Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 26. oktober 2022

 

Referat Ringkøbing Provsti

26. oktober 2022 - d. 26-10-2022 kl. 16:00 til 20:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Fraværende: Torben Johnsen Høj

 

1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Nyt fra provstiet.
- Fælles budgetudvalgsmøde med Skjern Provsti, den 8. november 2022 kl. 15.30 - 17.30.
Mødet afholdes i Skjern.
Har vi punkter til dagsordenen?
- Besøg hos Thisted Provsti. Forslag om den 21. februar 2023.
- Orientering om kirkernes energikilder.

1) Punkt til dagsordenen.
- Orientering fra Ringkøbing Provsti.
- Grøn omstilling.
- Kirkegårdsudvikling. Vil Skjern fortælle om deres erfaringer?
2) Vi vil gerne besøge Thisted Provsti den 21. februar i tidsrummet 9.00-14.00.
3) Fokus på Vedersø og Gørding Kirke.
3 - Lem MR, ansøgning om 5% midler til dækning af defekt betjeningspanel
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler, 13.770 kr., til dækning af udgifter i forbindelse med udskiftning
af defekt betjeningspanel incl. ny software og tilpasning af eksisterende styringsenhed på
varmeanlægget i Lem Kirke.
Provstiudvalget godkender ansøgningen om udbetaling af 5% midler, 13.770 kr.
Beløbet kan udbetales ved fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer,
hvortil beløbet ønskes overført.
4 - Tim-Stadil-Vedersø MR, byggeregnskab parkeringsplads v/Tim Kirke,
ønske om reparation af låge, tilladelse til fritlæggelse af kilde v/Kaj Munks Præstegård
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på etablering af parkeringsplads m.m. v/Tim Kirke.
Udgiften hertil beløber sig til 188.816,39 kr.
Samlet bevilling til projektet er 300.000 kr. Overskydende anlægsmidler er 111.183,61 kr.
Provstiudvalget godkender byggeregnskab på etablering af parkeringsplads m.m. v/Tim Kirke med
en udgift på 188.816,39 kr.
Provstiudvalget har i forbindelse med budgetudmelding til 2023 modregnet 100.000 kr. i
overskydende anlægsmidler, og de resterende 11.183,61 kr. kan søges overført til et nyt
anlægsprojekt. I modsat fald vil beløbet blive modregnet i budget 2024.

 
5 - Oversigt over bemærkninger i protokollaterne for 2021
Til behandling:
Gennemgang af bemærkninger i revisionsprotokollerne.
De pr. 20.10.2022 kl. 12.00 indlæste beslutningsprotokoller fra menighedsrådene er medtaget.
Provstiudvalget godkender menighedsrådenes behandling af revisionsprotokollen fsv.:
Haurvig, Hover-Torsted, Hvide Sande, Ny Sogn og Gammel Sogn, Rindum, Sønder Lem,
Tim-Stadil-Vedersø, Ølstrup,
Gørding-Vemb-Bur, Husby, Staby-Madum, Sønder Nissum, Ulfborg.

6 - Godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2022.
Til behandling:

Kvartalsrapporten for 3. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket
skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern kommune er modtaget for hele året.
Udgiftssiden udviser et overskud.

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal. (til og med 30.09.2022)
7 - Kirkegårdstakster 2023
Til behandling:
Godkendelse af kirkegårdstaksterne for 2023.
Provstiudvalget godkender kirkegårdstaksterne for 2023.
Taksterne gælder både i Nord og Syd.
8 - Rindum Kirke, ansøgning om udskiftning af dør i våbenhus
Til behandling:
Godkendelse af projekt, ny våbenhusdør, Rindum Kirke.
Provstiudvalget godkender projektet, som er videresendt til Ribe Stift for behandling.
Stiftsøvrigheden har godkendt projektet ved skrivelse af 21. oktober 2022.
Anlægsudgiften til udskiftning af våbenhusdør må afholdes indenfor det bevilgede anlægsbeløb,
uforudsete udgifter.
I modsat fald kan udgiften søges dækket ved anlægsønske i budget 2024.
9 - Rindum Kirke, Oversigt merforbrug ifm. kirkerenovering
Til behandling:
Oversigt merforbrug ifm. kirkerenovering.
Provstiudvalget tager oversigten til efterretning.
Merforbruget forventes afholdt indenfor det bevilgede anlægsbeløb, uforudsete udgifter.
10 - Spørgsmål ift. energipuljen
Til behandling:
1) Drøftelse af, hvad der kan dækkes af energipuljen, evt. fastsættelse af beløbsgrænse.
2) Godkendelse af vedtægt for puljesamarbejde.
1) Provstiudvalget har drøftet og besluttet, at menighedsrådene kan søge om dækning af udgifter
til energibesparende foranstaltninger, der kan nedbringe omkostninger til opvarmning.
I ansøgningen skal menighedsrådet dokumentere besparelsen.
Provstiudvalget kan bevilge tilskud til et projekt, der omkostningsmæssigt ligger indenfor
beløbsrammen 10.000 kr - 80.000 kr.
2) Provstiudvalget godkender vedtægterne til puljesamarbejdet. Provstikontoret udsender
vedtægterne til menighedsrådene i Syd, hvor det enkelte menighedsråd kan tilslutte sig
samarbejdsaftalen.
11 - Fra FUV, grøn omstilling
Til behandling:
Vil Ringkøbing Provsti medvirke i pilotprojekt omkring grøn omstilling og deltage i kursusdag
21.-22. april 2023.
Provstiudvalget har besluttet at takke ja til deltagelse i pilotprojektet.
12 - Synsudskrifter Tim, Stadil og Vedersø kirker
2022
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrifter.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
Det anbefales, at menighedsrådet, fsv. angår Vedersø kirke, ansøger om deltagelse i
konsulentrunden i foråret 2023.
13 - Synsudskrifter Gørding og Vemb kirker 2022
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrifter.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
14 - Budgetforslag PUK 2023
Til behandling:
Godkendelse af PUK-budget for 2023.
Provstiudvalget har gennemgået og godkendt PUKbudgettet for 2023:
Ringkøbing Provsti, CVR.nr. 21242071, afleveret den 26.10.2022 kl. 18:43

15 - Klimastyring og dataloggere i kirken - 11.
oktober 2022.
Til behandling:

I forlængelse af mødet den 11. oktober på Vestjyllands Højskole skal provstiudvalget beslutte,
hvordan vi kommer i gang med at energioptimere vores bygninger.
Et sted at starte kunne være, at udvælge en kirke, hvor Steffen Pedersen eller anden
fagkyndig leverer og opstiller en affugter. Denne kirke kunne bruges som eksempel for andre kirker.
Derudover kunne fagpersonen instruere og igangsætte en klimamåling og en person i provstiet
kunne vælges til superbruger i klimamåling, så vedkommende kunne hjælpe andre kirker i gang 

Provstiudvalget besluttede:
- at tage imod tilbuddet fra Steffen Pedersen om rådgivning i forhold til en modelkirke vedrørende
opstilling af datalogger og affugter.

- at Ølstrup Menighedsråd anmodes om deltagelse i projektet som modelkirke.
Kirkeværgen ved Ølstrup Kirke kunne være superbruger i forhold til de andre
kirke i syd, såfremt han indvilger i det. (Ølstrup vælges fordi kirken har afbrudt grundvarmen i
efteråret 2022)
- at fase 1 i projektet er fællesindkøb af dataloggere til alle kirke i Syd, der ikke råder over en datalogger
til kirken - omkostningen til dataloggere afholdes af energipuljen.

 

16 - Landbobanken, spørgsmål til gebyrnota.
Til behandling:
1) Drøftelse af gebyrnota fra Ringkjøbing Landbobank,
2) Drøftelse af placering af provstiets midler det kommende år.
Provstiudvalget har drøftet gebyrerne og placering af provstiets midler.
Det undersøges og sammenlignes mht. renter og gebyrer i VB og RL.
Provstiudvalget har besluttet at samle engagementet i det pengeinstitut med de
laveste driftsudgifter og renter.

17 - Ringkøbing Kirke, etablering af loftslem.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at måtte montere en loftslem i den del af kirken, som er bygget i 1935,
for at forbedre adgangsforhold til tagrum.
Udgiften forventes i størrelsesorden 6.000 kr. og afholdes af driften.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender projektet, som er videresendt til Ribe Stift.
Udgiften til etablering af loftslemmen afholdes af driften.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk