Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 24. marts 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
24.03.2021 - d. 24-03-2021 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender referatet fra sidste møde.
Referatet vil blive underskrevet på 1. første fysiske 3 - Sdr. Lem - Forpagtningskontrakter

 
3 - Sdr. Lem - Forpagtningskontrakter
Til behandling:
MR har ved annonce i Lokalposten i uge 40-41 2020 annonceret præstegårdsjordene til
forpagtning. På baggrund heraf er der indgået aftale om bortforpagtning af 6,75 ha til Fårborggård I/S v/
Claus Nielsen, Anders Rasmussen og Helge Rasmussen fra 1. januar 2021 - 31. december 2025.
Den årlige forpagtningsafgift udgør 27.843,75 kr. incl. moms Der er ligeledes indgået aftale om bortforpagtning af
24,28 ha til Bjarne Vendelbo Andersen fra 1. januar 2021 - 31. december 2025. Den årlige
forpagtningsafgift udgør 89.375 kr. incl. moms. Forpagtningskontrakterne er, endnu ikke, godkendt
af præstegårdskonsulenten.
Provstiudvalgets behandling afventer præstegårdskonsulentens udtalelser om
kontrakterne. Når præstegårdskonsulenten har udtalt sig, skal menighedsrådet behandle kontrakterne påny, og det
skal fremgå af såvel dagsorden og referat, at Sanne Vendelbo Andersen er inhabil og ikke deltager i
behandlingen af punktet.

4 - Torsted - ansøgning om 5% midler - konfirmander SCV

Til behandling:
I lighed med tidligere år ansøger Torsted menighedsråd om udbetaling af 5% midler til
dækning af udgifter med konfirmanderne fra Specialcenter Vest, 14.743,94 kr. Beløbet er udbetalt
på forventet efterbevilling.

Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn V. Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler med 14.743,94 kr. Udgiften er dokumenteret.

5 - Hvide Sande, Lyngvig, Haurvig - Istandsættelse præstebolig Hvide Sande - tilbud
Til behandling:
I forbindelse med præsteskifte ansøger menighedsrådene på klitten om 5% midler, jfr.
indhentet tilbud, 76.525 kr. incl. moms, til istandsættelse af præsteboligen i Hvide Sande.
Samtidig ansøges om, at der afsættes 150,000,- til nyt badeværelse på 1 sal. inden for de næste 3 år.
Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler med op til 76.525 kr. til istandsættelse af
præsteboligen i Hvide Sande. Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift. Menighedsrådet opfordres til at medtage ønske om nyt badeværelse i præsteboligen som et
budgetønske i fremtiden.
6 - Ølstrup - regnskab alarmanlæg
Til behandling:
RF har indsendt nyt byggeregnskab til godkendelse. De samlede udgifter var 270.872,70 kr. og de tildelte
anlægsmidler var 305.025 kr. De overskydende anlægsmidler 34.152,30 kr. ønskes overført til digeprojekt.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har godkendt byggeregnskabet med en samlet anlægsudgift på 270.872,70 kr.
Overskydende anlægsmidler 34.152,30 kr. må konverteres til digeprojekt.
7 - Foreløbig Budgetudmelding 2022
Til behandling:
Udmelding af foreløbige budgetter 2022.
De foreløbige udmeldinger bliver som de ordinære udmeldinger til budget 2021, dog med en reducering
på 50.000 kr. til Madum. Staby-Madum MR har tilkendegivet, at de vil opsige lejemålet af forsamlingshuset fra 2022.
Til foreløbig udmelding ønskes knyttet følgende bemærkning til alle menighedsrådene:
De i regnskab 2020 foretagne dispositioner er endnu ikke behandlet, og må således ikke igangsættes.
Provstiudvalget vil, efter aflevering og gennemgang af alle regnskaberne, komme med en tilbagemelding
overfor de enkelte menighedsråd.
8 - Ny og Gl. Sogn MR - AB-89-aftale
Til orientering:
Ribe Stift har gennemgået aftale-grundlag og sendt til Ny og Gl. Sogn.
 
9 - Holstebro Provsti - referat fra
budgetudvalgsmøde på Teams mandag d. 15. marts
2021
Til orientering:
På budgetmødet mellem Holstebro og Ringkøbing Provsti, den 15. marts 2021, blev følgende besluttet:
Skønsmæssig vurdering af den kirkelige ligning for 2022: 82.000.000.
Skønsmæssig vurdering af landskirkeskatten:12.800.000.
Det resterende beløb: 69.200.000 fordeles i forhold til den aftalte fordeling mellem den del af
Ringkøbing provsti, der er hjemmehørende i Holstebro kommune og Holstebro Provsti på hhv.
14,5% og 85,5%. Ringkøbing Provsti: 10.034.000 Holstebro Provsti: 59.166.000
Der blev drøftet en ændret fordeling af ligningsmidlerne gældende fra budget 2026 på
12,5% til Ringkøbing Provsti og 87,5% til Holstebro Provsti. Ændret fordeling vil blive drøftet påny og
besluttet på budgetmødet i 2025.
 
10 - Ringkøbing - ansøgning om ny præstebolig
Til orientering:
MR i Ringkøbing har planer om køb af anden præstebolig.
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk