Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 27. april 2023

 

Referat Ringkøbing Provsti

27. april 2023 - kl. 15:00 - 17:30
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Fraværende: Torben Johnsen Høj

 

1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.
 

Referatet godkendt.
3 - Nyt fra provstiet.
 
Vedtagelse af ny økonomilov. Hvilke muligheder vil provstiet udnytte. Vil vi lave en "samlet" anlægspulje
i stedet for de nuværende puljer.
4 - No, Etablering af tagrender og byggeregnskab
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab med en samlet udgift på 19.375 kr. Bevillingen er på 15.000 kr., og
merforbrug på 4.375 kr. ønskes dækket af frie midler.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og at merudgifterne 4.375 kr. må afholdes af frie midler.

 
5 - Heidi Sun, Budget Anker Fjord hospice præst 
Til behandling:
Drøftelse af fremtidigt budget for hospicepræst og finansiering heraf.
Provstiudvalget har besluttet, at der med virkning fra budget 2024 bevilges 12.000 kr. til dækning af
udgifter på hospice, herunder, kurser, telefon, abonnement m.v.
Provstiet afholder udgiften til udskiftning af kirkenetpc hvert 4. år.

6 - Ølstrup, Udskiftning af tjørne træer (buske) på kirkegård.
Til behandling:
Ansøgning om tilladelse til at fjerne to tjørnetræer på kirkegården.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Det godkendes, under forudsætning af, at menighedsrådet godkender fældningen af træerne
på næste menighedsrådsmøde, og at der plantes to nye træer.
7 - Regnskabsinstruks 2023
Til behandling:
Godkendelse og underskrift af regnskabsinstruks.
Provstiudvalget godkender og underskriver regnskabsinstruksen.
8 - Ansøgning til provstiudvalget
Til behandling:
Ansøgning om økonomisk bistand til udgivelse af landsdækkende fængselsblad "Åndehullet".
Provstiudvalget har ikke mulighed for at imødekomme ansøgningen og henviser til
Stiftsrådet.
9 - Ny Sogn, reparationer m.v. efter indbrud i kirken
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af reparationsarbejder efter indbrud i Ny Sogn kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.
Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om godkendelse af reparationer efter indbrud i Ny
Sogn kirke til efterretning.
Indbruddet er anmeldt til Forsikringsenheden.
10 - Ny Sogn og Gammel Sogn MR, evt. indfrielse af stiftslån
Til behandling:
Menighedsrådet har optaget stiftslån til mellemfinansiering af tårnprojektet i Gammel Sogn,
indtil midlerne fra Kirkeistandsættelsesordningen udbetales.
Provstiudvalget har foreslået menighedsrådet at indfri stiftslånet af salgsprovenuet fra
sommerhusgrundene.
Forslaget medtages på næste menighedsrådsmøde den 25. april 2023.
Behandlingen udsættes til næste møde.

11 - Sønder Lem Kirke, referat Hans Lund 19.3.2023

Til orientering.

 
12 - Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del,
Høringssvar vedr. dispensation til at etablere en frugtplantage på matr.nr. 1z, Den mellemste del,
Hee, I. C. Christensens Vej 13, 6950 Ringkøbing
Til orientering:
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse.
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, og stk. 2, truffet
afgørelse om at meddele dispensation til etablering af en frugtplantage på matr.nr. 1z, den mellemste
del, I.C. Christensens Vej 13, 6950 Ringkøbing.
Fredningsnævnet har vurderet, at projektet ikke kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde
væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller
rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på
habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at frugttræerne og frugtbuskene med den ansøgte placering ikke vil
hæmme eller skæmme udsigten til eller fra kirken.
Dispensationen er givet på følgende vilkår:
· Træerne ikke må blive højere end 3 meter.
· Træer og buske skal placeres som vist på
nedenstående kort
 
13 - Rindum, delregnskaber
Til orientering:
 
14 - Ribe Stift, opdateret lånepolitik og låneskema, gældende fra 28/2-2023
Til orientering:
 

15 - Stadil, referat Hans Lund, 3.4.2023
Til orientering:


 

16 - Staby-Madum, Afgørelse vedr. opsætning af gelændere på krkegården ved Staby Kirke
Til orientering:
Stiftsøvrigheden principgodkender det af menighedsrådets ansøgning om opsætning af
gelændere på Staby Kirkegård ved Staby Kirke.
For endelig godkendelse skal menighedsrådet indsende et revideret projekt, der indeholder vælg af
en udformning, der er så enkel som mulig, som antydet på skitserne, som konsulenterne anbefaler.
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk