Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde 23. september 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 23. september 2021

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsorden Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Årsmøde 2021 - provstisekretær / provst

Til behandling: 
1) Provstisekretæren ansøger om at få dækket udgifterne ved deltagelse i årsmødet den 5.-8. oktober 2021.

2) Provsten ansøger om at få dækket kursusudgiften ved deltagelse i årsmødet den 20.-22. september 2021.

1) Provstiudvalget godkender kursusdeltagelse,betaling af deltagergebyr på 750 kr. og befordringsgodtgørelse, 

2) Provstiudvalget godkender kursusdeltagelse og betaling af deltagergebyr på 2.500 kr.

3 - Ny bygningssagkyndig i Ringkøbing Provsti

Til behandling:
Arkitekt Søren Kjær stopper som provstiets bygningssagkyndige med udgangen af 2021. Der skal udpeges en ny bygningssagkyndig.

 

Provstiudvalget har besluttet at spørge Kjeld Pedersen, Outrup, om han ønsker at blive bygningssagkyndig i Ringkøbing Provsti.

4 - Projektbeskrivelse, udskiftning af blytag, Torsted kirke.

Til behandling:
Menighedsrådet indsender projekt vedrørende udskiftning af begge tagsider af skibet. Blytaget nedtages, omstøbes og oplægges igen.

 

Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt. Provstiudvalget anbefaler projektet, som sendes videre til Ribe Stift for behandling.
Projektet restfinansieres i budget 2022.

5 - Forsikringsafgørelse, murremme og bindbjælker Ulfborg kirke

Til behandling:
Menighedsrådet har tilbage i 2017 anmeldt alvorlige skader i form af bl.a. råd i murremme og loftsbjælker i sideskibets vestlige ende, samt i det tilstødende kirkeskib. Forsikringsenheden har vurderet sagen, og meddelt, at alene skjult råd vil være dækket af forsikringen. Forsikringsenheden har i den forbindelse udbetalt 425.647,16 kr. (efter fratrukket
selvrisiko) i erstatning.

 

Provstiudvalget anerkender menighedsrådet anmeldelse af skaderne til forsikringsselskabet.
Provstiudvalget har besluttet, at forsikringssummen
425.647,16 kr. skal anvendes til projekt nyt varmeanlæg i Ulfborg kirke.

6 - Køb af ny præstebolig i Ringkøbing.

Til behandling:
Menighedsrådets ønske om køb af anden præstebolig - og finansieringen heraf.

 

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har i forbindelse med budgetudmelding for 2022 besluttet, at menighedsrådet må optage et stiftslån på op 2.700.000 kr.
til køb af ny præstebolig til maksimalt 4.000.000 kr., hvor alle omkostninger til erhvervelse og ombygning/renovering er indeholdt.
Menighedsrådet afholder renterne på stiftslånet af den udmeldte drift, og betaler 50.000 kr. til afdraget af den udmeldte drift.

7 - Ansøgning om fældning af træ på Plesners grav, Vedersø Kirkegård.

Til behandling:
Menighedsrådet søger om lov til at fælde et ahorntræ med begyndende revnedannelse, som står på et bevaringsværdigt gravsted benævnt som Plesners grav.
Menighedsrådet har undersøgt og fået oplyst hos hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune og Kulturstyrelsen, at der ikke er en fredning på gravstedet.

 

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og godkender fældning af ahorntræ
med begyndende revnedannelse på Plesners grav.
De øvrige træer, nævnt i menighedsrådets referat af
21. januar 2021, må ikke fældes.

8 - Velling, ønske til brug af servituterstatning.

Til behandling:
Menighedsrådet har modtaget en servituterstatning på 5.745 kr., og ansøger om at måtte købe
højskolesangbøger til konfirmandsstuen for erstatningen.

 

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning, som kan imødekommes.

9 - Revisionsprotokollat PUK-kassen 2020, Revisionspåtegning PUK-kassen 2020

Til behandling:
Gennemgang af puk-regnskabets bemærkninger i revisionsprotokollen.

 

Provstiudvalget har gennemgået revisionsprotokollen for puk-regnskabet og bemærker vedrørende pkt. 6, at likviditetslånet er tilbagebetalt i 2020, og bogføringen er udlignet.

10 - Høringssvar, Hotel i Thorsminde.  
11 - Gl. Sogn, klokken tages ud af drift midlertidigt, grundet byggearbejde, og ændring af trappen.  
12 - Sønder Nissum, afgørelse vedr. udskiftning af utæt blytag.  
13 - Rindum, afgørelse vedr. ind- og udvendig istandsættelse.  

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk