Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 27. september 2022

 

09/27/22

Provstiudvalgsmøde 27. september 2022

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
27. september 2022 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard,Margrethe Dahlerup Koch.
Afbud fra Torben Johnsen Høj. Jens Nicolai Vejlgaard deltager som suppleant.
 

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referaterne.
3 - Nyt fra provstiet.
- Aftale tidspunkt for besøg i Ulfborg - Lektorieprædikestolen
- Aftale tidspunkt for besøg i Thisted Provsti
- Provstiskyen
- Besigtige lektorieprædikestolen i Ulfborg kirke den 26. oktober 2022 kl. 16.00.
- Afholde møde om provstiskyen den 16. november 2022 kl. 16.00.
4 - Budget 2023.
Til behandling:
Ændring i fordeling af ligningsmidler.
Drøftelse og godkendelse af info-breve til menighedsrådene om ændret fordeling af ligning.
Vedrører ikke ligning til drift og anlæg.
5 - Reparation af Gyldenstjernes Kapel ved Ulfborg kirke.
Til behandling:
Godkendelse af tilrettet projekt og økonomisk overslag.

Provstiudvalget godkender projektet og det økonomiske overslag. Projektet er videresendt til
behandling i Ribe Stift.
Projektet restfinansieres med anlægsbevilling i budget 2023.

6 - Velling MR, Aftale om fordeling af forbrugsafgifter
Til behandling:
Godkendelse af aftale om fordeling af forbrugsafgifter.
Sagen udsættes. Afventer tilbagemelding fra Ribe Stift.
7 - Synsudskift, Bur kirke og Vemb præstebolig
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.

8 - Byggeregnskab malerarbejde Hover kirke og ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab med en udgift på 18.250 kr.
Overskydende anlægsmidler 1.750 kr. søges konverteret til delfinansiering af udgift til
malearbejde på Torsted Kirke.
Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og konvertering af overskydende anlægsmidler 1.750 kr.
til delfinansiering af malerudgifter på Torsted kirke.
9 - Haurvig MR, ansøgning om 5% midler, stormskade
Til behandling:
Ansøgning om 5% midler til dækning af udgifter ifm. stormskader på kirken, 8.208 kr.
Provstiudvalget har besluttet at imødekomme ansøgningen, da der er tale om en stormskade og
ikke omfattet af minimumsgrænsen, og udbetale 8.208 kr.
Attesteret regning imødeses fremsendt med oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes
overført.
10 - Synsudskrift Haurvig kirke
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig
dækning. Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
11 - Hvide Sande, ansøgning om 5% midler
Til behandling:
Ansøgning om 5% midler til dækning af udgift ifm. udskiftning af køler i menighedshus, 30.315,63 kr.
Jens Nicolai Vejlgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har besluttet at imødekomme ansøgningen og udbetale 30.315,63 kr.
Attesteret regning imødeses fremsendt med oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes
overført.
12 - Nedsættelse af takstudvalg
Til behandling:
Nedsættelse af takstudvalg.
Takstudvalget er nedsat med Vagn, Chamilla, Margrethe, Kim og Tove.

13 - Ny Sogn og Gammel Sogn, godkendelse af købsaftale.
Til behandling:
Godkendelse af endelig købsaftale vedr. delnr. 2 af matr.nr. 2 ap Søgård Hovedgård, Nysogn med et
areal på 7.764 m2.
Handlen finder sted med overtagelse den 31.12.2022.

Provstiudvalget godkender den endelige købsaftale.
Der henvises til provstiudvalgets beslutning af 22. november 2021.
14 - Synsudskrift Lem kirke
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig
dækning. Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
15 - Ringkøbing MR, godkendelse af købsaftale m.m. Tangsvej 29, Ringkøbing
Til behandling:
Godkendelse af endelig købsaftale og ansøgning om optagelse af stiftslån på 2.700.000 kr.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender købsaftalen og ansøgning om optagelse af stiftslån på 2.700.000 kr.

16 - Madum kirke, reparation af dør i kirke
Til behandling:
Godkendelse af reparation af dør i Madum kirke.

Provstiudvalget godkender projektet og det økonomiske overslag. Projektet er videresendt til
behandling i Ribe Stift.
Projektet finansieres med overskydende anlægsmidler, konverteret fra projekt udskiftning af
tag på Staby kirke.
17 - Ulfborg MR, Udbudsbrev, tilbud fra arkitekter, varmeanlæg Ulfborg kirke
Til behandling:
Gennemgang og godkendelse af tilbud fra arkitekten.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har gennemgået tilbudene og har besluttet at videresende tilbudene til gennemgang i
Ribe Stift.
Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet at afholde et møde med de to arkitektfirmaer
og spørge ind til de i forvejen stillede spørgsmål, om hvilke arbejder der er omfattet af tilbudet.

18 - Ulfborg MR, ansøgning om etablering af sti fra kirke til kirkehus
Til behandling:
Godkendelse af anlæggelse af sti fra Ulfkær kirke til handicap-toilet i sognehuset.
Provstiudvalget godkender projektet og det økonomiske overslag. Projektet er videresendt til
behandling i Ribe Stift.
Projektet finansieres med overskydende anlægsmidler, konverteret fra projekt skelsag v/Ulfkær kirke.
19 - Vedtægt for puljesamarbejde 2022 Syd
Til behandling:
Godkendelse af vedtægt for samarbejde om energioptimering.
Vedtægterne tilrettes til næste møde.
20 - Vedtægt for puljesamarbejde 2022 Nord
Til behandling:
Godkendelse af vedtægt for samarbejde om udvikling af kirkegårde.
Vedtægterne tilrettes til næste møde.
21 - Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021 - PUK-kassen
Til behandling:
Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat.
Provstiudvalget har gennemgået, godkendt og underskrevet revisionsprotokollen - og bemærker jfr.
pkt. 6, at likviditetslånet er tilbagebetalt og bogført på mellemregningen med Holstebro Kommune.
22 - Ansøgning af 5% midler, tjenestebolig i Ulfborg
Til behandling:
Ansøgning om 5% midler til dækning af udgifter ifm. præsteboligen på 37.234,38 kr. kr. og udgifter ifm.
hovedeftersyn af havebelysning og el-installationer med en udgift på 29.783,04 kr.
Provstiudvalget har besluttet at imødekomme menighedsrådets ansøgning om udbetaling af 5%
midler, 37.234,38 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer,
hvortil beløbet ønskes overført.
Mht. udgiften til havebelysning m.v. kan ansøgningen ikke imødekommes.
I fremtiden skal I afsætte driftsmidler til vedligehold af udendørs installationer og genvex-anlæg.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk