Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 19. maj 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
19. maj 2021 - d. 19-05-2021 kl. 16:45 til 18:30
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch.
Afbud: Torben Johnsen Høj

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Fastsættelse af mødedatoer - 2. halvår 2021 og planlægning af foreløbig budgetmøde. PU-møde aftalt til 24.08.2021 kl. 16.00. Budgetsamråd afholdes den 01.09.2021 kl. 17.00 for
sognene i Syd og kl. 19.00 for sognene i Nord.
4 - Sønder Nissum, ansøgning, udskiftning af blytag
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om behandling af byggesag vedrørende udskiftning af eksisterende blytag på
tårn med følge arbejde. Udgiften til udskiftning af det eksisterende blytag er
anslået til 1.550.250 kr. Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har gennemgået projektet, som anbefales og videresendes til Ribe Stift.
Finansieringen af projektet er ikke godkendt. Menighedsrådet opfordres til at medtage
restfinansieringen som et anlægsønske i budget 2022.
5 - Ulfborg, ansøgning, Gyldenstjernes Gravkapel
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om behandling af byggesag vedrørende istandsættelse af Predbjørn
Gyldenstjernes Gravkapel inkl. sten-empitafium i Ulfborg kirke.
Udgiften til istandsættelse af Gyldenstjernes Kapel er anslået til ca. 1.800.000 kr.
Provstiudvalget har gennemgået projektet, som anbefales og videresendes til Ribe Stift.
Finansieringen af projektet er ikke godkendt. Menighedsrådet opfordres til at medtage
restfinansieringen som et anlægsønske i budget 2022.
Ribe Stift tilbyder gennemgang af rådgivningsaftaler, førend disse underskrives. Provstiudvalget henstiller
til, at menighedsrådet fremover benytter dette tilbud.
6 - Ulfborg, ansøgning, lektorieprædikestol
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om behandling af tillægsarbejder vedrørende istandsættelse af
lektorieprædikestol i Ulfborg kirke. Projekt renovering af lektorieprædikestol er oprindeligt fra 2018. Nationalmuseet har besigtiget lektorieprædikestolen og udarbejdet besigtigelsesrapport af 10.02.2021, hvoraf det
fremgår, at besigtigelsesrapporten retningslinjer skal herefter anvendes af menighedsrådet dels til at
indhente en pris for arbejdet og en arbejdsbeskrivelse fra et konserveringsværksted og dels med henblik på stiftets godkendelse af arbejdet.
Provstiudvalget godkender arbejdsbeskrivelse fra konservator, og økonomisk oversigt over resterende arbejde vedrørende istandsættelse af Lektoriestol, Lektorietrappe og søjler. Arbejdsbeskrivelse sendes
til Ribe Stift for godkendelse. Provstiudvalget ønsker oplyst, hvorledes forsikringssagen forløber.
7 - Rindum, kirkerenovering, endeligt projekt.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om behandling af endeligt byggeprojekt vedrørende istandsættelse af kirken.
Udgiften til istandsættelse og tilbygning af dåbsværelse er anslået til 6.008.125 kr.
Punktet udgår.
8 - Tim-Stadil-Vedersø, godkendelse af byggeregnskab varmeanlæg i Stadil
Til behandling:
Udsat fra møde den 27. januar 2021. Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
byggeregnskab for installation af nyt varmeanlæg i Stadil Kirke. Udgiften hertil udgør 1.430.404,86 kr.
Menighedsrådet ansøger samtidig om, at må udbetales 430.404,86 kr. fra kirke- og præsteembedekapitalerne, henstående i Ribe Stift, efter salget af Stadil Præstegård.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om udbetaling af 430.404,86 kr. fra Kirkeog
præsteembedekapitalerne, og anbefaler dette. Sagen videresendes til behandling i Ribe Stift.
9 - No, konvertering af anlægsmidler til udskiftning af dør i graverbygning
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler, 15.000 kr., til ny dør i graverbygning.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Provstiudvalget godkender ansøgningen om konvertering af 15.000 kr. fra projekt nye vinduer i
graverbygningen til projekt ny dør i graverbygningen. Byggeregnskab imødeses indsendt, når projektet er
udført.
10 - Torsted, ansøgning om tilskud til nyt orgel.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om tillægsbevilling, 300.000 kr. i anlægsmidler, til anskaffelse af nyt
orgel til Torsted kirke. Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om tillægsbevilling, og besluttet, at ønsket
skal medtages som et anlægsønske i budget 2022, således at ønsket kan behandles på lige fod med
ønskerne fra de øvrige menighedsråd i provstiet.

11 - Budget 2022 fælles regnskabskontor
Til behandling:

Til gennemgang.

Provstiudvalget har gennemgået budgettet.
12 - Fra Ulfborg MR, Bygningssyn Ulfborg 2021
Til behandling:
Gennemgang af synsprotokol.
Provstiudvalget godkender med forbehold for budgetmæssig dækning. Menighedsrådet skal være
opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

13 - Staby-Madum, ansøgning om tilladelse til udskiftning af taget på Staby Kirke
Til behandling:
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitektfirmaet Linjen udarbejdede projekt af 05. november 2020.
Godkendelsen betinges af, at følgende forhold opfyldes:
· Provstiudvalgets godkendelse af projektet. · Menighedsrådet skal efter demontering af
blytag og brædder men forud for iværksættelse af de efterfølgende arbejder
mødes på stedet med arkitektfirmaet, tømrerfirmaet og en kirkekonsulent fra Nationalmuseet for drøfte og aftale omfang af udskiftninger hhv. udlusning af spærtræ, materialer og teknik, samt om der skal tages
prøver til dendrodatering (se udtalelsen fra Nationalmuseet).  Menighedsrådet skal foranstalte, at
arkitektfirmaet ifm. evt. udtagning af prøver til dendrodatering foretages nummerering af
træet, og at der tages kontakt til Nationalmuseets kirkekonsulenter på kirkekonsulenter@natmus.dk for at træffe
aftale om overdragelse af træ-stykker (se udtalelsen fra Nationalmuseet).· Menighedsrådet skal foranstalte, at arkitektfirmaets registreringer af skaderne og efterfølgende reparationer af spær indgår i
en slutrapport, som sendes til Nationalmuseet (se udtalelsen fra Nationalmuseet).
Det foreslås, at i også underlagsbrædderne udskiftes, idet billederne kunne tyde på, at afstanden mellem underlagsbrædderne er lidt for stor.

 

Provstiudvalget har gennemgået og godkendt projektet. Rådgivningsaftalen skal indsendes til
provstiet og Ribe Stift for gennemgang, forinden denne underskrives.
Finansieringen af projektet er ikke godkendt. Menighedsrådet opfordres til at medtage
restfinansieringen som et anlægsønske i budget 2022.
14 - Lyngvig, referat fra møde 20.10.2020
Til behandling:
Provstiet har i mail af 16.02.2021 anmodet menighedsrådet om at indsende underskrevet
beslutningsprotokol, hvor menighedsrådet har besluttet at søge anlægsmidler konverteret.
Provstiet har modtaget referat, hvor menighedsrådet har besluttet at udskifte møre loftsbrædder.
Provstiudvalget har godkendt referatet fra menighedsrådet.
15 - Opmåling kirkegårde, status uge 18.
Til orientering:
Status på opmåling af kirkegårde - uge 18, 2021.
 
   

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk