Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 24. februar 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

24. februar 2022 - d. 24-02-2022 kl. 16:00 til 18:00 

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Margrethe Dahlerup Koch

Afbud fra Torben Johnsen Høj og Inge-Dorthe Kaasgaard.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen.

Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Nyt fra provstiet / provsten. 1) Henvendelse fra Staby-Madum vedrørende utæthed på 1. sals badeværelse.

2) Flytning af fælles budgetmøde med Skjern Provsti.

4 - Frigivelse af arv, Sønder Nissum
Til behandling:
Sønder Nissum sogn har modtaget en arv på 100.000
kr. Arvelader har ikke "øremærket" arven til et bestemt formål, og menighedsrådet ansøger om, at arven kan anvendes til alterkalk, et dåbsfad og et hjemmeberettelsessæt.
Anette Lillevang og Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget har besluttet, at arv må anvendes efter
menighedsrådets ønske.

5 - Staby kirke, tilbud på tømrerarbejde og stillads
Til behandling:
Menighedsrådet har indhentet flere tilbud på anlægsarbejderne og valgt tømrermester Torben
Frandsen og Cito Stillads og Materiel. Arbejdet påbegyndes ultimo februar måned 2022 og
forventes at være færdigt primo maj måned 2022. Menighedsrådet ansøger om likviditetslån til
dækning af udgifterne, idet anlægsmidlerne udbetales med 1/12 hver måned.

Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om likviditetslån, op til 463.000 kr.
Likviditetslånet skal tilbagebetales i 2022 af
bevilgede anlægsmidler.
Provstiudvalget imødeser kopi af underskrevet
beslutningsreferat, hvor menighedsrådet har besluttet at ansøge om lån hos provstiet.
6 - Ulfborg, notat om varmeanlæg
Til behandling:
Menighedsrådet har fået udarbejdet notat af varmekonsulent Poul Klenz Larsen, og anmoder om at måtte arbejde videre med projektet.
 
Provstiudvalget ønsker beskrevet, hvorfor der ønskes en løsning med el-varme contra en varmepumpe.
Provstiudvalget ønsker overslag over udgifterne ved etablering af el-varme / varmepumpe og tilsvarende i forhold til driften heraf.
Menighedsrådet anmodes om at redegøre for, hvorvidt de har drøftet en klimavenlig løsning.

7 - Sikringsrapport til Haurvig Kirke
Til behandling:
Gennemgang af sikringsrapport.

Provstiudvalget tager sikringsrapporten til efterretning med evt. forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker (over 15.000 kr. ) i kommende budgetår.
 

8 - Sikringsrapport til Ølstrup Kirke 

Til behandling:
Gennemgang af sikringsrapport.

Provstiudvalget tager sikringsrapporten til efterretning med evt. forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker (over 15.000 kr. ) i kommende budgetår.
9 - Torsted, Ansøgning om likviditetslån
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at konvertere overskydende anlægsmidler, 2.635 kr., fra projekt kalkrenovering i Hover Kirke til projekt blytag på Torsted Kirke. Herudover ansøger menighedsrådet om likviditetslån på 116.875 kr. til dækning af budgetoverskridelse på projekt blytag.
Vagn V. Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har behandlet ansøgningen og
imødekommer konvertering af anlægsmidler, 2.625kr., fra projekt reparation og kalkning af kor i Hover Kirke, til projekt udskiftning af blytag på Torsted Kirke.
Det har efterfølgende vist sig, at menighedsrådet er bevilget 820.000 kr. i anlægsmider i 2021/2022.
Ansøgningen på likviditetslån er således 66.875 kr.
Provstiudvalget har besluttet, at konvertere anlægsmidler 20.000 kr. fra projekt dræn på Torsted kirkegård til projekt udskiftning af blytag på Torsted Kirke.

 
10 - Torsted, Ansøgning om placering af orgel
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af placering af nyt orgel i Torsted Kirke.
Vagn V. Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget anbefaler orglets placering. Projektet sendes videre til Ribe Stift for behandling.
En evt. overskridelse af anlægsbudgettet er ikke behandlet/godkendt.
11 - Klimakatalog fra Bogense Provsti
Til behandling:
Drøftelse af klimakatalog fra Bogense Provsti.
Provstiudvalget har besluttet at dele klimakataloget
fra Bogense Provsti med menighedsrådene.
Menighedsrådene opfordres til at drøfte klimakataloget forud for det foreløbige budgetmøde i maj 2022.
Margrethe D. Koch kontakter Bogense og Faurskov
Provsti.
13 - Udskiftning af stråtag, præstebolig Velling
Til orientering:
Vedrører udskiftning af stråtag på bolig.
 
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk