Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 17. august 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
17. august 2022, kl. 16:00 til 19:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Torben Johnsen Høj, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch.
Afbud: Vagn Vestergaard Gravesen

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Nyt fra provstiet.  
3 - Husby, Sønder Nissum, Thorsminde, Referat af kirkesyn 2022
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
4 - Staby-Madum, Referat af kirkesyn 2022
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår. 

Provstiudvalget ønsker en nærmere beskrivelse af arbejdet på østdiget ved Madum kirke, og en nærmere orientering om taget på konfirmandstuen.

5 - Tim-Stadil-Vedersø, ansøgning om frigivelse af kirke- og præsteembedekapitaler
Til behandling:
Menighedsrådet søger om frigivelse af kirke- og præsteembedekapitaler, 206.976 kr., til installering af lydanlæg i kirkerne i Tim, Stadil og Vedersø. Det
indhentede tilbud på 206.976 kr. er incl. installering, afprøvning af systemet, justering m.m.
Provstiudvalget anbefaler udbetaling af 206.976 kr.
fra kirke- og præsteembedekapitalerne til installering af nyt lydanlæg i kirkerne i Tim, Stadil og Vedersø. Provstiudvalget har besluttet, at eventuelle merudgifter til lydanlæggene skal afholdes over driften.
6 - Tim-Stadil-Vedersø, Ansøgning om etablering af lydanlæg i kirkerne
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt installering af nyt lydanlæg i kirkerne i Tim, Stadil og Vedersø, jfr. indhentet tilbud på 206.976 kr.
For at fremme godkendelses-processen er sagen videresendt til Ribe Stift den 18. juni 2022.
Provstiudvalget godkender projektet og afventer konsulenternes udtalelser/godkendelser.

7 - Sønder Lem, Ansøgning om renovering af kirken
Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt istandsættelse af Sønder Lem kirke.
For at fremme godkendelses-processen er sagen videresendt til Ribe Stift den 23. juni 2022.

Provstiudvalget godkender projektet og afventer konsulenternes udtalelser/godkendelse, men med bemærkning om, at projektet skal tilpasses de bevilgede anlægsmidler, 5.564.000 kr.
8 - Staby-Madum, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler til dør i Madum og ringemaskine til Staby
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af overskydende anlægsmidler fra projekt udskiftning af tag på Staby kirke, til hhv. projekt renovering af dør i Madum kirke, afsat 55.000 kr, og projekt ny motor til kirkeklokke i Staby kirke, afsat 30.000 kr.
Provstiudvalget godkender konvertering afanlægsmidler fra projekt udskiftning af tag på Staby kirke til hhv. projekt renovering af dør i Madum kirke, op til 55.000 kr. og projekt ny motor til kirkeklokke i Staby kirke, op til 30.000 kr.
Til projekt renovering af dør i Madum kirke skal der oprettes en byggesag.
Når projekterne er gennemført skal der indsendes byggeregnskab til provstiet.
Menighedsrådet har oplyst, at de efter konvertering af ovennævnte anlægsmidler fortsat har 253.933,33 kr. i anlægsmidler. Dette beløb vil blive modregnet i forbindelse med udmelding til budget 2023, jfr.
beslutning fra 14.06.2022.

9 - Velling, Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler og ansøgning om 5% midler
Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler fra projekt genvex i præsteboligen til projekt etablering af varmepumpe/jordvarmeanlæg i
præsteboligen, 135.000 kr.
Menighedsrådet ansøger om, at projekt etablering af varmepumpe/jordvarmeanlæg i præsteboligen medtages som anlægsønske i budget 2023, med 224.000 kr., alternativt 90.000 kr., hvis ovennævnte
konvertering godkendes.
Menighedsrådet ansøger ligeledes om 5% midler til dækning af udgift ved undersøgelse og rapport vedrørende eventuel skimmelsvamp i præsteboligen, 7.874,88 kr.

1) Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler fra projekt genvex i præsteboligen til projekt etablering af varmepumpe/jordvarmeanlæg i præsteboligen, 135.000 kr.
2) Provstiudvalget anerkender menighedsrådets ansøgning om projekt etablering af varmepumpe/jordvarmeanlæg i præsteboligen.
Menighedsrådet skal kontakte Ribe Stift / Slots- og Kulturstyrelsen mht. udformning af projekt.
Ansøgningen om restfinansiering af projektet, vil blive behandlet på lige fod med de øvrige anlægsønsker.
3) Provstiudvalget kan ikke imødekomme menighedsrådets ansøgning om 5% midler på 7.874,88 kr., da udgiften bør kunne afholdes over
driften.
10 - Ny Sogn og Gammel Sogn, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler fra 1) projekt renovering af kirkediger, 135.292 kr., 2) etablering af urnegravsteder, 30.000
kr., 3) behandling af borebiller, 15.000 kr., eller ialt 180.292 kr., til færdiggørelse af tårnrenovering i Gammel Sogn Kirke.
Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler fra 1) projekt renovering af kirkediger, 135.292 kr., 2) etablering af urnegravsteder, 30.000 kr., 3) behandling af borebiller, 15.000 kr., eller ialt 180.292 kr., til færdiggørelse af tårnrenovering i Gammel Sogn Kirke.

11 - Ringkøbing, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler
Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om videreførsel af anlægsmidler til bevilget anlægsprojekt:
1) Affugtning af orgel i kirkebygning: Afsat 29.500 kr.
Her er problemstillingen med skimmelsvamp fortsat tilstede. Problemet søges løst ved at reducere støv mængden i orglet væsentligt ved hjælp af blæser. Kan holdes inden for det afsatte beløb.
2) Kapellet - sammenspænding af stole: Afsat 50.000 kr. Forventes udført i 2022.
3) Kirkegårdsprojektering, udskiftning af låger: Restbeløb 82.423kr. Beløbet indgår i anlægsønsket for 2024 vedr. udskiftning af låger, hvor der ønskes afsat 640.000kr.
4) Omlægning af kirkegård: Restbeløb 36.888 kr. Allerede disponeret og udføres i 2022.
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler:
5) Fra projekt udvendig reparation af kirken, 69.500 kr. og
6) Overskud fra indkøb af borde og stole til kirkehuset, 53.325kr., til projekt omfugning af kirkens tårn og reparation af beskadigede beslag og
vinduer m.m. hvor der ønskes afsat 1.750.000kr. i budget 2023.
Herudover henstår anlægsmidler fra reparationer på Poulsgårdsvej, 6.930kr., og overskud fra etablering af alarmanlæg i kapel og graverfaciliteter, 22.985 kr.

Provstiudvalget godkender videreførsel af anlægsmidler til bevilget anlægsprojekt:
1) Affugtning af orgel i kirkebygning: Afsat 29.500 kr.

2) Kapellet - sammenspænding af stole: Afsat 50.000 kr.
4) Omlægning af kirkegård: Restbeløb 36.888 kr.
De tre projektet forventes gennemført i 2022, og byggeregnskaber skal indsendes til provstiet i 2022.
Provstiudvalget har besluttet, at anlægsmidlerne på projekterne, nævnt nedenfor, skal overføres til andet projekt:
3) Kirkegårdsprojektering, udskiftning af låger: Restbeløb 82.423kr.
5) Fra projekt udvendig reparation af kirken, 69.500kr.
6) Overskud fra indkøb af borde og stole til kirkehuset, 53.325kr.
7) Reparationer på Poulsgårdsvej, 6.930 kr.
8) Overskud fra etablering af alarmanlæg i kapel og graverfaciliteter, 22.985 kr.
Provstiudvalget vil i forbindelse med budgetbehandlingen beslutte, hvortil det samlede beløb, 235.163 kr., overføres.

12 - Thorsminde, Ansøgning om udskiftning af døre i kirken
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt udskiftning af kirkedør og maling af dør, jfr. indhentede tilbud hhv. 84.712,50 og 5.000 kr. For at
fremme godkendelses-processen er sagen videresendt til Ribe Stift den 28. juni 2022.
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler fra 1) overskud fra udskiftning af særkalke og 2) projekt udskiftning af blytag på
Sønder Nissum kirke til projekt udskiftning af dør /maling af dør, 39.712,50 kr.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender projektet og afventer konsulenternes udtalelser/godkendelser.
Provstiudvalget godkender ligeledes konvertering af anlægsmidler, op til 39.712,50kr. fra hhv. 1) udskiftning af særkalke og projekt udskiftning af
blytag. Samtidig tilbagekaldes bevilling af 27.04.2022.
Menighedsrådet har oplyst, at de efter konvertering af ovennævnte anlægsmidler fortsat har CA 1.
MIO kr. i anlægsmidler. Dette beløb vil blive modregnet i forbindelse med udmelding til budget 2023.
13 - Husby, Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler
Til behandling:
På provstiudvalgets opfordring, jfr. møde den 16. juni 2022, overføres bevilgede anlægsmidler / overskydende anlægsmidler fra 1) renovering af
graverfaciliteter, 700.000 kr., 2) hynder kirkebænke, maling af kirkebænke 130.000 kr., 3) fugtproblemer i kirken, 80.000 kr., 4) renovering af teleslyngeanlæg, 16.300 kr. til projekt renovering af kirkens kor, ialt
926.300 kr.
Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler / overskydende anlægsmidler fra 1) renovering af graverfaciliteter, 700.000 kr., 2) hynder
kirkebænke, maling af kirkebænke 130.000 kr., 3) fugtproblemer i kirken, 80.000 kr., 4) renovering af teleslyngeanlæg, 16.300 kr. til projekt renovering af
kirkens kor, ialt 926.300 kr..
14 - No, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler, 15.000 kr., fra projekt nye vinduer og indvendig maling i kirken til projekt reparation af
eksisterende nedløbsrør.
Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler, 15.000 kr., fra projekt nye vinduer og indvendig maling i kirken til projekt reparation af eksisterende nedløbsrør.
15 - Godkendelse af PUK-regnskab
Til behandling: ´
Godkendelse af PUK-regnskab for 2021. Regnskabet har været rundsendt til provstiudvalgsmedlemmerne for godkendelse pr. mail.
Provstiudvalget har gennemgået og godkendt PUKregnskabet for 2021: Ringkøbing Provsti, CVR.nr. 21242071, afleveret den 05.07.2022 kl. 07:06.
16 - Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Til behandling:
Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern
kommune er modtaget for hele året, 80,19%.
Udgiftssiden viser et overskud, da udgifterne er 16,81%
Honorarer for 2. halvår 2021 til PU-medlemmerne er afholdt i 1. kvartal 2022.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
17 - Godkendelse af kvartalsrapport 2. kvartal 2022
Til behandling: Kvartalsrapporten for 2. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern kommune er modtaget for hele året, 86,80%.
Udgiftssiden viser et overskud, da udgifterne er 43,16%
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
18 - Ølstrup, Byggeregnskab reparation af diger.
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på reparation af diger. Udgiften hertil beløber sig til 45.875.
Menighedsrådet ansøger om, at overskydende anlægsmidler, 38.277 kr., må overføres til projekt nyt varmeanlæg.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender byggeregnskab på reparation af diger med en udgift på 45.875 kr. og konvertering af overskydende anlægsmidler, 38.277 kr., til projekt nyt varmeanlæg.
19 - Ølstrup, byggeregnskab kirkegårdsrenovering
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på kirkegårdsrenovering. Udgiften hertil beløber sig til 80.307 kr.
Menighedsrådet ansøger om, at overskydende anlægsmidler, 19.693 kr., må overføres til projekt nyt varmeanlæg.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender byggeregnskab på kirkegårdsrenovering med en udgift på 80.307 kr. og konvertering af overskydende anlægsmidler, 19.693kr., til projekt nyt varmeanlæg.
20 - Ølstrup, skitsebudget nyt varmeanlæg
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler, 100.000 kr., fra projektering af kirkerenovering til projekt nyt varmeanlæg.
Menighedsrådet ansøger om, at projekt etablering af varmeanlæg i kirken medtages som anlægsønske i budget 2023, med 862.250 kr., alternativt 704.280 kr., hvis ovennævnte konverteringer godkendes.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
1) Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler fra projektering af kirkerenovering til projekt nyt varmeanlæg, 100.000 kr.
2) Ansøgningen om restfinansiering af projektet, vil blive behandlet på lige fod med de øvrige anlægsønsker.
21 - Ølstrup, Ansøgning om etablering af gravsteder i plæne
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om etablering af plæne med plade til urne- og kistebegravelser, jfr. vedhæftede skitse.
Provstiudvalget godkender ansøgningen. Udgifterne til etablering af plænen forventes afholdt af driften.
22 - Ølstrup, Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Til behandling:
Kirkegårdsvedtægter til godkendelse.
Provstiudvalget godkender kirkegårdsvedtægterne.
23 - Rindum, ansøgning om 5% midler til kloakering og belægningsarbejde
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på udskiftning af kloakering og ny belægning m.m. ved Rindum præstebolig. Udgiften hertil beløber sig til
638.412,26 kr.
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning af merudgifter, 156.537,26 kr.
Provstiudvalget godkender ansøgningen om udbetaling af 156.537,26 kr.
24 - Hvide Sande, ansøgning om 5 % midler udskiftning af defekt kølemaskine
Til behandling:
Regnskabsføreren har på vegne menighedsrådet indsendt regning, på udskiftning af defekt kølemaskine i kølerum (i menighedshuset) som
ønskes dækket af 5% midler. Udgiften hertil beløber sig til 29.284,90 kr., efter momsafløftning.
Punktet udsættes. Menighedsrådet anmodes om at indsende ansøgning og underskrevet beslutningsprotokol.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk