Målsætning/visioner

 

Målsætning / visioner.

Ringkøbing Provsti ønsker at :

1. yde information, god service og vejledning:

a. åbenhed i provstiets sagsbehandling

b. web-hjemmeside indeholder nødvendige oplysninger

c. fakta oplysninger og tilgængelige vejledninger

2. administrere provstiets økonomi i samarbejde med menighedsrådene efter gældende regler:

a. fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling af anlægsarbejder

b. fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet

c. godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber

d. udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes forvaltning af de bevilgede midler og administration

e. godkendelse af kirkegårdsvedtægter

f. fastsættelse af fælles kirkegårdstakster

g. godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning)

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.

3. tilskynde til at Ribe Stifts visioner afspejles i det enkelte menighedsråds vision

• vedkommende formidling af evangeliet

• engageret og inspirerende dåbsoplæring og kristendomsoplysning

• medmenneskelig omsorg

• tilværelsestolkning i åben dialog

• god kirkelig forvaltning

Vedkommende formidling af evangeliet

Evangeliet skal formidles forståeligt og vedkommende både i gudstjenstlig sammenhæng og udenfor. Ribe Stift vil arbejde på at finde veje til at frugtbargøre mødet mellem folk og kirke. Kirken vil lægge særlig vægt på mødesteder og samtaler med mennesker, der ikke føler sig hjemme i folkekirken eller i den kristne tro. Rammerne for folkekirken i Ribe Stift skal være så tilpas vide, at de kan rumme et lokalt kirkeliv i forandring og fornyelse – herunder ændrede gudstjenesteformer, frekvenser, og tider.

Engageret og inspirerende dåbsoplæring og oplysning om kristendommen

Alle i Ribe stift skal have mulighed for at møde det kristne budskab, uanset alder. Ribe stift ønsker at videreudvikle religionspædagogiske aktiviteter, herunder at støtte forsøg med og udvikling af dåbsoplæring lokalt. Ribe stift vil fortsat støtte og vægte det oplysende arbejde og samarbejde, der foregår mellem skole og kirke.

Medmenneskelig omsorg

Medmenneskelig omsorg er en uadskillelig del af kirkens historiske identitet og behøver et fornyet fokus. Den medmenneskelige omsorg består i kirkelig sammenhæng i to opgaver, en pastoral og en diakonal. Den pastorale opgave falder ind under præstens stadige forpligtelse til at øve sjælesorg. Den diakonale opgave skal kirken løse med udgangspunkt i lokale behov og i et fortsat og fornyet samvirke med frivillige, såvel enkeltpersoner som organisationer.

Tilværelsestolkning i åben dialog

Folkekirken i Ribe Stift er ikke alene en forkyndende kirke, men som folkekirke tillige altid en spørgende kirke, der lader sig udfordre af netop de spørgsmål, som det moderne menneske stiller sig selv. Ribe Stift ønsker derfor at bringe sig i tæt kontakt med den folkelige debat, men også at lære af den akademiske verden (teologi, humaniora og samfundsvidenskab), der er med til at sætte dagsordenen for den folkelige debat.

God kirkelig forvaltning

I lighed med principper for god offentlig forvaltning ønsker Ribe Stift at lægge vægt på god kirkelig forvaltning. Ribe Stift ønsker at løse sine opgaver professionelt med lige dele fokus på hensigtsmæssighed og faglig kvalitet.

4. vise anerkendelse overfor menighedsrådenes arbejde

a) at lytte til forskellighederne

b) at se kvaliteten i menighedsrådenes frivillige arbejde

5. fremme fællesskabs-følelse menighedsrådene imellem

a) at det enkelte menighedsråd skal se sig selv som en del af et større hele

6. tilskynde og inspirere til hensigtsmæssige samarbejder sognene imellem

a) overveje hvad kan menighedsrådet bedst selv og hvad kan menighedsrådet med fordel samarbejde med andre om:

1. kirkegårdsdrift

2. kirkelige aktiviteter

Februar 2011 Provstiudvalget.

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk