Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 12. januar 2023

 

Provstiudvalgsmøde 12. januar 2023

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

12. januar 2023,  kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Torben Johnsen Høj

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.
 
Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Nyt fra provstiet / provsten


 
- Kostprisberegning
- Formandsmøde
- Møde m/Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Budgetmøde m/Skjern Provsti. Tidspunktet er
ændret til kl. 16.00.

4 - Sønder Lem, godkendelse af byggeregnskab varmeanlæg
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på etablering af jordvarmeanlæg ved præstebolig.
Udgiften hertil beløber sig til 204.759,71 kr.
Samlet bevilling til projektet er 210.000 kr.
Overskydende anlægsmidler er 5.240,29 kr., som ønskes overført til projekt kirkerenovering.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet med en samlet udgift på 202.686,61 kr.
Overskydende anlægsmidler, 5.240,29 kr., må konverteres til projekt omsætning af diger.
5 - Hover-Torsted, fjernelse af træer på Torsted Kirkegård
Til behandling:
Supplerende oplysninger til ansøgning om fjernelse af træer på Torsted Kirkegård.

Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om at fjerne træer.
 
6 - Staby-Madum, Godkendelse af forpagtningskontrakt
Til behandling:
Godkendelse af forpagtningskontrakt - udarbejdet af SEGES.
Provstiudvalget godkender og underskriver forpagtningsaftalen.
Godkendelse af kontrakten skal sendes til PWC
7 - Ajourføringsaftale Ringkøbing Provsti
Til behandling:
Aftale om ajourføring af kirkegårdskort til efterretning.

 
Provstiudvalget tager aftale om ajourføring af kirkegårdskort til efterretning.
8 - No, kirkegårdsvedtægter
Til behandling:
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter.
 
Provstiudvalget godkender kirkegårdsvedtægterne.
Menighedsrådet anmodes om at indsende underskrevne kirkegårdsvedtægter.
9 - Ulfborg, dispositionsforslag ny facadedør
Til behandling:
Godkendelse af dispositionsforslag på nye facadedøre i Ulfborg kirke.
Provstiudvalget godkender dispositionsforslaget, som er sendt til behandling i Ribe Stift.
Finansieringen af projektet er ikke godkendt. (der er anlægsbevilling på 230.000 kr.)
Hvis projektet godkendes af stiftsøvrigheden ultimo februar, anmodes menighedsrådet om at søge
finansiering af kirkeistandsættelsesordningen.
10 - Tim-Stadil-Vedersø, supplerende oplysninger nye lydanlæg
Til behandling:
Godkendelse af supplerende oplysninger til nye lydanlæg i Tim-Stadil-Vedersø kirkerne.
Der ansøges om frigivelse af kirke- og præsteembedekapitaler ift. estimat 251.862,50 kr. til
dækning af udgifter til henholdsvis Scantone og Nationalmuseets Kalkningstjenester.
1) Provstiudvalget godkender de supplerende oplysninger til lydanlæggene, og disse er sendt til
behandling i Ribe Stift.

2) Provstiudvalget anbefaler udbetaling af kirke- og præsteembedekapitaler ift. estimat 251.862,50 kr. til
dækning af udgifter til henholdsvis Scantone og Nationalmuseets Kalkningstjeneste.
Provstiudvalget imødeser regningen fra Nationalmuseets Kalkningstjeneste indsendt, når denne foreligger. Viser de samlede udgifter sig at blive mindre, da skal det overskydende beløb tilbagebetales til Ribe Stift.

Til orientering:
Stiftsøvrigheden har godkendt etablering af lydanlæg i kirkerne i Tim, Stadil og Vedersø.
11 - Etablering af ladestandere i Ringkøbing Provsti
Til behandling:
Provstiudvalget skal drøfte og beslutte det videre forløb i forbindelse med etablering af ladestandere
ved provstiets kirker.
Provstierne indgår en forpligtende aftale om opgaven med opsætning af ladestandere. Stiftet
orienteres med forslag om, at der tages kontakt til de øvrige jyske stifter, med at afsøge muligheden for at
løfte opgaven i fællesskab.
 
12 - Årsbudget 2023, Sønder Lem
Til behandling:
Godkendelse af årsbudget 2023.

Provstiudvalget godkender budgettet.

13 - No, indsendelse af byggeregnskab
Til behandling:
Er byggeregnskab på etablering af tagrender modtaget?
 
Provstiudvalget har besluttet, at arbejdet med etablering af tagrender på No Kirke skal være udført
og byggeregnskab være behandlet og indsendt til provstiudvalgets behandling senest den 31. marts
2023, i modsat fald vil anlægsmidlerne blive modregnet i budget 2024.
14 - Vedersø kirke, nye kirkegårdslåger
Til behandling:
Godkendelse af projekt, udskiftning af kirkegårdslåger ved Vedersø kirke.
Provstiudvalget godkender projektet, som er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk