Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 26. januar 2022

 

Provstiudvalgsmøde 26. januar 2022

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

26. januar 2022 - d. 26-01-2022 kl. 15:30 til 18:30
Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.
 
Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Nyt fra provstiet / provsten


 
 
4 - Bilag til regnskabsinstruks
Til behandling:
Bilag til regnskabsinstruks til gennemgang og godkendelse.
 
Indstilling:
Provstiudvalget godkender og underskriver bilag til regnskabsinstruksen.
5 - Restaurering af Sønder Lem Kirke, Skønsmæssigt overslag over udgifterne 22.11.2021
Til behandling:
Opfølgning på møde, 22. november 2021.
Indstilling:
På baggrund af mødet den 22. november 2021 har provstiudvalget besluttet, at projekt kirkeistandsættelse skal tilpasses de bevilgede anlægsmidler, 5.564.000 kr.
På mødet blev det aftalt, at menighedsrådet vil søgekirkeistandsættelsesordningen og tilgængelighedspuljen.
6 - Istandsættelse af Husby Kirke, manglende oplysninger og godkendelse af etape 3
Til behandling:
Etape 1 og 2 er endnu ikke godkendt. Ribe Stift har udbedt sig yderligere oplysninger til brug forbehandling af ansøgningerne til etape 1 og 2.
Etape 3 er godkendt, men skal afvente etape 1 og etape 2.
Indstilling:
Provstiudvalget ønsker, at menighedsrådet kontakter blytækkeren for en vurdering af tagets stand og levetid, og eventuelle reparation.
Provstiudvalget er orienteret om, at der på etape 1 og 2 skal indhentes yderligere oplysninger til brug for stiftets behandling af sagerne.
Etape 3 er godkendt, men må ikke påbegyndes, førend etape 1 og 2 er gennemført.
7 - Udskiftning af dobbeltdør i graverbygning i No.
Til behandling:
Menighedsrådet har tidligere fået konverteret 15.000 kr. fra udskiftning af vinduer til udskiftning af dobbeltdør i graverbygning.
Jfr. indhentede tilbud vil udskiftning af dobbeltdør beløbe sig til 24.503,75 incl. moms og derfor bør de resterende 10.000 kr. fra udskiftning af vinduer i graverbygning konverteres til udskiftning af dobbeltdør.

 
Indstilling:
Provstiudvalget har behandlet ansøgningen om konvertering af anlægsmidler.
Provstiudvalget godkender ansøgningen om konvertering af 10.000 kr. fra projekt nye vinduer i graverbygningen til projekt ny dør i graverbygningen.
Det samlede anlægsbeløb, 25.000 kr., er således konverteret fra projekt nye vinduer til projekt ny dør i graverbygningen.
Byggeregnskab imødeses indsendt, så snart projektet er udført.
8 - Istandsættelse af lektorieprædikestol, Ulfborg
kirke.
Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt nyt budget med et merforbrug på 31.249 kr. Merforbruget kan afholdes indenfor anlægsbevillingen og tilskud fra
kirkeistandsættelsesordningen, med undtagelse af 3.000 kr., som afholdes over driften.
Grundet fristen for udbetaling af tilskud fra kirkeistandsættelsesordningen, har menighedsrådet fået accept fra provstiet til at fortsætte arbejdet.
Denne behandling er således formalia aht. beslutningsprotokollen.
 
Indstilling:
Provstiudvalget godkender nyt budget med et merforbrug på 31.249 kr. Merforbruget kan afholdes indenfor anlægsbevillingen og tilskud fra
kirkeistandsættelsesordningen, med undtagelse af 3.000 kr., som afholdes over driften.
9 - Gørding-Vemb-Bur, ansøgning om køb af
robotplæneklipper til præstegårdshaven
Til behandling:
Menighedsrådet har sendt ansøgning om køb af robotplæneklipper til præstegårdshaven i Vemb, jfr. indhentet tilbud fra Smedegård Tim A/S på 30.995 kr.
Tilbuddet var gældende indtil udgangen af 2021, og derfor har menighedsrådet fået accept fra provstiet til at indkøbe robotplæneklipperen i 2021 til maks.
30.995 kr. Denne behandling er således formalia aht. beslutningsprotokollen.
Indstilling:
Provstiudvalget godkender køb af robotplæneklipper til præstegårdshaven i Vemb, jfr. indhentet tilbud fra Smedegård Tim A/S på 30.995 kr. Købet er foretaget og menighedsrådet har indsendt dokumentation herfor.
10 - Rindum, 2. tilbud vedr. kloak mv ved
præstebolig
Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt 2. tilbud på ændring af kloakanlæg og ny belægning ved præsteboligen på 487.000 kr. incl. moms.
Menighedsrådet har tidligere indhentet tilbud på 460.000 kr. incl. moms, og ønsker at benytte sig af det laveste tilbud og påbegynde arbejdet.
Indstilling:
Provstiudvalget tager til efterretning.
11 - Tim kirke, etablering af p-plads ved kirken
Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt 2 tilbud på etablering af ny p-plads v/Tim kirke på henholdsvis 140.000 kr. + moms 35.000 kr. eller i alt 175.000 kr. og 158.000kr. + moms 39.500 kr. eller i alt 197.500.
Menighedsrådet ønsker at benytte sig af det laveste tilbud og påbegynde arbejdet.
Indstilling:
Provstiudvalget anerkender menighedsrådets indhentelse af 2 tilbud og godkender menighedsrådets ønske om at benytte sig af tilbuddet fra FS Anlæg på 140.000 kr. + moms eller ialt 175.000 kr.
Der skal udarbejdes og indsendes godkendt byggeregnskab fra menighedsrådet senest 3 måneder efter projektets afslutning. De overskydende anlægsmidler (125.000 kr.) kan søges overført til andet projekt. I modsat fald modregnes
beløbet i budget 2023.
 
12 - Velling kirke og præstebolig, bygningssyn 2021
Til behandling:
Gennemgang af synsprotokol.

Indstilling:
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker (over 15.000 kr. ) i kommende budgetår.
OBS på at synsprotokol skal indsendes til provstiet senest 1. oktober hvert år.

13 - No, Referat fra konsulentrundebesøg den
25.11.2021
Til behandling:
Referat til gennemgang
 
Indstilling:
Provstiudvalget tager referatet fra konsulentrunden til efterretning og bekræfter
modtagelsen af ét tilbud.
Provstiudvalget anmoder om indhentelse af flere tilbud baseret på genbrug af nuværende skifersten på den del af syd-taget, som måtte have utætheder -
og på nedløbsrøret.
Provstiudvalget imødeser tilbud og skitser på projekterne.
14 - Haurvig, Referat fra konsulentrundebesøg den
24.11.2021
Til behandling:
Referat til gennemgang.
Indstilling:
Provstiudvalget tager referatet fra konsulentrunden til efterretning.
15 - Gørding-Vemb-Bur, Referat fra
konsulentrundebesøgden 25.11.2021
Til behandling:
Referat til gennemgang
Indstilling:
Provstiudvalget tager referatet fra konsulentrunden til efterretning, og imødeser
projekt fremsendt.
16 - Staby-Madum, Referat fra
konsulentrundebesøg den 25.11.2021
Til behandling:
Referat til gennemgang
Indstilling:
Provstiudvalget tager referatet fra konsulentrunden til efterretning, og imødeser et
projekt på gelænder i korbuen fremsendt.
 
17 - Ringkøbing kirke, Afgørelse vedr. udskiftning af
gulvbelægning ved alteret
Til orientering:
Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om nyt gulv i Ringkøbing Kirke og skal hermed meddele følgende afgørelse:
Stiftsøvrigheden godkender det af Ringkøbing Sogns Menighedsråds ansøgning om udskiftning af gulvbelægning ved alteret med nyt klikgulv i Ringkøbing Kirke af 16. november 2021.
 
18 - Fra Revisor, "frafalder" bemærkning i PUKregnskab
2020
Til orientering:
 
19 - Meddelelse om statusændring til vedtaget for kommuneplantillæg: "Tillæg 12. Område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Klostervej 1, Kloster", Ringkøbing-Skjern kommune
Til orientering:
Vedtagelse af Lokalplan 468 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster Byrådet har på sit møde den 7. december 2021 vedtaget følgende planer endeligt:
Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033.
 
20 - Meddelelse om statusændring til vedtaget for
lokalplan: "Område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Klostervej 1, kloster", Ringkøbing-Skjern kommune
Til orientering:
Vedtagelse af Lokalplan 468 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster Byrådet
har på sit møde den 7. december 2021 vedtaget følgende planer endeligt:
Lokalplan nr. 468.
 
21 - Til Sønder Nissum Sogns Menighedsråd, Referat
fra konsulentrundebesøg efterår 2021 den 25. november ved Thorsminde Kirke
Til orientering:
 
 
22 - Træ ved Plesners grav på Vedersø Kirkegård er
fjernet
Til orientering:
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk