Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde 24. februar 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
24.02.2021 - d. 24-02-2021 kl. 16:00 til 17:35

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen.

Provstiudvalget godkender dagsordenen.

- Husby - Rådgiveraftale
Til behandling:
MR indsender underskrevet rådgiver-aftale mellem rådgiver og menighedsråd. MR har overfor rådgiver
skrevet, at stift og provsti har godkendt aftalen. Stiftet er kommet med nogle anbefalinger til aftalen,
forinden underskrift af aftalen, men disse anbefalinger er ikke tilføjet aftalen, og provstiet har
endnu ikke godkendt aftalen.
Provstiudvalget har drøftet rådgiver-aftalen og bemærket, at den underskrevne aftale er udarbejdet
i 2019 og tilsyneladende ikke tilrettet med de vejledninger, som Ribe Stift har anbefalet, og som
provstiudvalget har orienteret menighedsrådet om de burde gøre ved skrivelse af 8. juni 2020.
Provstiudvalget vil gerne have oplyst, om menighedsrådet har ladet vejledningerne fra Ribe
Stift indarbejde i aftalen / disponeringsforslaget?
- Sdr. Nissum - Ansøgning maskine til kirkegården
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at indkøbe Catman Motorvogn til kirkegården, jfr. indhentede tilbud.
Laveste tilbud lyder på 109.000 kr. incl. moms, efter momsafløftning med 50%, 98.100 kr.
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om køb af Catman motorvogn for op til
98.100 kr. Beløbet kan udbetales af maskinpuljen mod forevisning af dokumentation for afholdt udgift.

- Hover - Byggeregnskab - kalkrenovering af vægge i koret
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af byggeregnskab vedrørende kalkrenovering af
væggene i koret i Hover Kirke. Udgiften hertil udgør 22.375 kr. mod budgetteret 25.000 kr. Overskud 2.625 kr. ønskes

videreført til andet anlægsprojekt. Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet med en udgift på 22.375 kr. De overskydende
anlægsmidler, 2.625 kr., kan søges overført til andet anlægsprojekt, i modsat fald vil beløbet blive
modregnet i budget 2022.
5 - Oplæg - Ringkøbing Provsti betaling opmåling af kirkegårde
Til behandling:
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Ringkøbing Provsti
- vedrørende opmåling af kirkegårde
Provstiudvalget har gennemgået og godkendt samarbejdsaftale, som sendes til underskrift hos
menighedsrådene.
6 - Lyngvig - Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af byggeregnskab på projekt sandblæsning og
istandsættelse af Lyngvig kirke, og efterfølgende etablering af belysning i våbenhus, skib og kor til en
samlet udgift på 2.447.023 kr. mod budgetteret 2.500.000 kr. Der er således et overskud på 52.977
kr. Menighedsrådet ansøger om godkendelse af byggeregnskab på projekt blyindfattede ruder til en
samlet udgift på 61.509 kr. mod budgetteret 50.000 kr. Underskuddet, 11.509 kr., søges dækket af
overskydende anlægsmidler fra projekt sandblæsning og istandsættelse af Lyngvig kirke.
Menighedsrådet ansøger om, at udgift til udbedring af loftskade i kirken, 15.333 kr. må afholdes af
overskydende anlægsmidler fra projekt sandblæsning og istandsættelse af Lyngvig kirke.
Menighedsrådet ansøger om, forudsat godkendelse af ovennævnte, at de resterende overskydende
anlægsmidler 26.135 kr. må videreføres til maling af stakit.
Provstiudvalget godkender
1) byggeregnskabet med en udgift på 2.447.023 kr.
2) byggeregnskabet med en udgift på 61.509 kr.
3) Udgiften til udbedring af loftskade med en udgift
på 15.333 kr.
Ovennævnte udgifter afholdes af anlægsmidler, 2.5000.000 kr. fra projekt sandblæsning og
istandsættelse af kirken. Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen
om, at de resterende anlægsmidler, 26.135 kr. anvendes til maling af stakit.
Beløbet kan søges overført til andet anlægsprojekt, i modsat fald vil beløbet blive modregnet i budget
2022.

7 - Gl. Sogn - Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Til behandling:
Godkendelse af aftale om teknisk rådgivning og
bistand.

Gl. Sogn menighedsråd indsender i 2018 aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende
istandsættelse af tårnankre og indvendige vægflader samt hvælvs overside m.v.
Aftalen sendes til gennemgang i Ribe Stift, som ikke har bemærkninger til aftalen. På baggrund heraf
godkender og underskriver PU aftalen den 11.9.2018. Efterfølgende udvides projektet på kirken væsentligt.
Ny og Gl. Sogn menighedsråd har nu indleveret ny aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende
istandsættelse af tårnet. Aftalen er dateret den 25. januar 2021. Parterne har underskrevet aftalen hhv.
11. og 14. januar 2021!
Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet skal indsende ny - ikke underskrevet aftale med henblik på gennemgang af denne i stiftet - forud for menighedsrådets underskrift. 
8 - Indbydelse til formandsmøde 1. marts
Til orientering:
Indbydelse til formandsmøde den 1. marts 2021. Mødet afholdes på teams.
 
- Ulfborg - besigtigelsesrapport om lektorieprædikestolen i Ulfborg Kirke
Til orientering:
Nationalmuseets besigtigelsesrapport.
 
10 - Staby - Blytag på kirken
Til orientering:
Menighedsrådet orienterer om projekt udskiftning af blytag.
 
11 - Sdr. Nissum - konvertering af anlægsmidler
Til orientering:
Menighedsrådet indsender beslutningsprotokol, hvoraf det fremgår, at det samlede menighedsråd ønsker overskydende anlægsmidler fra projekt offerkalk og indkøb af løvsuger, 129.493 kr.
konverteret til projekt blytag på Sdr. Nissum Kirke.
 
12 - Energistyrelsens afgørelse i sag om genoptagelse af etableringstilladelse af 22.
december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark
Til orientering:
Afgørelse Vesterhav Syd og Nord.
 

13 - Udskrivningsprocent+ramme samt ind-og
udlånsrentesatser for 2022
Til orientering:
Bindende stiftsbidrag for budget 2022, 220.080 kr. Rentesatser for stiftsmidler gældende i 2022, udlån
2% og indlån 1%.

 

 
14 - Ringkøbing - Punkt til drøftelse
Til orientering:
 
15 - Ringkøbing - Ansøgning om 5% midler - Faktura
Fjord Alle
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning af diverse omforandringer i præsteboligen på Fjord
Alle 13, med 29.577,58 kr. Udgiften er dokumenteret.
Hans-Ole Jessen og Margrethe Dahlerup Koch
deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har besluttet at imødekomme menighedsrådets ansøgning. Udgiften på 29.577,58
kr. er dokumenteret.
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk