Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 14. april 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
14. april 2021 - d. 14-04-2021 kl. 16:30 til 18:30
Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af refererat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Fra Lyngvig MR, ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om, at overskydende anlægsmidler 26.135 kr., fra projekt
facaderenovering, må videreføres til maling af stakit.
Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen om, at de resterende anlægsmidler, 26.135 kr.
anvendes til maling af stakit. Beløbet kan søges overført til andet anlægsprojekt, i
modsat fald vil beløbet blive modregnet i budget 2022.
4 - Fra Lyngvig MR, ansøgning om flytning af anlægskonto
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om, at prohibering af anlægskonto i Ringkjøbing Landbobank ophæves.
Menighedsrådet flytter bankengagement til Vestjysk Bank, hvor der fortsat vil være en særskilt konto til
anlægsmidler.
Provstiudvalget imødekommer ansøgning om ophævelse af prohiberet anlægskonto i Ringkjøbing
Landbobank.
5 - Fra Hover-Torsted MR , udkast til rådgivningsaftale
Til behandling:
Menighedsrådet ønsker udkast til rådgivningsaftale med FN Arkitekter, Struer, i forhold til projekt "Nyt
blytag på Torsted Kirke" gennemgået af Ribe Stift forud for underskrift af aftalen.
Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet anbefales at lade bemærkningerne fra Ribe Stift
indarbejde i rådgivningsaftalen.
6 - Fra Staby-Madum, ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Til budget 2020 er Madum MR tildelt 25.000 kr. i anlægsmidler til topkapning af træer på kirkegården.
Anlægsarbejdet er udført i 2021 med en udgift mellem 1.000-2.000 kr. Menighedsrådet ansøger om,
at overskydende anlægsmidler 23.000-24.000 kr. må anvendes til ny belægning foran indgangslågen ved
Madum Kirke.
Provstiudvalget har besluttet ikke at imødekomme menighedsrådets ansøgning om brug af
overskydende anlægsmidler, 23.000-24.000 kr., til etablering af ny belægning foran kirkegårdens
indgang. Provstiudvalget har på møde den 7. december 2020 bevilget konvertering af driftsmidler (frie midler) op
til 131.250 til anlægsprojekt udskiftning/reparation af tag på graverbygning v/Madum kirke.
Provstiudvalget har besluttet, at overskydende anlægsmidler, 23.000-24.000 kr., skal konverteres til
delfinansiering af anlægsprojekt udskiftning/reparation af tag på graverbygning v/Madum kirke, og at projektet kan restfinansieres med op til 108.250 kr. som et likviditetslån, som udbetales som anlægsmidler i 2022.

7 - Fra Ulfborg MR , udkast huslejekontrakt, Hirsevænget 8, Ulfborg

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af lejekontrakt m/tillæg vedrørende udlejning af Hirsevænget 8, 6990 Ulfborg.

Provstiudvalget godkender lejekontrakt m/tillæg.
8 - Fra Rindum MR, endeligt projekt Rindum Kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om endelig godkendelse af projekt og budget.
Provstiudvalget godkender deklaration om vandledning til markvandingsboring, som ønskes
tinglyst servitutstiftende på præstegårdens jord. Erstatningen kan søges disponeret til et bestemt
formål. I modsat fald skal beløbet indbetales til Ribe Stift.
10 - Fra Ny Sogn og Gl. Sogn MR, forlængelse af forpagtningskontrakt.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af forlængelse af forpagtningskontrakt, som er udløbet den 31.12.2019, frem til 31.12.2022. Kontraktens øvrige vilkår er fortsat gældende.
Provstiudvalget godkender og tiltræder aftalen om forlængelse af forpagtningskontrakten.
Ved forpagtningskontraktens udløb, den 31.12.2022, skal denne sendes i udbud.
11 - Fra Ølstrup MR, beslutningsreferat ved disposition af arv.
Til orientering:
Menighedsrådet indsender beslutningsreferat, hvoraf det fremgår, hvordan den modtagne arv efter
Kirsten Schmidt ønskes disponeret.
 
   

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk