Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 1. marts 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 1. marts 2023

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Afbud: Torben Johnsen Høj

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Nyt fra provstiet -Evaluering af turen til Thisted Provsti,
-Provstiskyen, hvor langt er vi?
-Kostprisberegning, hvor langt er vi?
-Inspirationstur for gravere, den 10. maj 2023

3 - Ringkøbing, Ansøgning til energioptimeringspuljen
Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om puljemidler, 80.000 kr., til energioptimering i kirken.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om puljemidler op til 80.000 kr., under forudsætning af fremsendelse af de nedenfor nævnte dokumenter.

Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.

Provstiudvalget imødeser underskrevet beslutningsreferat fra menighedsrådsmødet den 11.januar 2023 og tilbud på etape 1.

4 - Sønder Nissum, Ansøgning til maskinpuljen


Til behandling:

Menighedsrådet har indsendt ansøgning om køb af plæneklipper Sønder Nissum kirkegård, jfr. indhentet tilbud Anker Bjerre 16.500 kr. (14.916 kr. efter afløftet moms + 1.000 kr. til leveringsomkostninger).
Provstiet har givet menighedsrådet tilsagn om at måtte købe plæneklipperen. Denne behandling er således formalia aht. beslutningsprotokollen.


Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender ansøgningen om køb af plæneklipper hos Anker Bjerre med op til 15.916 kr. efter afløftet moms.


Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.

5 - RAMS, Evt. kontingentstigning fra januar 2024

Til behandling:

Behandling af evt. kontingentstigning RAMS 2024 - 2028.

Provstiudvalget godkender kontingentstigningen.

6 - Ringkøbing, Ansøgning anlægsbevilling og projekt blytag


Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af reparationsarbejder på Ringkøbing kirkes sydlige korsarm.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.


Derudover ansøger menighedsrådet herved om accept af, at det samlede anlægsprojekt, hvortil der er afsat 1.750.000kr. udover arbejder på tage (incl. kors-toppynt), tagrum, udvendigt murværk, murankre, vinduer, døre, lemme, tårnurskive m.m. også omfatter tagreparation på kirken. Der er her
tale om en justering af indholdet i projektet. Der er ikke tale om en økonomisk udvidelse af projektet. 
Menighedsrådet ansøger om, at udgiften til reparationsarbejdet i størrelsesordenen 20.000 - 37.000 kr. må afholdes af de bevilgede anlægsmidler på 1.750.000 kr.


Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Til orientering:
Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden den 30. januar 2023.

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning og
Stiftsøvrighedens afgørelse om godkendelse af projektet til efterretning.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om at tagreparationen er omfattet og udgiftsføres af det samlede renoveringsprojekt, hvortil der er bevilget 1.750.000 kr. i anlægsmidler.

7 - Ulfborg, Ansøgning om Gyldenstjernes Kapel

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt renovering af Gyldenstjernes Kapel, herunder sikring/afdækning af inventar.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.

Til orientering:
Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden den 9. februar 2023.

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning og Stiftsøvrighedens afgørelse om godkendelse af projektet til efterretning.
Menighedsrådet er, ved telefonisk henvendelse den 22. februar 2023, anmodet om at ansøge Kirkeistandsættelsesordningen.

8 - Gørding-Vemb-Bur, Ansøgning om klokkestabel ved Vemb kirke

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt opførelse af klokkestabel ved Vemb kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om godkendelse af projektet til efterretning.
Menighedsrådet skal ansøge Augustinusfonden og
AP Møller Fonden for støtte til indkøb af kirkeklokke og ringeanlæg.

9 - Gørding-Vemb-Bur, Synsrapport fra syn af bolig 6.12.2022


Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

Provstiudvalget henstiller til, at værelset, hvor der er
konstateret skimmelsvamp, skal istandsættes hurtigst muligt og ideelt set bør værelset ikke bebos.

10 - Husby, Ansøgning om 5% midler til kirke tag.

Til behandling:

Ansøgning om 5% midler til dækning af udgifter ved reparation af blytag på hhv. koret, 5.856,25 kr., og tårnet, 22.165,00 kr. - eller i alt 28.021,25 kr.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen for så vidt 22.165 kr.
Beløbet kan udbetales ved oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.

11 - Lukket punkt

 

12 - Ny Sogn, Fældning af flere træer

Til behandling:

Provstiudvalget har besigtiget træerne på Ny Sogn kirkegård forud for dette møde.

Provstiudvalget har besøgt kirkegården i Kloster og talt med kirkeværgerne og graverne.
Der er fældet 3 seljerøn, dette er sket af sikkerhedsgrunde. Provstiudvalget tager fældningen til efterretning. De 2 tilbageværende seljerøn står endnu, men det blev aftalt, at de må fældes i det øjeblik, de udgør en sikkerhedsrisiko.
Menighedsrådet overvejer, hvilke nye træer de ønsker til erstatning for de gamle.
Provstiudvalget er meget glade for menighedsrådets omhu med at
bevare og nyplante løvtræer.
Menighedsrådet oplyste, at træerne på norddiget ved Gammel Sogn kirke holdes under observation.
Det blev aftalt, at hvis træerne på et tidspunkt ønskes fældet, fremsender menighedsrådet ansøgning med billeder til provstiudvalget.

13 - Provstiskyen, Faktura + samarbejdsaftale til underskrift


Til behandling:

Godkendelse og underskrift af samarbejdsaftale og godkendelse af faktura.

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen med Provstiskyen.

14 - Staby-Madum, ansøgning om gelændere ved Staby kirke


Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af opsætning af gelændere på Staby kirkegård.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.

Projektet er ikke financieret.

Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om godkendelse af projektet til efterretning.
Projektet må ikke igangsættes, førend finansieringen er på plads.

15 - Torsted, Byggeregnskab, udskiftning af orgel

Til behandling:

Godkendelse af byggeregnskab med samlet udgift på 1.698.456,03 kr., hertil kommer udgift til renter og gebyrer 2019-2022 21.781,42 kr.
Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og at merudgifterne, 59.628,92 kr., må afholdes af midlerne fra kirkeistandsættelsesordningen.

16 - Torsted, Ansøgning ny varmestyring i kirken

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om puljemidler, 54.687,50 kr., til energioptimering i kirken.
Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender ansøgningen.

17 - Fælles indkøb af dataloggere

Til behandling:

Hvordan forholder provstiudvalget sig til fælles indkøb af dataloggere og udlån heraf?

Provstiudvalget godkender fælles indkøb af dataloggerne og udlån heraf til menighedsrådene.

18 - Ringkøbing Provsti, bankskifte

Til behandling:

Godkendelse af bankskifte, således at engagement samles i Ringkjøbing Landbobank.

Provstiudvalget godkender bankskiftet.

19 - Tim-Stadil-Vedersø, Ølstrup, ansøgning til konsulentrunde foråret 2023

Til behandling:

Gennemgang af ansøgninger til forårets konsulentrunde.

Provstiudvalget har vurderet, at Tim-Stadil-Vedersø ikke skal tilmeldes konsulentrunden.
Provstiudvalget har vurderet, at Ølstrup skal tilmeldes konsulentrunden.
 

20 - Sønder Lem - ansøgning om kirkeistandsættelse
Til behandling:


Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt renovering/istandsættelse af Sønder Lem kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for behandling.

Indstilling:
Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om godkendelse af projektet til efterretning.
Ribe Stift har dags dato sendt sagen til udtalelse hos konsulenterne, men der skal foreligge en afgørelse i dag - for at menighedsrådet kan nå at ansøge midler via kirkeistandsættelsesordningen.

21 - PUK årsregnskab 2022

Til behandling:

Godkendelse af PUK-regnskab for 2022.

Indstilling:
Provstiudvalget har gennemgået og godkendt PUKregnskabet
for 2022:
Ringkøbing Provsti, CVR.nr. 21242071, afleveret den 01.03.2023 kl. 16:09

22 - Sønder Lem, Hans Lund, referater

Til orientering

 

23 - Rindum, delregnskaber kirkerenovering

Til orientering

 

25 - Tim-Stadil -Vedersø, Afgørelse, til ansøgning om frigivelse af kirke- og præsteembedekapitalen til Lydanlæg


Til orientering

Provstiudvalget imødeser byggeregnskab på lydanlæggene i kirkerne i Tim-Stadil-Vedersø.

26 - Madum, Udtalelse fra Mette Fauerskov vedr. østdiget ved kirkegården

Til orientering

 
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk