Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 14. juni 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
14. juni 2022 kl. 16:00 til 17:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

 

1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Nyt fra provsten.  
3 - Ulfborg MR, Årlig byggesyn 2022.
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
4 - Hover-Torsted, Kirkegårdsvedtægter
Til behandling:
Vedtægter til godkendelse.
Vagn V. Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Vedtægterne er gennemgået og fundet i orden.
5 - Hover-Torsted, Ansøgning om likviditetslån
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om likviditetslån på op til 94.000 kr. til dækning af budgetoverskridelse på projekt nyt orgel.
Vagn V. Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget bevilger et likviditetslån op til 94.000 kr. Menighedsrådet skal indsende ansøgning om
anlægsmidler til tilbagebetaling af likviditetslånet.

6 - Gørding-Vemb-Bur, Ansøgning til Maskinpuljen.

Græsslåmaskine Gørding kirkegård
Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt ansøgning om køb af plæneklipper til Gørding kirkegård, jfr. indhentet
tilbud fra Smedegård Tim A/S 34.375 kr. (32.175 kr. efter afløftet moms.
Provstiet har givet menighedsrådet tilsagn om at måtte købe plæneklipperen. Denne behandling er
således formalia aht. beslutningsprotokollen.

Provstiudvalget godkender køb af plæneklipper til kirkegården i Gørding jfr. indhentet tilbud fra Smedegård Tim A/S - efter afløftet moms 32.175 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.
7 - Husby, skitser graverbygning
Til behandling:
Menighedsrådet indsender skitseforslag til ny graverbygning.
Overslagspris maj 2022 er 1.145.000 kr.
Det bør undersøges:
- hvad Arbejdstilsynet har kommenteret på de nuværende graverfaciliteter,
- hvad siger Holstebro Kommune til etablering af offentlige toiletter ved skoven?
- om der ikke etableres offentlige toiletter i forbindelse med overgang til nationalpark?
8 - Synsudskrift fra provstesyn, Hee præstebolig, I.C. Christensens Hus
Til behandling:
Synsudskifter til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
9 - Synsudskrift fra provstesyn - No Kirke
Til behandling:
Synsudskrifter til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning
med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
10 - Synsudskrift fra provstesyn - Rindum kirke - Rindum præstebolig
Til behandling:
Synsudskrifter til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning
med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
11 - Synsudskrift fra provstesyn - Velling kirke - Velling præstebolig
Til behandling:
Synsudskrifter til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
12 - Synsudskrift fra provstesyn - Torsted kirke - Hover Kirke
Til behandling:
Synsudskrifter til gennemgang.
Vagn V. Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
13 - Synsudskrift fra provstesyn - Ølstrup kirke
Til behandling:
Synsudskrifter til gennemgang.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådets skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
14 - Byggeregnskab Tim præstebolig
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab, istandsættelse af præstebolig.
Punktet er udsat fra mødet den 18. maj 2022 med forventning om redegørelse fra menighedsrådet omkring udgiften til maling af havehuset.
Provstiudvalget har ikke modtaget en redegørelse og har derfor besluttet, at godkende udgifter til istandsættelse af præsteboligen med 489.552,40 kr., jfr. specifikation.
Kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført, bedes oplyst.
15 - Ulfborg, Godkendelse af regning i skelsag, og ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Godkendelse af regning på beplantning i skel v/Ulfkær kirke med 79.587,50 kr.
Menighedsrådet ansøger om, at de overskydende anlægsmidler 20.412,50 kr. må konverteres til anlæggelse af sti v/Ulfkær kirke og over mod sognehuset.
Provstiudvalget godkender udgiften i skelsagen på 79.587,50 kr.
Provstiudvalget godkender også, at overskydende anlægsmidler, 20.412,50 kr., må overføres til projekt anlæggelse af sti v/Ulfkær kirke, dog betinget af, at menighedsrådet indsender beskrivelse på projektet, via byggesag, til godkendelse i provstiet og stiftsøvrigheden.
16 - Ny Sogn, Udbudsmateriale - udstykningsareal ved Klevevej
Til behandling:
Godkendelse af endeligt udbudsmateriale vedrørende salg af sommerhusgrunde.
Menighedsrådet ansøger om, at en evt. godkendelse af købsaftalen vil kunne behandles i provstiet umiddelbart efter, at tilbuddene er indkommet den 27. juni 2022.
Provstiudvalget godkender det endelige udbudsmateriale.
Provstiudvalget har besluttet, at når de indkomne tilbud modtages i provstiet, rundsendes disse til medlemmerne af provstiudvalget, som så giver en tilbagemelding til provstiet om godkendelse eller ej.
Fra provstiets side samles de indkomne svar og der gives en tilbagemelding til menighedsrådet /ejendomsmægleren.
17 - Husby, ansøgning til Kirkeistandsættelsesordningen på baggrund af godkendte etaper
Til behandling:
Menighedsrådet i Husby har modtaget godkendelse på de 3 etaper af kirkeistandsættelsen, og har sendt ansøgning om midler fra Kirkeistandsættelsesordningen.
Provstiudvalget tager til efterretning.
18 - Fra Staby MR, byggeregnskab på udskiftning af tag
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på omlægning af blytag på skibets nordside. Udgiften hertil beløber sig til 697.097,13 kr.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet på 697.097,13 kr.
De overskydende anlægsmidler fra projektet, 304.960 kr., vil blive modregnet i forbindelse med udmelding til budget 2023.
19 - Klokkekonsulent, Kirkegårdskonsulent,
Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør, Stjernehøring vedr. ny klokkestabel ved Vemb Kirke
Til orientering.
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk