Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 28. april 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
28. april 2021 - d. 28-04-2021 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet fra sidste møde.
3 - Regnskab 2020
Til behandling:
1) Godkendelse af PUK-regnskab for 2020.
2) Gennemgang af regnskaber for 2020 for menighedsrådene.
1) Provstiudvalget har gennemgået og godkendt PUK-regnskabet for 2020: Ringkøbing Provsti, CVR.nr.
21242071, afleveret den 28:04:2021 kl. 16:19.
2) Provstiudvalget har gennemgået regnskaberne for 2020 og besluttet, at de af menighedsrådene i
regnskaberne 2020 foretagne dispositioner ikke imødekommes, da det vurderes, at driftsudgifterne
vil kunne indeholdes i budget 2021. De foretagne dispositioner vedrørende
anlægsarbejder opfordres medtaget som anlægsønske i budget 2022.
Provstiudvalget har endvidere besluttet, at menighedsrådene orienteres herom og at der i
forbindelse med endelig budgetudmelding for 2022, vedrørende sognene i Syd, vil blive modregnet,
1.640.279 kr., og vedrørende sognene i Nord, vil blive modregnet 271.618 kr.

4 - Regnskab 2021
Til behandling:

Indbetaling af feriemidler, for det samlede provsti, har vist sig at blive ca. 150.000 kr. dyrere end
budgetteret. Hvordan løses dette?

Provstiudvalget har drøftet situationen, og besluttet, at anmode ét sogn om tilbagebetaling af feriemidler
til provstiet op til 150.000 kr.

Herefter udbetales et likviditetslån til sognet lig det modtagne beløb.
Sognet lignes beløbet som ekstra drift i budget 2022 til indfrielse af likviditetslånet.
Merudgiften vedrørende feriemidler dækkes forholdsmæssigt i forhold til reel udgift
mellem sognene i Ringkøbing-Skjern kommune og Holstebro kommune.
Det er aftalt med kassereren i Rindum sogn, at de gerne medvirker til ovennævnte løsning.

- Budget 2022
Til behandling:
Udviklingen af folkekirkemedlemmer drøftes.
Til orientering:
Referat fra fælles provstiudvalgsmøde i Ringkøbing og Skjern Provstier.
Afventer udmelding fra kommunen. Forventer udbetaling af 75 mio. kr. til fordeling.
Provstiudvalget drøftede udviklingen, som bør følges nøje.
- Hee MR, Ansøgning om midler til udskiftning af tagrender på præstebolig i Hee.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om, til udskiftning af tagrender på præsteboligen:
1) konvertering af overskydende anlægsmidler, 16.917 kr. fra tagprojekt på præsteboligen, og
2) 5% midler op til 33.083 kr. til restfinansiering. Menighedsrådet har indhentet to tilbud hhv. 40.000
kr. og 66.300 kr. + moms.
Provstiudvalget har behandlet ansøgningen og besluttet, at overskydende anlægsmidler, 16.917 kr.,
må konverteres fra tagprojekt til udskiftning af tagrender på præsteboligen.
Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen om 5% midler, da der ikke er tale om en uforudset
udgift. Udskiftning af tagrender på præsteboligen kan søges restfinansieret med et anlægsønske i budget 2022.
- Ulfborg MR - Robot plænklipper Præsteboligen i Ulfborg Sogen
Til behandling:
Menighedsrådet anmoder om udbetaling fra maskinpulje, 25.299 kr. Der er i budget 2021 bevilget
udbetaling op til 35.000 kr. Menighedsrådet har ikke, på trods af de udmeldte retningslinier for brug af maskinpuljen, indhentet flere tilbud.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om udbetaling af 25.299 kr. fra
maskinpuljen til køb af robotplæneklipper til præsteboligens have.
Provstiudvalget har besluttet at udbetale 25.299 kr. i henhold til bevillingen i budget 2021.
Konto, hvortil beløbet ønskes overført, bedes oplyst.
8 - Husby Kirke, oplæg til dispositionsforslag, istandsættelse af korets bindbjælker
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af etapeopdelt projekt vedrørende korrenovering.
Provstiudvalget har gennemgået projektet. Projektet anbefales, og sendes til Ribe Stift
for godkendelse. Finansiering af projektet er ikke godkendt.
9 - Sønder Lem Kirke, omsætning af syddige.
Til orientering:
Der er blevet holdt licitation på arbejderne på syddiget. Menighedsrådet har fået begge tilbud
tilsendt samt et budget baseret på det laveste af disse – og har meddelt at licitation, budget mm er
godkendt. Arbejdet forventes udført i perioden 1. maj - 1. oktober 2021.
 
10 - Gørding-Vemb-Bur MR , henvendelse fra nabo vedr. opførelse af nyt graverhus
Til orientering:
Menighedsrådet har fået en henvendelse fra naboerne til det igangværende byggeri af
graverfaciliteter.
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk