Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 24. august 2022

 

Referat Ringkøbing Provsti

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
17. august 2022, kl. 15:00 til 15:35

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
 

1 - Godkendelse af dagsorden. Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Hover-Torsted, Byggeregnskab blytag Torsted kirke
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på udskiftning af blytag på Torsted kirke.

Udgiften hertil beløber sig til 843.013 kr. og anlægsprojektet er
overskredet med 388 kr.
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager  ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet. Anlægsoverskridelsen dækkes af frie midler.

3 - No, Byggeregnskab indvendig maling af kirke
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på udskiftning af vinduer og indvendig maling i kirken. Udgiften hertil beløber sig 519.352,40 kr. Der er således 78.647 kr. i overskud, hvoraf 15.000 kr. tidligere er godkendt konverteret til nedløbsrør.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet. De overskydende anlægsmidler 63.647 kr. modregnes i budgetudmelding for 2023.

4 - No, reparation af skiffertag
Til behandling:
Det er ikke lykkedes at få en tilbagemelding fra menighedsrådet om,  hvorvidt skiffertaget på kirken er utæt eller ej.
Provstiudvalget indstiller, at de bevilgede anlægsmidler, 200.000 kr., tilbageføres provstiet.

Provstiudvalget har besluttet, at anlægsmidlerne, 200.000 kr., modregnes i budgetudmelding for 2023.

5 - Sønder Lem, delregnskab dige
Til behandling:
Godkendelse af delregnskab med en udgift på 590.750 kr.
Der er således 99.250 kr. i overskud.

Provstiudvalget godkender delregnskabet og har
besluttet, at de overskydende anlægsmidler, 99.250
kr., videreføres til næste etape af digeomsætningen.

6 - Velling, regning på tækkearbejde på bolig
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på tækkearbejde på  præsteboligen med en
udgift på 119.225 kr. Der er bevilget 118.800 kr. i anlægsmidler,
og projektet er overskredet med 425 kr.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
Anlægsoverskridelsen dækkes af frie midler.
7 - Velling, Konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
Konvertering af overskydende anlægsmidler/erstatning fra Forsikringsenheden i alt
20.714 kr. til projekt nyt varmeanlæg i præstebolig.
Provstiudvalget godkender konvertering af
overskydende anlægsmidler/erstatning fra Forsikringsenheden, i alt 20.714 kr., til projekt nyt varmeanlæg i præstebolig.
8 - Gørding-Vemb-Bur, Byggeregnskab graverbygning og ansøgning om konvertering af
anlægsmidler
Til behandling: Godkendelse af byggeregnskab på opførelse af graverfaciliteter på Vemb kirkegård med en udgift 3.539.885,28 kr.
Der er bevilget 4.000.000 kr og der et overskud på 460.114,72 kr.
Menighedsrådet ansøger om konvertering af overskydende anlægsmidler, 60.000 kr. til
udskiftning af hække på Vemb kirkegård og 5.000 kr. til 1 års gennemgang af graverhuset.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og konvertering af anlægsmidler 5.000 kr. til årsgennemgang og 60.000 kr. til udskiftning af hække på Vemb kirkegård.
De overskydende anlægsmidler, 395.114,72 kr., modregnes i budgetudmelding for 2023.
9 - Gørding-Vemb-Bur, Konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
Konvertering af anlægsmidler, 1.062.500 kr. fra digeprojekt til projekt ny klokkestabel på Vemb kirkegård.
Provstiudvalget godkender konverteringen af 1.062.500 kr.
10 - Sønder Nissum, byggeregnskab særkalke og ansøgning om konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
Godkendelse af regnskab på reparation af særkalke m.m. med en udgift på 22.657 kr.
Der er bevilget 30.000 kr. i anlægsmidler, og overskuddet søges overført til projekt udskiftning og maling af døre i Thorsminde kirke.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og konvertering af overskydende anlægsmidler, 7.343 kr., til projekt udskiftning og maling af døre i Thorsminde kirke.
11 - Sønder Nissum MR, udskiftning af tag
Til behandling:
Projektet er ikke godkendt og på baggrund heraf skal de bevilgede anlægsmidler tilbagebetales/føres provstiet.
Der er bevilget overførsel af 32.369,50 til projekt udskiftning og maling af døre i Thorsminde kirke.
Der skal tilbageføres 1.035.662,50 kr. ifm. budget 2023.
Provstiudvalget godkender tilbageførsel af 1.035.662,50 kr. Beløbet modregnes i budgetudmelding for 2023.
12 - Ulfborg, godkendelse af byggeregnskab lektorieprædikestol
Til behandling:
Istandsættelse af lektorieprædikestolen er tilendebragt og de samlede udgifter beløber sig til 452.740,42 kr.
Der er bevilget 310.000 kr. i anlægsmidler og midler fra kirkeistandsættelsesordningen med 185.531,50 kr. Overskuddet, 42.791,08 kr., indstilles overført til projekt nyt varmeanlæg.
Der verserer en forsikringssag, som endnu ikke er afsluttet.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet og konvertering af overskydende anlægsmidler, 42.791,08 kr., til projekt nyt varmeanlæg.
Provstiudvalget har besluttet, at såfremt menighedsrådet får medhold i forsikringssagen, da skal forsikringssummen overføres til projekt nyt
varmeanlæg.
13 - Ulfborg, konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
I regnskab 2019/2020 er byggeregnskab, vedrørende sokkel- og pigstensbelægning, godkendt med overskydende anlægsmidler, 25.782 kr.
Disse anlægsmidler har været videreført og indstilles nu anvendt således:
- udskiftning af gummifuger i bolig, merforbrug 8.559,51 kr.
- etablering af vandsamler, Ulfborg kirke, 9.062,50 kr.
- overskud, 8.160 kr., overføres til projekt varmeanlæg i Ulfborg kirke.
Provstiudvalget godkender konverteringerne.
14 - Ulfborg, byggeregnskab projekt udskifting af gummifuger ved vinduer og døre i præstebolig
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af byggeregnskab på udskiftning af fuger på præsteboligen. Der er bevilget 18.000 kr. og udgiften hertil beløber sig til 26.559,51 kr. Menighedsrådet ansøger om, at merudgiften 8.559,51 kr. må dækkes af anlægsmidler fra projekt varmeanlæg i Ulfborg kirke.
Provstiudvalget godkender byggeregnskab med et
merforbrug ved udskiftning af gummifuger, 8.559,51
kr. Beløbet dækkes ved konvertering af anlægsmidler
fra projekt sokkel- og pigstensbelægning.

15 - Ulfborg, byggeregnskab, vandopsamler ved
Ulfborg kirke

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af udgift til vandsamler v/Ulfborg kirke, med en udgift på 9.062,50 kr., må dækkes af anlægsmidler fra projekt varmeanlæg Ulfborg kirke.

Provstiudvalget godkender udgift til etablering af vandsamler, 9.062,50 kr. Beløbet dækkes ved konvertering af anlægsmidler fra projekt sokkel- og
pigstensbelægning.
16 - Ulfborg MR, godkendelse af byggeregnskab
Til behandling:
Provstiudvalget har tidligere godkendt regning og konvertering af overskydende anlægsmidler.
Der er foretaget afløftning af moms på projektet og derfor kan der overføres 25.665 kr. til projekt
anlæggelse af sti.
Provstiudvalget godkender konvertering af 26.665
kr. projekt skel v/Ulfkær kirke til projekt sti v/Ulfkær
kirke.
17 - Tim-Stadil-Vedersø, digeprojekt Stadil
Til behandling:
Godkendelse af overslag/budget for arbejder på ogved Stadil kirkes nordside, på 295.000 kr.
Provstiudvalget godkender, undtagelsesvis, det af Hans Lund indsendte budget på 295.000 kr. Til projektet er bevilget 290.000 kr. i anlægsmidler.
Menighedsrådet gøres opmærksom på, at tilbud skal
behandles af menighedsrådet, og tilbud og
beslutningsprotokol skal sendes til provstiudvalget
forud for behandling.
18 - Ny og Gammel Sogn, grundsalg Klevevej 21
Til behandling:
Endelig godkendelse af købsaftale på grundsalg Klevevej 21, 6950 Ringkøbing.
Provstiudvalget godkender købsaftalen.
19 - Husby, ansøgning til maskinpuljen
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 11.780 kr. til dækning af indkøb af hækkeklipper med
tilbehør/batteripakker fra maskinpuljen, og om 3.000 kr. til dækning af indkøb af græstrimmer,
lader, batteri, benzindunk, benzin, efter indbrud af ­­5% midlerne.
Provstiudvalget har behandlet ansøgningen og har
besluttet ikke at imødekomme ansøgningen til
indkøb af hækkeklipper med tilbehør/batteripakker
fra maskinpuljen, da der er tale om håndværktøj,
som skal indkøbes over driften.
Provstiudvalget har undtagelsesvis, trods det lave
beløb, besluttet at bevilge 3.000 kr. af 5% midlerne
til dækning af indkøb af græstrimmer, lader, batteri,
benzindunk og benzin.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk