Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde 27. januar 2021

 

Provstiudvalgsmøde 27. januar 2021

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
27.01.2021 - d. 27-01-2021 kl. 16:00 til 19:00
Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch.

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.
Til behandling:
Indstilling:
Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
Sager:
Sag hørende til mødet: 7.12.2020 (2020 - 35758)
Bilag:
Referat for 7.12.2020 - 1. udgave
Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
3 - Tim-Stadil-Vedersø - Ansøgning - frigivelse af
kirke- og præsteemebedekapitaler - varmeanlæg og
alterstykke Stadil kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
byggeregnskab for installation af nyt varmeanlæg i
Stadil Kirke. Udgiften hertil udgør 1.430.404,86 kr.
Menighedsrådet ansøger samtidig om, at må
udbetales 430.404,86 kr. fra kirke- og
præsteembedekapitalerne, henstående i Ribe Stift,
efter salget af Stadil Præstegård.
Sager:
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
Punktet udsættes til næste møde.
varmeanlæg (2019 - 4217)
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)
Bilag:
Ansøgning Ribe Stift., Regnskab varmeanlæg i Stadil
kirke, Fwd regnskab varmeanlæg i Stadil
 
Punktet udsættes til næste møde.
4 - Rindum - endelig byggeregnskab - nyt tag
Rindum kirkes tårn
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
byggeregnskab for udskiftning af tag på tårnet på
Rindum Kirke. Udgiften hertil udgør 581.128,30 kr.
mod budgetteret 643.402,50 kr.
Udskiftning af taget er en del af det samlede
renoveringsprojekt og det sparede beløb forbliver en
del af det samlede anlægsbeløb.
Sager:
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)
Bilag:
endelig byggeregnskab nyt tag Rindum kirkes tårn,
Linjen-endelig regnskab blytag 2020
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
5 - Notat om afvikling af fremtidige
konsulentrunder ved Ribe Stift
Til behandling:
Ribe Stift har på baggrund af konsulentrunden i
efteråret 2020 udarbejdet et notat omkring
tilmelding, afholdelse og honorering af eksterne
konsulenter.
Sager:
Konsulentrunde - Ringkøbing Provsti - Ribe Stift
(2021 - 2231)
Bilag:
Notat om afvikling af kommende konsulentrunde
ved Ribe Stift (udkast)
Provstiudvalget har drøftet notatet og besluttet, at
provstiudvalget dækker omkostningerne forbundet
med deltagelse i konsulentrunden og
provstikontoret får mandat fra provstiudvalget til at
prioritere ansøgningerne.
6 - Rindum - syn præstebolig og kirke m.m.
Til behandling:
Gennemgang af synsprotokoller.
Indstilling:
Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning.
Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning.
Sager:
Rindum - syn - udskrifter (2018 - 14573)
Bilag:
scan0501
Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning.
7 - Rindum - vedr. regnskab 2019
Til behandling:
Menighedsrådet har i revisionsprotokollen for
regnskab 2019 fået bemærkning om donation.
Revisionen er af den opfattelse, at det omhandlede
beløb skal indgå under menighedsrådets frie midler.
Menighedsrådet har redegjort for, hvordan en
forhenværende sognepræst i såvel Rindum som
Ringkøbing har modtaget et identisk beløb til
anvendelse af kirkelige aktiviteter efter præstens
skøn. Ringkøbing MR har tilbage i 2014 indarbejdet
beløbet i regnskabet under arv og donationer,
hvilket revisionen ikke har haft indvendinger imod.
Indstilling:
Provstiudvalget har besluttet, at donationen til såvel
Rindum som Ringkøbing skal sidestilles, og
godkender således den disposition i regnskabet for
2019, om at beløbet er bogført som arv/donation.
Sager:
Regnskab - alle kirkekasser - Ringkøbing Provsti -
2019 (2020 - 501)
Bilag:
se nedenstående
Provstiudvalget har besluttet, at donationen til såvel
Rindum som Ringkøbing skal sidestilles, og
godkender således den disposition i regnskabet for
2019, om at beløbet er bogført som arv/donation.
8 - Kommentering af evaluering af
forsøgslovgivningen - Maskinpuljen
Til behandling:
Evaluering af maskinpuljen.
Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Bilag:
Provstiudvalget har gennemgået evalueringen.
Maskinpuljens regnskab sendes til Skjern Provsti for
gennemgang og revidering.
Fwd Vedr. kommentering af evaluering af
forsøgslovgivningen - Maskinpuljen, VS Vedr.
revurdering af evaluering af forsøgsindsats i
forsøgsramme 1 vedr. placering af formålsbestemte
puljer i provstiudvalgskassen, Evaluering -
Ringkøbing Provsti
Provstiudvalget har gennemgået evalueringen.
Maskinpuljens regnskab sendes til Skjern Provsti for
gennemgang og revidering.
9 - Ølstrup - arv fra sognebarn
Til behandling:
Ølstrup sogn har modtaget en arv på 85.369,43 kr.
Arvelader har ikke "øremærket" arven til et bestemt
formål.
Regnskabsføreren ansøger om, at arven kan
anvendes efter menighedsrådets valg.
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen
af dette punkt.
Sager:
Ansøgning - anvendelse af arv - Ølstrup MR -
Ringkøbing Provsti (2021 - 2384)
Bilag:
Arv Ølstrup kirke
Provstiudvalget har besluttet, at arv må anvendes
efter menighedsrådets ønske, og må bogføres som
arv/donation.
Provstiudvalget anmoder om indsendelse af
beslutningsreferat, hvoraf det fremgår, at det
samlede menighedsråd ønsker samme disposition
over arven.
10 - Sdr. Nissum - anmodning om overførsel af
anlægsmidler
Til behandling:
Der ansøges om overførsel af anlægsmidler lignet til
køb af løvsuger og projekt offerkalk, i alt 129.492,72
kr., til projekt udskiftning af blytag på Sdr. Nissum
kirke.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
Sager:
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Sdr.
Nissum (2019 - 33421)
Bilag:
anmodning om overførsel af anlægsmidler
Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om konvertering af anlægsmidler
129.492,72 kr. fra projekt køb af løvsuger med
30.000 kr. og projekt offerkalk 99.492,72 kr. - til
projekt udskiftning af blytag på Sdr. Nissum kirke.
11 - Sdr. Nissum Sogns Menighedsråd, referat fra
konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og henstiller til, at
menighedsrådet tager en forhandling med arkitekten
om nedsættelse af honoraret, som også anført i
referatet.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
Sager:
Ansøgning - Udskiftning af blytag - Sdr. Nissum Kirke
- Ringkøbing Provsti (2020 - 21010)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Sønder Nissum Kirke -
nyt blytag
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og henstiller til, at
menighedsrådet tager en forhandling med arkitekten
om nedsættelse af honoraret, som også anført i
referatet.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
Sager:
Ansøgning - Udskiftning af blytag - Sdr. Nissum Kirke
- Ringkøbing Provsti (2020 - 21010)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Sønder Nissum Kirke -
nyt blytag
AB-89 aftalen bør indsendes til provstiudvalget/Ribe
stift for gennemgang forud for underskrift af
menighedsrådet.
12 - No Sogns Menighedsråd, referat fra
konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Sager:
Konsulentrunde - forår 2020 - No MR -
kirkegårdslåger. (2020 - 11679)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - No Kirkegård -
kirkegårdslåger
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og besluttet, at lågerne skal
være sandblæst og sprøjtelakeret inden udgangen af
maj måned 2021.
13 - Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd,
referat fra konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Sager:
Konsulentrunde - forår 2020 - Tim-Stadil-Vedersø
MR - udvikling af kirkegård (2020 - 9363)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Stadil Kirke -
udvendigt fugearbejdet samt plan for kirkegården
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og besluttet, at kommende
projekter skal indsendes til provstiet og skal
medtages som et budgetønske i 2022.
14 - Hover-Torsted Sognes Menighedsråd, referat
fra konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.
Sager:
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og besluttet, at kommende
projekter skal indsendes til provstiet og skal
medtages som et budgetønske i 2022.
Henvendelse - formand for Torsted Sogns
Menighedsråd - tilmelding til konsulentrunde forår
2020 (2020 - 10887)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Torsted Kirke -
fugtproblemer
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og besluttet, at kommende
projekter skal indsendes til provstiet og skal
medtages som et budgetønske i 2022.
15 - Velling Sogns Menighedsråd, referat fra
konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Sager:
Konsulentrunde - 2020 - efterår - Velling Sogns
Menighedsråd (2020 - 21400)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Velling Kirke -
borebiller
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden, og besluttet, at
menighedsrådet bør kontakte konservatoren for en
gennemgang.
16 - Rindum Sogns Menighedsråd, referat fra
konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
1) Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
2) Udtalelse fra Nationalmuseet og menighedsrådets
ansøgning om tilladelse til at igangsætte
Nationalmuseets undersøgelse af murværket jfr. trin
1.
Sager:
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Rindum Kirke - ind- og
udvendig renovering, Anmodning om
forundersøgelse, 2295 Ribe Stift 2021-01-20
1)Provstiudvalget har gennemgået og drøftet
referatet fra konsulentrunden.
2)Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om tilladelse til at igangsætte
Nationalmuseets undersøgelse af murværket jfr. trin
1.
 
17 - Ulfborg Sogns Menighedsråd, referat fra
konsulentrunden i efteråret 2020
Til behandling:
Referat fra konsulentrunden, efteråret 2020.
Sager:
Konsulentrunde - forår 2020 - Ulfborg MR - Ulfborg
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden.
Kirke. (2020 - 11611)
Bilag:
Konsulentrunde efterår 2020 - Ulfborg Kirke, Ulfkjær
Kirke og Ulfkjær Kirkegård
Provstiudvalget har gennemgået og drøftet referatet
fra konsulentrunden.
18 - Ulfborg - til Nationalmuseet - Ulfborg Kirke -
Lektorieprædikestol
Til behandling:
Menighedsrådet har anmodet Nationalmuseet om at
besigtige lektorieprædikestolens gulv i Ulfborg Kirke.
Sager:
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)
Bilag:
Ulfborg Sogn - Ulfborg Kirke - Lektorieprædikestol .,
Notat fra Konservator 04.12.2020 (1), 1brædder i
Lektorieprædikestol, 2 Brædder i
lektorieprædikestol, 3 Inventar lektorieprædikestol,
5 inventar lektorieprædikestol, 6. inventar
lektorieprædikestol, 7 inventar lektorieprædiekstol,
8 inventar lektorieprædikestol, Tegning af el mv.
lektorieprædikestol
Provstiudvalget tager menighedsrådets skrivelse af
29.12.2020 til Nationalmuseet til efterretning.
19 - Staby - Ansøgning - Blytag på Staby Kirke
Til behandling:
Menighedsrådet indsender projekt på nyt blytag på
skibets nordside. Den samlede anlægsudgift er
anslået til 866.250 kr.
Sager:
Staby - kirker - råd i skibets tag (2018 - 8920)
Bilag:
Ansøgning, Blytag på Staby Kirke, 2342_Staby
kirke_projektbeskrivelse 2020-11-05, Staby, Blytag
Staby kirke digital underskrevet 08.01.21
Provstiudvalget har gennemgået projektet og ønsker
oplyst, om taget decideret er utæt, om der er
vandindtrængen og begyndende rådskader, som gør
projektet presserende. Blytækkeren bør kontaktes,
således at projektet medtages i blytækkerens
kalender.
20 - Staby-Madum - svar på henvendelse om
handicapegnede wc-rum
Til orientering:
Ribe Stift skitserer reglerne for etablering af
handicaptoilet.
Sager:
Byggesag, utæt tag på maskinhus, Madum (2020 -
11577)
Bilag:
Svar på henvendelse
 
21 - Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd,
kirkegårdsportaler, afgørelse
Til orientering:
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt Vilsbøll &
Poulsen Arkitekter A/S udarbejdede projekt af 19.
marts 2019.
Stiftsøvrigheden godkender udskiftning af lågen i
kirkegårdsportalen ved Nørre Gørding Kirke under
følgende forudsætning:
Den nye låge bliver en tro kopi af den gamle låge,
hvad angår størrelse, dimensioner, maling samt
hængsler og beslag, hvis ikke der er dele af den
gamle låge, der kan genanvendes.
Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
kirkeportaler v/Gørding og Bur kirke (2019 - 4347)
Bilag:
Til Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd,
kirkegårdsportaler, afgørelse, Bur Kirke, ommuring af
kirkegårdsportal sket 2020, Nørre Gørding Kirke,
ommuring af kirkegårdsportal sket 2020, Bur og
Nørre Gørding udtalelse 20 - kirkegårdsportaler,
201209 Bur Kirke og Nørre Gørding Kirke,
kirkegårdsportaler
 
22 - Endeligt PUK-budget 2021
Til behandling:
Endeligt PUK-budget er efter godkendelse på møde
den 7.12.2020 afleveret d. 27-01-2021 12:35
Sager:
Budget - kirkekasser i SYD - Ringkøbing Provsti - 2021
(2020 - 6857)
Bilag:
Endeligt PUK-budget 2021
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk