Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 27. april 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
27. april 2021, kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af refererat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Nyt fra provstiet / provsten  

4 - Sønder Nissum MR, ansøgning om konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
Menighedsrådet har indhentet to tilbud på udskiftning af døre i Thorsminde kirke på henholdsvis 86.442,71 kr. og 71.450 kr.
Menighedsrådet ønsker at benytte sig at det billigste tilbud og ansøger om konvertering af anlægsmidler,
op til 21.450 kr., fra 1) overskud fra udskiftning afsærkalke 2) udskiftning af blytag.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om konvertering af anlægsmidler, op til21.450 kr., fra

1) overskud fra udskiftning af særkalke
2) udskiftning af blytag. Provstiudvalget imødeser
regnskab på udskiftning af særkalke indsendt snarest muligt.
Menighedsrådet skal rette henvendelse til Ribe Stift
med forespørgsel om, hvorvidt udskiftning af døre i
kirken kræver et godkendt projekt.
Byggeregnskab på udskiftning af døre i Thorsminde
kirke skal indsendes, når arbejdet er udført.

5 - Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter - og mulig ny indsats ift. flygtninge
fra Ukraine
Til behandling:
Skal Ringkøbing Provsti indgå i provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter?
Provstiudvalget har besluttet ikke at indgå i samarbejdet for nuværende.
6 - No MR, Ansøgning om 5% midler til køb af PC m.m.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til indkøb af
bærbar computer, printer m.v. til en samlet pris på
6.497,90 kr.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning om 5% midler og besluttet ikke at
imødekomme ansøgningen. Dog vil provstiudvalget
undtagelsesvis bevilge 4.999 kr. via puljen til
vedligeholdelse af kirkegårdskort.

7 - Ny Sogn og Gammel Sogn, ansøgning om stiftslån og likviditetslån
Til behandling:
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af likviditetslån på 735.000 kr. og stiftslån på 1 mio. kr.
til mellemfinansiering af projekt tårn på Gammel Sogn kirke. Når byggeregnskabet er godkendt kan bevilling fra kirkeistandsættelsesordningen søges udbetalt.

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
menighedsrådets ansøgning om likviditetslån på
735.000 og anbefaler optagelse af stiftslån på 1 mio. kr.
8 - Ny Sogn og Gammel Sogn, Ansøgning om godkendelse af formidlingsaftale
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af formidlingsaftale i forbindelse med salg sommerhusareal
på Klevevej, Ringkøbing.
Indstilling:
Formidlingsaftalen har været forelagt Ribe Stift for gennemgang.
Provstiudvalget anmoder om, forud for godkendelse af formidlingsaftalen:
- at sælger anføres til at være menighedsrådets navn,
- at ejendomsmægler-salæret skal forhandles til et
lavere niveau (1-1,5%) og
- at salæret skal beregnes på baggrund af den reelle salgspris og ikke udbudsprisen.
Provstiudvalget imødeser ny formidlingsaftale fremsendt til godkendelse og underskrift.
9 - Drøftelse af ny budgetmodel
Til behandling:
Drøftelse af ny budgetmodel.
Provstiudvalget har drøftet ny budgetmodel.
10 - Gørding-Vemb-Bur, ansøgning om klokkestabel v/Vemb kirke
Til behandling: Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt klokkestabel v/Vemb kirke og om konvertering af anlægsmidler fra digeprojekt til projekt klokkestabel.
Provstiudvalget har gennemgået projektet, som
videresendes til Ribe Stift med anbefaling.
Provstiudvalget afventer indhentelse af flere tilbud,
førend behandling om konvertering af anlægsmidler
vil blive behandlet.
Provstiudvalget imødeser rådgiveraftale fremsendt
til gennemgang, inden menighedsrådet underskriver
denne.
Menighedsrådet skal søge fondsmidler til
kirkeklokken. Det foreslås at søge hos A.P. Møller og
Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene
formål og Augustinus Fonden.
11 - Foreløbig fordeling af ligningsmidler Holstebro
kommune.
Til orientering:
 
12 - Pastoratssammenlægning Hee-No og Rindum
Pastorater
Til orientering:
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk