem, Lyngvig, No, Ny og Gl. Sogn, Rindum, Ringkøbing, Sdr. Lem, Tim-Stadil-
Vedersø, Velling, Ølstrup, Gørding-Vemb-Bur, Husby, Staby-Madum, Sdr. Nissum, samt
Ulfborg i Ringkøbing Provsti om indkøb af digitale kirkegårdskort og anskaffelse af digitale
kirkegårdssystemer i Ringkøbing Provsti (hvor disse ikke allerede findes) medfør § 43a i
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK nr. 771 af 24.06.2013.

§1 Deltagere og formål
De tilsluttende menighedsråd i Ringkøbing Provsti, Ribe Stift har på budgetsamråd den 1.
oktober 2019 besluttet at indkøbe digitale kirkegårdskort samt anskaffe digitale kirkegårdssystemer
i Ringkøbing Provsti (hvor disse ikke allerede findes) i budgetår 2020-2021, som
et fælles anliggende, der finansieres under fælles formål i provstiudvalgskassen (PUK). Dvs.
udgifter til anskaffelse af ovennævnte betales af kirkekassen på sogneniveau (hvorved
momsen kan af-løftes). Denne udgift (incl. delmoms) refunderes herefter af midlerne i PUK,
der er afsat til dette fælles formål.

§2 Hjemsted
Samarbejdet har hjemsted i Ringkøbing Provsti.

§3 Ledelse og administration
Provstiudvalget indhenter tilbud hos to forskellige leverandører af digitale kirkegårdskort.
Det mest konkurrencedygtige tilbud til at udføre opgaven udvælges af provstiudvalget.
Provstiudvalget indhenter tilbud hos EG Brandsoft mht. fælles indkøb af kirkegårdssystemer
og kortmoduler. De menighedsråd, der har kirkegård og deltager i det fælles indkøb,
aftaler individuelt med leverandørerne, hvornår i løbet af 2020-2021 opgaven udføres lokalt.

§4 Opløsning af samarbejdet og tilsyn
Nærværende samarbejde om fælles indkøb af digitale kirkegårdskort og anskaffelse af
digitale kirkegårdssystemer i Ringkøbing Provsti udløber den 31. december 2021.
Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne vedtægt kan forelægges stiftsøvrigheden
til afgørelse, som også fører tilsyn med PUK. Evt. overskydende midler i dette fælles formål
overgår til PUK den 1. januar 2022. Ligningen til PUK nedsættes med tilsvarende beløb det
efterfølgende budgetår.

§5 Offentliggørelse
Vedtægten offentliggøres på Ringkøbing Provstis hjemmeside samt på Ribe Stifts hjemmeside.
Samarbejdsaftalen kan rekvireres via provstikontoret.

§6 Ikrafttræden
Vedtægten træder i kraft med virkning fra 1. januar 2020.
_____________________________________________
Formand for menighedsrådet i

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646