Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 30. marts 2023

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
30.03.2023  kl. 15:00 til 17:15

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Torben Johnsen Høj

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Nyt fra provstiet
- Invitation til webinar - Introduktionsaften mellem menighedsråd og stiftsadministrationen den 30. maj eller 12. juni 2023.
- Møde i Ribe Stift den 7.11.2023 mellem kl. 17-20.
Hvordan rekrutteres nye medlemmer til menighedsrådene?
Der blev derudover drøftet telefonpolitik i Ringkøbing Provsti.
 
3 - Velling, aftale om fordeling af forbrugsafgifter
Til behandling:
Godkendelse af aftale om fordeling af forbrugsafgifter, indgået mellem sognepræsten og
menighedsrådet.
 
Provstiudvalget godkender aftale om fordeling af forbrugsafgifter.

4 - Ny Sogn og Gammel Sogn, Forpagtningskontrakt
Til behandling:
Godkendelse af forpagtningskontrakt gældende fra
1. januar 2023 til 31. december 2027.

Provstiudvalget godkender og tiltræder forpagtningskontrakten.

5 - Vemb, rågiverkontrakt og specificeret overslag
rådgiverhonorar, Klokkestabel
Til behandling:
Godkendelse af rådgiveraftale og specificeret overslag  rådgiverhonorar.

Provstiudvalget godkender rådgiverkontrakt og specificeret overslag på  rådgiverhonorar.
Til orientering:
Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden.

6 - Hvide Sande, Ansøgning til maskinpuljen
Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt ansøgning om køb af
Stama minilæsser med tilbehør jfr. indhentede tilbud
hhv. 260.000 kr. og 307.125 kr. incl. moms.
Tilbuddene efter afløftet moms er hhv. 232.440 kr. og 274.569,75 kr.

Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om indkøb af Stama minilæsser for op til 232.440 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af efaktura til vores EAN-nr. 5798000856646 og CVR.nr. 21242071.
Attesteret regning fra maskinhandleren skal medsendes e-fakturaen.
7 - Ulfborg, Biregnskab ventilation i bolig
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab vedrørende ventilation i præsteboligen, med en udgift på 66.234,38 kr.
Udgiften er finansieret.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
8 - Ringkøbing, Rindum, Samarbejdsaftale vedr. kirkegård
Til behandling:
Godkendelse af tillæg til samarbejdsaftale mellem
kirkegårdene i Ringkøbing og Rindum.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender og tiltræder tillæg til samarbejdsaftalen.
9 - Sønder Lem, synsudskrift præstebolig 2022
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
10 - Sønder Nissum, byggeregnskab indvendig kalkning af kirken
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på indvendig kalkning af Sønder Nissum kirke. Udgiften hertil beløber sig til 73.143,02 kr.
Bevilling til indvendig kalkning er 162.500 kr.
Overskydende anlægsmidler, 89.356,98 kr., ønskes overført til andet anlægsprojekt.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet med en udgift på 73.143,02 kr.
Overskydende anlægsmidler, 89.356,98 kr., overføres til reparation af tag på kirken, jfr. provstesyn.
11 - Ringkøbing, projekt udvendig istandsættelse af kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt udvendig istandsættelse af kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender dispositionsforslaget, som er sendt til behandling i Ribe Stift.
Finansieringen af projektet er ikke godkendt.
12 - Lem, byggeregnskab kalkning af kirkebygning/malerarbejde kirkehuset, og ansøgning konvertering af anlægsmidler til p-plads
Til behandling:
1) Godkendelse af byggeregnskab på kalkning af Lem kirke. Udgiften hertil beløber sig til 78.625 kr.
Bevilling til indvendig kalkning er 86.000 kr.
Overskydende anlægsmidler, 7.375 kr., ønskes overført til projekt renovering  af p-plads ved kirken.

2 )Godkendelse af byggeregnskab på malerarbejde på kirkehuset. Udgiften  hertil beløber sig til 45.000kr.
Bevilling til indvendig kalkning er 50.000 kr.
Overskydende anlægsmidler, 5.000 kr., ønskes overført til projekt renovering af p-plads ved kirken.

3) Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, 35.500 kr., fra projekt diverse arbejder på kirkehuset, hvor der er bevilget anlægsmidler 54.375 kr., til
projekt renovering af p-plads ved kirken.

Provstiudvalget godkender:
1) Byggeregnskab på kalkning af Lem kirke med en udgift på 78.625 kr. og konvertering af overskydende anlægsmidler, 7.375 kr., til projekt renovering af p-plads ved kirken.

2) Byggeregnskab på malerarbejde på kirkehuset med en udgift på 45.000 kr. og konvertering af overskydende anlægsmidler, 5.000 kr., til projekt
renovering af p-plads ved kirken.

3) Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, 35.500 kr., fra projekt diverse arbejder på kirkehuset, hvor der er bevilget anlægsmidler 54.375 kr., til projekt renovering af p-plads ved kirken.
 

13 - Tim-Stadil- Vedersø, forpagtningskontrakt
Til behandling:
Godkendelse af forpagtningskontrakt gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2027.
Provstiudvalget har gennemgået forpagtningskontrakten, som sendes retur til
menighedsrådets godkendelse og underskrift.
Herefter skal forpagtningskontrakten sendes til provstiet for tiltrædelse.
14 - Velling, Godkendelse af anlægsinvisteringer i 2023.
Til behandling:
Godkendelse af anlægsinvesteringer:
- jordvarmeanlæg,
- maling bolig,
- kirkekalkning,
- sikring af lapidarium
Provstiudvalget godkender anlægsinvesteringerne.
15 - Gørding-Vemb-Bur, ansøgning om 5% midler, fugt i præsteboligen.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til udbedring
af skimmelsvamp / fugtproblemer i boligen, jfr.
indhentede tilbud hhv. 113.675 kr. og 118.125 kr.
Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler, op til 113.675 kr., jfr. indhentede tilbud.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af efaktura til vores EAN-nr. 5798000856646 og CVR.nr. 21242071.
Attesterede regninger fra håndværkerne skal medsendes e-fakturaen.
16 - Rindum, delregnskab kirkerenovering
Til orientering.
 
17 - Stadil, referat Hans Lund, 16.2.2023
Til orientering:
 
18 - Tim-Stadil-Vedersø, Afgørelse vedr. ny indgangsport til Vedersø Kirke
Til orientering:
Stiftsøvrigheden principgodkender det af menighedsrådets ansøgning af 31. december 2022 om ny indgangsport til kirkegården ved Vedersø Kirke.
For endelig godkendelse skal menighedsrådet indsende en projektbeskrivelse, der indeholder de manglende oplysninger, som konsulenterne forespørger.
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at der skal indsendes og godkendes et endeligt projekt, førend projektet må igangsættes.
19 - Rindum, Høringssvar vedr. bøgehæk, som udskiftes med fast hegn på Isagervej 2, 6950 Ringkøbing, Matr.nr. 1cy, Nørby, Ringkøbing
Til orientering:
 
20 - Ribe Stift - udskrivningsprocent+ramme samt
ind-og udlånsrentesatser for 2024
Til orientering:
 
21 - Sønder Lem, Afgørelse vedr. indvendig istandsættelse
Til orientering:
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech Jensen udarbejdet forslag af juni 2022 og oktober 2022 til indvendig istandsættelse af Sønder Lem Kirke.
Projektet er godkendt og renoveringen må igangsættes.
22 - Holstebro Provsti, referat fra budgetudvalgsmøde d. 15. marts 2023
Til orientering:
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk